Սարգիս Հարությունյան

Սարգիս Հարությունյան

Սարգիս Հարությունյան's picture
Scientific degree: 
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Position: 
Head of department
Employee of the institute since: 
1960
Research fields: 
Հայ առասպելաբանություն
ժողովրդական հանելուկներ
Ժողովրդական և հմայական աղոթքներ
Անեծք-օրհնանքներ
«Սասնա ծռեր» էպոս
Հայ-իրանական վեպ
Publications: 

1. Հարությունյան Ս. 1957, Ստեփանոս Մալխասյանց // «Սովետական Հայաստան» ամսագիր, թիվ 11, էջ 72-73:

2. Հարությունյան Ս. 1958, Նմուշներ Ազիզբեկովի շրջանի ժողովրդական բանահյուսությունից // «Սովետական   գրա­կա­նություն» ամսագիր, թիվ 1, էջ 178-182:

3. Հարությունյան Ս. 1958, Ժողովրդական հանելուկների մի քանի առանձնա­հատ­կությունների մասին // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1/4, էջ 163-174:

http://hpj.asj-oa.am/13/1/59-1-12(163).pdf 

4. Հարությունյան Ս. 1959, Հանելուկների գեղարվեստականության շուրջ // «Սովետական գրականություն» ամսագիր, թիվ 3, էջ 127-133:

1. Հարությունյան Ս. 1957, Ստեփանոս Մալխասյանց // «Սովետական Հայաստան» ամսագիր, թիվ 11, էջ 72-73:

2. Հարությունյան Ս. 1958, Նմուշներ Ազիզբեկովի շրջանի ժողովրդական բանահյուսությունից // «Սովետական   գրա­կա­նություն» ամսագիր, թիվ 1, էջ 178-182:

3. Հարությունյան Ս. 1958, Ժողովրդական հանելուկների մի քանի առանձնա­հատ­կությունների մասին // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1/4, էջ 163-174:

http://hpj.asj-oa.am/13/1/59-1-12(163).pdf 

4. Հարությունյան Ս. 1959, Հանելուկների գեղարվեստականության շուրջ // «Սովետական գրականություն» ամսագիր, թիվ 3, էջ 127-133:

5.   Հարությունյան Ս. 1959, Հայ ժողովրդական հանելուկների կապը բանահյուսական մյուս ժանրերի հետ // Տեղեկա­գիր ՀՍՍՀ ԳԱ հասարակական գիտությունների, թիվ 4, էջ 55-68:

6. Հարությունյան Ս. 1959, Հայագիտության մեծ երախտավորը (Մ. Աբեղյան) // «Սովետական Հայաստան» ամսագիր, թիվ 11, էջ 15-16:

7. Հարությունյան Ս. 1960, Հայ ժողովրդական հանելուկներ (ուսումնասիրություն), Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրա­տա­րակչություն, 170 էջ։

8. Հարությունյան Ս. 1963, Խոսում է Ֆրեդերիկ Ֆեյտին // «Սովետական գրականություն» ամսագիր, թիվ 11, էջ 146-148 (անստորագիր)։

9. Հարությունյան Ս. 1965, Հայ ժողովրդական հանելուկներ (գիտական համահավաք ժողովածու, ներածություն, ծանոթագրություններ, մատենագիտություն), Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 390 էջ։

10. Հարությունյան Ս., Մեծ հայագետը (Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հան­դես, 1965, թիվ 1, էջ 137-152:

http://hpj.asj-oa.am/739/1/65-1(137).pdf

11. Հարությունյան Ս. 1965, Հայագիտության ազնիվ երախտավորը (Ակադեմիկոս Կ. Մելիք–Օհանջանյան) // «Սովե­տա­կան Հայաստան» ամսագիր, թիվ 7, էջ 19-20:

12. Հարությունյան Ս. 1965, Армянская эпическая словестность // Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատա­րակ­չու­թյուն, էջ 562-567:

13. Հարությունյան Ս. 1967, Հայ վիպա-պատմական բանահյուսության տեսության դասական հիմունքները (Մ.Աբեղ­յա­նի երկերի առաջին հատորի հրատարակության առթիվ) // Գրական թերթ, թիվ 16 (1376), 14 ապրիլի, էջ 2:

14. Հարությունյան Ս. 1968, Գարեգին Հովսեփյանը որպես բանագետ (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1, էջ 147-151:

http://hpj.asj-oa.am/1180/1/1968-1(147).pdf

15. Հարությունյան Ս. 1969, Վաստակաշատ բանագետը (Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1, էջ 155-162:

http://hpj.asj-oa.am/1317/1/1969-1(155).pdf

16. Арутюнян С. 1969, Отражение древневосточной жатвенной мифологии в загадке о пщенице // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 1, էջ 67-77:

http://lraber.asj-oa.am/1556/1/67.pdf

17. Հարությունյան Ս. 1969, Հայկական ավանդությունների գանձարանը (գրախոսություն) // «Գրքերի աշխարհ», թիվ 10 (14), 31 հոկտեմբերի, էջ 4:

18. Հարությունյան Ս. 1970,  Մանուկ Աբեղյան. Կյանքն ու գործը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 670 էջ։

19. Հարությունյան Ս. 1970, Գարեգին  Լևոնյան // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 3, էջ 229-234:

http://hpj.asj-oa.am/1538/1/1970-3(229).pdf

20. Հարությունյան Ս. 1970, Ութ օր Սարոյանի հետ // «Սովետական գրականություն» ամսագիր, թիվ 7, էջ 94-101, թիվ 8, էջ 81-92:

21. Հարությունյան Ս. 1970, Հայագիտական բարձրարժեք երկ (Ա. Ղանալանյանի «Ավանդապատում» աշ­խա­տության գրախոսություն) // «Սովետական Հայաստան», թիվ 7 (14916), 10 հուն­վա­րի, էջ 4: 

22. Հարությունյան Ս. 1970, Կարապետ Սելիք-Օհանջանյան (մահախոսական) // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1, էջ 270-271:

23. Հարությունյան Ս. 1971, Կարապետ Մելիք-Օհանջանյան (1893-1970) // «Երևանի համալսարան» ամսագիր, թիվ 10, էջ 56-61:

24. Арутюнян С. 1971, Реликты благословений при общественном жертвопоедании // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 3, էջ 256-262:

http://hpj.asj-oa.am/1713/1/1971-3(256).pdf

25. Арутюнян С. 1971, Манук Абегян. Жизнь и деятельность, автореферат докторской диссертации, Ереван, 96 с..

26. Հարությունյան Ս. 1971, Ուշագրավ էջեր (գրախոսություն «Էջեր հայ ժողովրդի պատմության և բանա­սի­րու­թյան» գրքի) // «Սովետական Հայաստան», թիվ 193 (15395), 22 օգոստոսի, էջ 3:

27. Հարությունյան Ս., Սահակյան Ա., 1973, «Սասնա ծռեր» (մի նորահայտ պատում), ժողովրդական վեպի գրառման 100-ամյակի առ­թիվ // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 7, էջ 55-84, թիվ 8, էջ 49-74։

http://lraber.asj-oa.am/3625/1/49.pdf

http://lraber.asj-oa.am/3568/1/55.pdf

28. Հարությունյան Ս., Սահակյան Ա. 1973, «Սասնա ծռեր» ժողովրդական վեպի նորահայտ պատումները // Պատմա-բանա­սիրական հանդես, թիվ 3, էջ 224-233։

29. Հարությունյան Ս. 1974, Գրական ավանդների ժառանգականության խոր զգացումով (գրա­խո­սություն Ա. Զաքարյանի «20-րդ դարի սկզբի հայոց բանաստեղծությունը, ակունքները և զարգացման ուղիները» գրքի) // «Սովետական գրականություն» ամսագիր, թիվ 3, էջ 112-118:

30. Հարությունյան Ս. 1974, (գրախոսություն) Ա. Վ. Արիստակեսյան, «Պարույր Սևակ» ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1974, 446էջ // Լրաբեր հասարակական գի­տու­թյունների, թիվ 12, էջ 106-108:

http://lraber.asj-oa.am/5210/1/106.pdf

31. Հարությունյան Ս., Մար­գարյան Ա., «Աբեղյան Մանուկ» // Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 1, Երևան, 1974, էջ 22-23:

32. Հարությունյան Ս. 1975, Անեծքի և օրհնանքի ժանրը հայ բանահյուսության մեջ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 270 էջ։

33. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Է (առաջաբանը, կազմումը, խմբագրումը և ծանոթագրումը՝ Ս. Հարությունյանի), ՀՍՍՀ ԳԱ հրա­­տա­րակչություն, 1975, 604 էջ։

34. Հարությունյան Ս., Բարթիկյան Հ. 1975, «Սասնա ծռերի» արձագանքները «Շարաֆ-Նամեում» // Պատմա-բանասիրական հան­դես, թիվ 2, էջ 90-104։

http://hpj.asj-oa.am/2234/1/1975-2(90).pdf

35. Арутюнян С., Саакян А., Новые записи эпоса "Давид Сасунский" // "Советская этнография", Москва, 1975, № 2, с. 80-86.

36. Հարությունյան Ս. 1975, «Սասնա ծռերը» կառուցվածքաբանական քննությամբ (գրախոսություն), Ա. Սահակյան, «Սասնա ծռերի» պատումների քննական համեմատություն // «Սովետական գրականություն» ամսագիր, № 11, էջ 171-172:

37. Harutyunyan S., Sahakyan A., 1975-1976, Nouveaux enregistrements de Герорее "David de Sasun", "Revue des etudes armeniennes", Nouvelle serie, t. XI, Paris, pp. 255-267.

38. Հարությունյան Ս. 1975, Վարպետը և «Սասմա Մհերի» ստեղծագործական պատմությունը (գրախոսություն Հասմիկ Աբեղյանի «Իսահակյանը և ժողովրդական էպոսը» գրքի) // «Գրքերի աշխարհ», թիվ 12 (88), 15 դեկտեմբերի, էջ 4:

39. Арутюнян С. 1976, Мифологический образ солнца в загадке о лампаде // Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1, էջ 237-242:

http://hpj.asj-oa.am/2344/1/1976-1(237).pdf

40. «Սասնա ծռեր» (10 ընտիր պատումներ), առաջաբանը, կուլտուր-պատմական ակնարկը, ծանոթագրությունները և բառարանը՝ Ս. Հարությունյանի), Երևան, 1977, «Սովետական գրող» հրատարակչություն, 700 էջ։

41. Հարությունյան Ս. 1977, Հայոց լեզվի դարձվածաբանականը (գրախոսություն Ա. Սուքիասյանի և Ս. Գալստյանի Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարանի) // «Սովետական գրականություն» ամսագիր, թիվ 9, էջ 160-162:

42. Հարությունյան Ս. 1979, Հ. Վ. Հովհաննիսյան «Թատրոնը միջնադարյան Հայաստանում» (գրախոսություն) // Լրա­բեր հասարակական գիտությունների, թիվ 5, էջ 105-109:

43. Հարությունյան Ս. 1979, Հայ նոր գրականության պատմություն, 1-5 հատորներ (գրախոսություն) // Լրաբեր հասարակական գիտություն­ների, էջ 106-109:

44. «Սասնա ծռեր», հ. Գ, Մշո և Մոկաց նոր պատումներ (նա­խաբանը և ծանոթագրությունները՝ Ս. Հարությունյանի, Ա. Սահակյանի), 1979, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութ­յուն, 582 էջ։

45. «Սասունցի Դավիթ» (Հայ ժողովրդական հերոսավեպ), առաջաբանը, ծանոթագրությունները, բառարանը՝ Ս. Հարությունյանի, Երևան, 1981, «Լույս» հրատա­րակչություն, 34 էջ։

46. Հրեղեն ձին, մանկական բանահյուսական ժողովածու, կազ­մեց Ս. Վարդանյան, առա­ջա­բանը՝ Ս. Հարությունյանի, Երևան, 1981, «Սովետական գրող» հրա­տարա­կ­չություն, էջ 3-6:

47. Հարությունյան Ս. 1981, Հայագիտությունը 1870-1917թթ.. // Հայ ժողովրդի պատմու­թյուն, h.VI, ՀՍՍՀ ԳԱ հրա­տա­րակչություն, էջ 898-920:

48. Арутюнян С. 1981, (рецензия) А.Т. Ганаланян ″Армянские предания″ // "Совет­ская этнография",  № 2, с. 177-180:

49. Հարությունյան Ս. 1981, Վիշապամարտը «Սասնա ծռերում» // Լրաբեր հասարակա­կան գիտությունների, թիվ 11, էջ 65-85:

50. Հարությունյան Ս. 1982, Բազմավաստակ հայագետը (Աս. Սնացականյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ) // Լրաբեր հասարակական գիտություն­ների, թիվ 7, էջ 99-101:

51. Հարությունյան Ս. 1982, Նահապետ Քուչակ // Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 8, Երևան, էջ 172-173:

52. Հարությունյան Ս. 1983, Հայ վիպագիտության մեծ երախտավորը (Կ. Մելիք-Օհանջանյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասի­րական հանդես, թիվ 2-3, էջ 65-73:

http://hpj.asj-oa.am/3771/1/1983-2-3(65).pdf

53. Հարությունյան Ս. 1983, Արամ Ղանալանյան // Լրաբեր հասարակական գիտություն­ների, թիվ 7, էջ 98-99:

54. Հարությունյան Ս. 1983, Գեղարքունիքի բանահյուսությունը (գրախոսություն Ռոզա Գրիգորյանի «Գեղարքունիք» բանահյուսական ժողովա­ծուի) // «Գրքերի աշխարհ», թիվ 10 (181), 23 հոկտեմբերի, էջ 5:

55. Հարությունյան Ս. 1984, Հայ գրականությունն ու ժողովրդական բանահյուսությունը V-VIII դդ. // Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. II, ՀՍՍՀ ԳԱ հրա­տարակչություն, էջ 439-474:

56. Հարությունյան Ս. 1984, Մուսա լեռ (գրախոսություն Վերժինե Ավազլյանի «Մուսա լեռ» բանահյուսական ժողո­վածուի) // «Գրքերի աշխարհ», թիվ 5 (188), 20 մայիսի, էջ 6:

57. Հարությունյան Ս. 1984, Սասնա ծռեր // Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 10, Երևան, էջ 195-199:

58. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ը (կազմում, խմբագրում և ծանոթա­գրություններ՝ Ս. Հարությունյան, Հ. Աբեղյան), Երևան, 1985, ՀՍՍՀ ԳԱ հրա­տա­րակչություն, 672 էջ։

59. Հարությունյան Ս. 1985, Արամ Ղանալանյան // Արամ Ղանալանյանի «Դրվագներ հայ բանագիտության պատմության» գրքում, Երևան, ՀԱՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, էջ 189-211:

60. Հարությունյան Ս. 1985, Մահվան պատկերացումները հայկական անեծքներում // Լրաբեր հասարակական գիտու­թյուն­ների, թիվ 12, էջ 53-65:

61. Арутюнян С. 1986, Важный вклад в армянское сказковедение (рецензия на книгу С. Гуллакян, Указатель мотивов армянских волшебных сказок) // Журнал “Литературная Армения”, № 7, с. 110-112.

62. Հարությունյան Ս. 1987, Հայ հին վիպաշխարհը, Երևան, «Արևիկ» հրատարակչություն, 190 էջ։

http://haygirk.nla.am/opac-tmpl/prog/images/Hay%20hin%20vipashxar.pdf

63. Հարությունյան Ս. 1987, Հնդեվրոպական տաղաչափության մի քանի առանձնա­հատկությունների դրսևորումները հայ հին բանաստեղծության և բանա­հյուսության մեջ // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 4, էջ 48-60:

http://hpj.asj-oa.am/4843/1/1987-4(48).pdf

64. Հարությունյան Ս. 1987, Բանագիտություն // «Սովետական Հայաստան» հանրագի­տարան, Երևան, էջ 361-362:

65. Հարությունյան Ս. 1987, Բանահյուսություն // «Սովետական Հայաստան» հանրագի­տարան, Երևան, էջ 479-483:

66. Арутюнян С. 1988, [рецензия] Г.Л. Карагезян ″Армения и армяне во французской лите­ратуре XI-XIV вв.″ // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 3, էջ 202-205:

http://hpj.asj-oa.am/5032/1/1988-3(202).pdf

67. Հարությունյան Ս. 1989, Մի դրվագ հայ առասպելաբանությունից // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1, էջ 157-167:

http://hpj.asj-oa.am/5135/1/1989-1(157).pdf

68. Հարությունյան Ս. 1989, Արամ Ղանալանյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 3, էջ 12-17:

http://hpj.asj-oa.am/5222/1/1989-3(12).pdf

69. Հարությունյան Ս. 1990, Մանուկ Աբեղյանի մշակած հայ վիպական ավանդության տեսական համակարգը (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1, էջ 15-22:

http://hpj.asj-oa.am/5314/1/1990-1(15).pdf

70. Հարությունյան Ս. 1990, Գարեգին Սրվանձտյանցը և հայկական հերոսավեպը (Գ. Սրվանձտյանցի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 4, էջ 3-10:

http://hpj.asj-oa.am/5492/1/1990-4(3).pdf

71. Հարությունյան Ս. 1991, Մովսես Խորենացին և հին հայոց վիպական ավան­դությունը (Խորենացու «Պատմություն Հայոց» երկի 1500-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1, էջ 33-42:

http://hpj.asj-oa.am/5518/1/1991-1(33).pdf

72. Հարությունյան Ս. 1991, Մանուկ Աբեղյանը և «Սասնա ծռեր» հերոսավեպը (Գիտնականի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ) // Լրաբեր հասարակական գի­տու­թյունների, թիվ 1, էջ 32-41:

http://lraber.asj-oa.am/3196/1/1991-1(32).pdf

73. Հարությունյան Ս. 1993,  Իրանական հոգևոր մշակույթի արտացոլումները հայ հին ավան­դու­թյան մեջ // «Իրան նամե» հանդես, թիվ 1-4, 1994, թիվ 5-7:  

74. Հարությունյան Ս. 1994, Ակադեմիկոս Կարապետ Մելիք-Օհանջանյան (ծննդյան 100-ամյա­կի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1-2, էջ 100-114:

http://hpj.asj-oa.am/5423/1/1994-1-2(100).pdf

75. Հարությունյան Ս. 1995, գրախոսություն Բ. Չուգասզյանի «Գևորգ դպիր Պալատեցու կյանքի և գործու­նե­ության տարեգրություն» գրքի // «Իրան նամե» հանդես, թիվ 3, էջ 15-16:

76. Հարությունյան Ս. 1996, Հայրենների խնդիրը և Ասատուր Սնացականյանի գիտական նոր համահավաքը // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1-2, էջ 153-169:

http://hpj.asj-oa.am/5169/1/1996-1-2(153).pdf

77. Հ. Դարյան, «Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ», առաջաբանը՝ Ս. Հարությունյանի, Երևան, 1996, «Նաիրի» հրատարակչություն, էջ 3-5:

78. Բասկյան ավանդազրույցներ, վերջաբանը՝ Ս. Հարությունյանի, Երևան, 1996, Երևանի պետհամալսարանի հրատարակչություն, էջ 126-129:

79. Ա. Պետրոսյան, Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համա­տեքս­տում, առաջաբանը՝ Ս. Հարությունյանի, Երևան, 1997, «Վան-Արյան» հրատարակչություն, էջ 4-8:

80. Harutyunyan S. 1997, Armenian Epic Tradition and Kurdish Folklore // Iran and Caucasus, I, Tehran, էջ 84-92:

81. Հարությունյան Ս., Բարխուդարյան Վ. 1997 // «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 40 տարին // Պատմա-բա­­նա­սի­րական հանդես, թիվ 2, էջ 295-300։

82. Հարությունյան Ս. 1998, Մանուկ Աբեղյանը քննադատ // Հայ քննադատության պատ­մություն, հ. 2-րդ, Երևան, ՀՀ ԳԱՄ հրատարակչություն, էջ 46-67:

83. Հարությունյան Ս. 1998, Բանահյուսության տեղն ու արժեքը ազգային մշակույթի համակարգում // Շիրակի հայագիտական հետազոտություն­ների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», I, Գյումրի, էջ 57-62:

84. «Սասնա ծռեր», հատոր Դ, Սասնա նոր պատումներ (ներա­ծությունը, ծանոթա­գրու­թյուն­ները, ցանկերը և բառարանը՝ Ս. Հարությունյանի, Ա. Սահակ­յանի), Երևան, 1999, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 580 էջ։

85. Հարությունյան Ս. 1999, Հովսեփ Օրբելին և հայոց բանավոր ավանդությունը // «Իրան նամե» հանդես, թիվ 32, 33, 34, էջ 42-45:

86. Հարությունյան Ս. 1999, Սերոբ (ժողովրդական պատում) // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 2-3, էջ 82-86:

87. Հարությունյան Ս. 2000, Հայ առասպելաբանություն, Բեյրութ, «Համազգայինի Վահէ Սէթեան տպարան», 528 էջ։

88. Կարոս խաչ. Ուսումնասիրություններ և բնագրեր, կազմեցին և խմբագրեցին Ս. Հարությունյանը և Ժ. Խաչա­տր­յա­նը, Երևան, 2000, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 97 էջ։

89. Հարությունյան Ս. 2000, «Կարոս խաչ» վիպերգի մի միջնադարյան պատում // Կարոս խաչ. Ուսում­նա­սի­րություն­ներ և բնագրեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 15-21:

90. Հարությունյան Ս. 2000, (գրախոսություն) Գ. Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, հ. Բ // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 1, էջ 219-221: 

91. Սասունցի Դավիթ. Հայկական ժողովրդական էպոս, Առաջաբանը, բառարանը, տե­ղանուն­ների ծանոթագրությունները՝ Ս. Հարությունյանի, Երևան, 2000, «Նաիրի» հրատ., 320 էջ։

92. Հարությունյան Ս. 2001, Մշո Ս. Կարապետ եկեղեցու պաշտամունքի նախահիմքերը և Ս. Կարապետի կերպարն ըստ ժողովրդական ավանդության // Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան, «Հայաստան», էջ 22-28:

93. Հարությունյան Ս. 2001, Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցաբանը. Ընդհանուր ակնարկ, Երևան, «Մուղնի» հրատարակ­չություն, 60 էջ։

94. Հարությունյան Ս. 2001, Պ. Խաչատրյան «Գանձարան հայոց հին բանաստեղծության» (գրախոսություն) // Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 3, էջ 286-289:

95. Հարությունյան Ս. 2001, Ղևոնդ Ալիշանը և հայոց երգերն ու հավատալիքները // «Բազմավեպ», Վենետիկ, թիվ 1-4, էջ 233-240:

96. Հարությունյան Ս. 2002, Սուրբ Սարգիսը ժողովրդական բանավոր ավանդության մեջ // «Սուրբ Սարգիս», գիտա­ժո­ղովի նյութեր, էջ 24-42:

97. Հարությունյան Ս. 2002, Հայ հոգևոր-կրոնական մշակույթի միասնականության հարցի շուրջ // Պատմաբանա­սի­րական հանդես, № 2, էջ 3-29:

98. Հարությունյան Ս. 2004, Ժողովրդական հավատալիքները իբրև բանահյուսական ասույթներ // Պատմա-բանասիրական հանդես, 3, էջ 14-20:

99. Հարությունյան Ս., Հայ եկեղեցու, հայագիտության և ազգային մշակույթի անխոնջ նվիրյալը (Մեսրոպ արք. Աշճյան) // Հայ ժողովրդական մշակույթ XII, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2004, «Մուղնի» հրատ., էջ 5-12:

100. Harutyunyan S. 2002, (գրախոսություն) Armen J.Petrosyan, The Iոdօ-European and Ancient Near Eastern Sources of the Armenian Epic, Washington D.C., 2002, 286 рр. //  The Journal of Indo-Euro­pean Studies, vol. 30, Numbers 3-4, Washington D.C., pp. 484-489.

101. Հարությունյան Ս., Քալանթարյան Ա., Պետրոսյան Հ., Սարգսյան Գ., Մելքոնյան Հ., Հոբոսյան Ս., Ավետիսյան Պ. 2005, Գինին հայոց ավանդական մշակույթում, Երևան, Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 306 էջ:

102. Հարությունյան Ս. 2007, Պրոֆեսոր Աշոտ Սուքիասյան (մահախոսական) // Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1, էջ 315-317:

103. Հարությունյան Ս. 2007, Արդի հայ փիլիսոփայական մտքի մեծավաստակ երախտավորը (ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ), Հարցազրույց Հ.Ա. Գևորգյանի հետ // Պատմաբանասիրական հանդես, № 2 (175), էջ 308-314:

104. Հարությունյան Ս. 2007, Բարեկենդանի ծիսերգի մի հնագույն գրառում // Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 (176), էջ 204-210:

105.  Հարությունյան Ս. 2007, Հայոց ոսկիպատումը (Ոսկին հայ հին գրավոր ու բանավոր ավանդության մեջ) // Հին Հայաստանի ոսկին (մ.թ.ա. III հազ. – մ.թ. XIV դար), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 291-315:

106. Հարությունյան Ս., Խեմչյան Է., Խեմչյան Մ. 2007, Ադրբեջանից բռնագաղթված փախստականների  ժողովրդագիտական նյութերը (ըստ 2007թ. Տավուշի խմբարշավի արդյունքների) // Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, «Գիտություն» հրատ., էջ 152-159: 

107. Հարությունյան Ս. 2008, Էն ի՞նչն է, ի՞նչը. Հայ ժողովրդական հանելուկների ժողովածու, Երևան, «Արևիկ» հրատ., 120 էջ:

108. Հարությունյան Ս. 2008, Քուրդ բանագիտության մեծ երախտավորը (Հաջիե Ջնդիի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) // Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 1, էջ 98-104:

109. Հարությունյան Ս. 2008, Պատմաբանասիրական հանդեսի 50 տարին (հարցազրույց գլխավոր խմբագիր Ս. Հարությունյանի հետ) // Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 2, էջ 5- 8:

110. Հարությունյան Ս. 2009, Ակադեմիկոս Արամ Ղանալանյան (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) // Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 1, էջ 280-287:

111. Հարությունյան Ս. 2009, Ծիսական գոտու առասպելույթը (անգլերեն) // Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies (Մերձավորարևելյան ուսումնա­սիրութ­յուն­ների հայկական հանդես), թիվ 1, Երևան, էջ 3-6:

112. Հարությունյան Ս. 2009, Կրոնաառասպելական հավատալիքների և ծիսական արարողությունների արտացոլումը «Սասնա ծռեր» հերոսավեպում (պատմական պոետիկայի հարցեր) // Վաղ միջնադարյան Իռլանդիա և Հայաստան. Հոգևոր և բանահյուսական ավանդույթների զուգահեռներ, Երևան:

113. Арутюнян С. 2009, Предание о ритуальном поясе // Армянский гуманитарный вестник, № 2/3-1, Москва, с. 42-49.

114. Հարությունյան Ս. 2010, Բանագիտական ակնարկներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 264 էջ:

115. Հարությունյան Ս. 2010, «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի ծիսաառասպելական մի քանի հատկանիշների մասին // Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 1 (183), էջ 74-80:

116. Арутюнян С. 2012, Мифология // Армяне, Москва, «Наука», с. 371-387.

117. Арутюнян С., Газиян А. 2012, Устное народное творчество // Армяне, Москва, «Наука», с. 387-437.

118. Կարս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը (կազմողներ՝ Ս.Բ. Հարությունյան, Ս.Ա. Վարդանյան, Է.Հ. Խեմչյան, Լ.Խ.Ղռեջյան, Մ.Հ. Խեմչյան), Երևան, 2013, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 752 էջ:

119. Ավետիսյան Պ., Հոբոսյան Ս., Հարությունյան Ս.  2013, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ // Պատմաբանասիրական հանդես, N 2, էջ 41-51, ISS N 0135-0536:

120. Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի հարցազրույցը «Պատմաբանասիրական» հանդեսի գլխավոր խմբագիր Սարգիս Հարությունյանի հետ՝ նրա ծննդյան 85 և գիտամանկավարժական գործունեության 60-ամյակների առիթով // Պատմաբանասիրական հանդես, 2013, N 3, էջ 273-279, ISS N 0135-0536:

121. Հարությունյան Ս. 2014, Ժայռում փակված կամ ժայռին գամված հերոսի առասպելույթի դրսևորումները հայկական վիպական ավանդույթում // Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 9-25:

  1. . Մոկս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը (կազմողներ՝ Ս. Բ. Հարությունյան, Է. Հ. Խեմչյան, Մ.Հ. Խեմչյան, Ա. Կ. Պողոսյան), Երևան, 2015, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 708 էջ:

123. Հարությունյան Ս. 2015, «Մոգեր», «Մոկս», «Մոկացիներ» անվանաբանական առնչություն­ների և գործառութային ընդհանրությունների մասին // «Էջմիածին», պաշտօնական ամսագիր ամենայն հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Թ, էջ 53-63:

124. Հարությունյան Ս. 2015, «Վիշապներ» կոչված քարակոթողների պատկերագրության իմաստաբանության շուրջ // Վիշապ քարակոթողները, Երևան, «Գիտություն» հրատարակչություն,  էջ 53-58:

125. Հարությունյան Ս., Պողոսյան Ա. 2015, Մանուկ Աբեղյան. Կենսամատենագիտական ակնարկ և մատենագիտություն (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ) // Պատմաբանա­սիրական հանդես, № 1, էջ 92-127:

126.  Հարությունյան Ս. 2017, Արեգակի, լուսնի նախաքրիստոնեական և քրիստոնեա­կան ծիսապաշտամունքային դրսևորումները հայ ժողովրդական աղոթքներում // Արշալույս քրիստոնեության հայոց, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 190-195:

Հարությունյան Ս. 1974-1986, հոդվածներ հայ բանահյուսության վերաբերյալ // Հայկական սովետական հանրա­գի­տա­րան, 1-12 հհ.:

Арутюнян С. 1980, 1982, Статьи по армянской мифологии // Мифы народов мира, m. 1, 2, Изд-во ″Советская энциклопедия″, Москва, (թարգմանվել և տպագրվել է գերմանե­րեն և հունգարերեն, 1985, 1987 թթ.)։

Арутюнян С. 1990, Статьи по армянской мифологии // Мифологический сло­варь, Москва.

Հարությունյան Ս. 1974-1986, հոդվածներ հայ բանահյուսության վերաբերյալ // Հայկական սովետական հանրա­գի­տա­րան, 1-12 հհ.:

Арутюнян С. 1980, 1982, Статьи по армянской мифологии // Мифы народов мира, m. 1, 2, Изд-во ″Советская энциклопедия″, Москва, (թարգմանվել և տպագրվել է գերմանե­րեն և հունգարերեն, 1985, 1987 թթ.)։

Арутюнян С. 1990, Статьи по армянской мифологии // Мифологический сло­варь, Москва.

Additional Info: 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի Ժ.01.05 «Բանահյուսություն» մասնագիտական խորհրդի անդամ

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի վարիչ, գլխավոր գիտաշխատող,

2006 թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ Պատմաբանասիրական հանդեսի խմբագիր

Phone: 
077357003
E-mail: 
sar.har@yandex.ru