Արմեն Սարգսյան

Արմեն Սարգսյան

Արմեն Սարգսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն
բանասեր, բանագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2005
Հետազոտությունների ոլորտները
Գրականության և բանահյուսության փոխառնչության հարցեր
Մանկական բանահյուսություն
Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներ և զվարճախոսություններ, մանկական զվարճախոսություն
Երկխոսական և միախոսական առածներ
Գիտական հրապարակումները

ԳՐՔԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ

1. Սարգսյան Ա. Շ., Բանահավաքչական աշխատանքների կազմակերպումը ակումբային հիմնարկներում (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտորայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Եր., 1981, 10 էջ:

2. Սարգսյան Ա. Շ.,  Բանահյուսական նյութերի գրառման ձևերն ու մեթոդները (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Եր., 1982, 27 էջ:

3. Սարգսյան Ա. Շ., Պարույր Սևակը մանկագիր, Եր., «Մանկավարժ» հրատ., 2004, 74 էջ:

4. Սարգսյան Ա. Շ., Պարույր Սևակ. Իմաստուն մտքերի աշխարհում, «Հայաստան» հրատ., Եր., 2004, 124 էջ:                                       

ԳՐՔԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ

1. Սարգսյան Ա. Շ., Բանահավաքչական աշխատանքների կազմակերպումը ակումբային հիմնարկներում (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտորայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Եր., 1981, 10 էջ:

2. Սարգսյան Ա. Շ.,  Բանահյուսական նյութերի գրառման ձևերն ու մեթոդները (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Եր., 1982, 27 էջ:

3. Սարգսյան Ա. Շ., Պարույր Սևակը մանկագիր, Եր., «Մանկավարժ» հրատ., 2004, 74 էջ:

4. Սարգսյան Ա. Շ., Պարույր Սևակ. Իմաստուն մտքերի աշխարհում, «Հայաստան» հրատ., Եր., 2004, 124 էջ:                                       

5. Սարգսյան Ա. Շ., Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը  (սեղմագիր), Եր., 2005, 18 էջ:

6. Սարգսյան Ա. Շ., Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն. դասակարգումն ու չափորոշիչները  (համահեղինակ), «Հայ ժողովրդական բանահյուսություն»  բաժինը, ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Մշակույթի նախարարություն, Տպագրությունը` «Եգեա» հրատ., Եր., 2009, 128 էջ:

7. Սարգսյան Ա. Շ., Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը, «Գիտություն» հրատ., Եր., 2010, 314 էջ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8.  Հայ ժողովրդական առակներ  (արևելահայերեն), կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը, Եր., «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2011, 176 էջ:

9. Հայ ժողովրդական առակներ  (արևմտահայերեն), կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը, Եր., «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2012, 176 էջ:

10. Հայ ժողովրդական առակներ  (անգլերեն), կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը, Եր., «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2012, 176 էջ:

11. Ականջդ բեր՝ ասեմ. Սևակյան իմաստախոսություններ, Կազմող` Ա.Շ. Սարգսյան, Եր., «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2014, 248 էջ:

12. Դիմանկարի ամբողջացման համար. Սևակյան դիմապատկերներ, Կազմող` Ա.Շ. Սարգսյան, Եր., «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2014, 136 էջ:

13. Սարգսյան Ա.Շ., Մանկական զվարճախոսություններ, Եր., «Գիտություն» հրատ., 2016, 232 էջ:

14. Սարգսյան Ա. Շ., Զավեշտի դրսևորման միջոցները հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներում և զվարճախոսություններում, Եր., «Գիտություն» հրատ., 2017, 300 էջ:

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ  ԲԱՆԱՀԱՎԱՔՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՈՒ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑԱԾ   ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԹԵԶԻՍՆԵՐ

 

1. Սարգսյան Ա.Շ., Հենց այսօր. «վաղը» ուշ կլինի, «Կուլտուր-լուսավորական աշխատանք»    ամսագիր, Եր., 1980, թիվ 8, էջ 16-19:

2. Սարգսյան Ա.Շ., Տոն, որ պետք է հագնի իր հանդերձը «Հայաստանի աշխատավորուհի»  ամսագիր, Եր., 1981, թիվ 7, էջ 17 և 28:     

3. Սարգսյան Ա.Շ., Որպեսզի փառատոնը փայլի ազգային տոնի բազմերանգությամբ,  «Կուլտուր-լուսավորական աշխատանք»    ամսագիր, Եր., 1982, թիվ 1, էջ 19-23:

4. Սարգսյան Ա.Շ., Մանկական բանահյուսության հարցի շուրջ  (ԳԱ ՀԱԻ, զեկուցումների հիմնադրույթների ժողովածու), Եր., 1982, ԳԱ հրատ., էջ 19-20:

5. Սարգսյան Ա.Շ., Առածային մտածողությունը Պ. Սևակի ստեղծագործություններում  (երիտասարդ գիտնականների զեկուցումների հիմնադրույթների ժողովածու), ՀԱԻ, Եր., 1984, էջ 52-53:

6. Սարգսյան Ա.Շ., Առածային մտածողությունը Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում, «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում» ամսագիր, Եր., 1984, թիվ 6, էջ 52- 56:             

7. Սարգսյան Ա.Շ., Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները, Հայ ժողովրդի մշակույթի հարցեր  (երիտասարդ գիտնականների զեկուցումների թեզիսների ժողովածու), ՀԱԻ, Եր., 1986, էջ 37-38:

8. Սարգսյան Ա.Շ., Բանահյուսական ժանրերը Պ. Սևակի ստեղծագործություններոմ, Հայ ժողովրդի մշակույթի հարցեր  (Երիտասարդ գիտնականների զեկուցումների թեզիսների ժողովածու), ՀԱԻ, Եր., 1988, էջ 73-74:

9. Սարգսյան Ա.Շ., Նոր տարի-Նավասարդ, «Հայրենիքի ձայն», Երևան, 1.01.1988:

10. Սարգսյան Ա.Շ., Պարույր Սևակի լեզվամտածողության ակունքները   (Գիտական նյութերի ժողովածու` նվիրված պրոֆեսոր Տ. Ավետիսյանի ծննդյան 60-ամյակին), «Վան Արյան» հրատ., 2001, էջ 95-98,:

11. Սարգսյան Ա.Շ., Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները, Եր.,  «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2006, թիվ 1, էջ 94-114:

12. Սարգսյան Ա.Շ., Պարույր Սևակը և թարգմանական գրականությունը, Եր., «Մովսես Խորենացի» հանդես, 2006, թիվ 1-2, էջ 74-82:

13. Սարգսյան Ա.Շ., Աշխարհի ժողովուրդների բանահյուսությունը և Պարույր Սևակը, Եր., «Մովսես Խորենացի» հանդես, 2007, թիվ 1-2, էջ 30-43:

14. Սարգսյան Ա.Շ., Հանելուկի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի պոեզիայում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, 2007, թիվ 2, էջ 162-171:

15. Սարգսյան Ա.Շ., Արժեքավոր հրատարակություն  (գրախոսություն Սարգիս Հարությունյանի «Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ» աշխատության վերաբերյալ), Եր., «Մովսես Խորենացի» հանդես, 2007, թիվ 1-2, էջ 44-47:

16. Սարգսյան Ա.Շ., Ժողովրդական ասույթաբանության դրսևորումները երգիծական մանրապատումներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, 14-րդ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Եր., «Գիտություն» հրատ., 2007, էջ 250-258:

17. Սարգսյան Ա.Շ., Ժողովրդական խոսքի բանաձևային կառույցները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում, Շնորհ ի վերուստ. Առասպել, ծես, պատմություն,  (հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սարգիս Հարությունյանի 80-ամյակին), Եր., «Գիտություն» հրատ., 2008, էջ 120-134:

18. Սարգսյան Ա.Շ., Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները միջնադարյան տաղերգուներին նվիրված ուսումնասիրություններում, (Երևանի Հյուսիսային համալսարանի հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու), Եր., 2008, էջ 58-70:

19. Սարգսյան Ա.Շ., Հովհաննես Թումանյանը և Պարույր Սևակը, Թումանյանը և 21-րդ դարը (Գիտական նստաշրջանի նյութեր), Երևանի Հյուսիսային համալսարան, Եր., 2009, էջ 83-96:

20. Սարգսյան Ա.Շ., Դառնանք մեր տոհմածառի հաստատուն ճյուղերից մեկը, Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ  (Միջազգային 4-րդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու), Եր., 2009, էջ 232-239:

21. Սարգսյան Ա.Շ., Պարույր Սևակը մանկագիր, «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Եր., Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2010,  էջ 84-95:

22. Սարգսյան Ա.Շ., Հեքիաթի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում, «Ոսկե դիվան» միջազգային հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 2, Եր., Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2010, էջ 156-164:

23. Սարգսյան Ա.Շ., Հեքիաթի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում, Հեքիաթի զարգացումը բանահյուսական և գրական միջավայրում, (Գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ), Եր., Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 30-31 մարտի, 2010, էջ 30-31:

24. Սարգսյան Ա.Շ., Լոռու երգիծական մանրապատումները  (պատմական և կառուցվածքային համառոտ անդրադարձ), Հայ Ժողովրդական մշակույթ–15, ԳԱԱ ՀԱԻ-ի 50-ամյակին  նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու, «Գիտություն» հրատ., Եր., 2010, էջ 507-517:

25. Սարգսյան Ա.Շ., Արևելքի զվարճախոս Խոջա Նասրեդինը հայկական գրառումներում, «Ոսկե Դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, Եր., 2011, էջ 78-83:

26. Սարգսյան Ա.Շ., Վանեցիները անեկդոտ-զվարճապատումներում, Հայաստանի մայրաքաղաքները, գիրք 1, Վան, Եր., «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 322-328:

27. Սարգսյան Ա.Շ., Հայ մանկական բանահյուսություն  (տեսակային և կառուցվածքային առանձնահատկությունների համառոտ անդրադարձ), «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, Եր., 2012-2013, էջ 5-24:

28. Սարգսյան Ա.Շ., Հայ մանկական բանահյուսություն  (ուսումնասիրման փորձ՝ ըստ 1979-1984թթ. գրառած նյութերի) «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի, 2013, էջ 250-252:

29. Սարգսյան Ա. Շ., Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումների կապը առակի, ավանդազրույցի, աղոթքի տեսակների հետ, Հայ ժողովրդական մշակույթ-16, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում  (Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Եր., «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 400-408:

30. Սարգսյան Ա.Շ., Ժողովրդական դարձվածքը որպես  զավեշտի առաջացմանը նպաստող միջոց, Ջահուկյանական ընթերցումներ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, 11-12 հունիսի, 2014թ., «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2014, էջ 167-174:

31. Սարգսյան Ա.Շ., Արտասանական իրողությունները հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներում և զվարճախոսություններում, Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ  (միջազգային գիտաժողով) Զեկուցումների ժողովածու, ԳԱԱ ԼԻ, Եր., «Ասողիկ» հրատ., 2014, էջ 203-210:

32. Սարգսյան Ա.Շ., Համանուն-հարանունային դրսևորումները անեկդոտ-զվարճախոսություններում,  Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր, Իջևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ  206-222:

33. Саркисян А.Ш., Новонахичеванские анекдоты в констексте  юмористических миниатюр армянского народа. Армяне юго России: История, культура, обшее будущее: Материалы 2 Международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 26-28 мая 2015 г.), (отв. ред. академик Г.Г. Матишов). –Ростов-н/Д: Издательство ЮНЦ РАН, 2015, стр.214-221.

34. Սարգսյան Ա. Շ., Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումները և զվարճախօսութիւնները որպէս ցեղասպանութեան վկայութիւններ «Հայկազեան Հայագիտական հանդէս», հատոր Լե  (35),  Լիբանան, Պեյրութ, 2015, էջ 543-557:

35. Սարգսյան Ա.Շ., Գարեգին Արքեպիսկոպոս Սրվանձտյանցը և հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումները  (Գարեգին Սրվանձտյանցի ծննդյան 175-ամյակի առթիվ), «Էջմիածին» ամսագիր, ՀԲ. տարի, Յուլիս, Ս.Էջմիածին, 2015, էջ 89-101:

36. Սարգսյան Ա.Շ., Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատում-զվարճախոսությունների թումանյանական գրառումները և դրանց տարբերակային դրսևորումները  (կարդացվել է Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի «Թումանյան-145» գիտաժողովում), 7 հոկտեմբերի, 2014, «Էջմիածին» ամսագիր,  Ժ  (հոկտ.), 2015, էջ 98-111:

37. Սարգսյան Ա.Շ., Լեզվական իրողությունները` իբրև զավեշտի հենք հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատում-զվարճախոսություններում, Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., «Գիտություն» հրատ.,  2015, էջ 146-153:

38. Սարգսյան Ա.Շ., Զավեշտի դրսևորման միջոցները մանկական զվարճախոսություններում, «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, Երևան, 2014-2015, էջ 18-29:  

39. Սարգսյան Ա.Շ., Հայ մանկական բանահյուսություն  (Մանկական բանահյուսության ուսումնասիրման պատմությանը, հայկական և օտար նմուշների փոխանցման ու փոփոխակների առաջացման առանձնահատկություններին նվիրված համառոտ անդրադարձ` ըստ 1979-1984թթ. մեր կողմից գրառած նյութերի), «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, Եր., 2014-2015, էջ 66-78:  

40. Սարգսյան Ա.Շ., Անձնանունը` զավեշտի հենք հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներում և զվարճախոսություններում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով: Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԳԱԱ ԼԻ, Եր., «Ասողիկ» հրատ., 2016, էջ 184- 193:

41. Սարգսյան Ա.Շ., Հայերենի և օտար լեզուների փոխհարաբերությունների զավեշտալի դրսևորումները անեկդոտներում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, (Նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին), ԳԱԱ ԼԻ, Եր., «Ասողիկ» հրատ.,  2016, էջ 298-313:

42. Սարգսյան Ա.Շ., Հայկական անեկդոտների ժողովրդական և գիտական եզրույթները, Եր., «Պատմաբանասիրական հանդես», 2017, թիվ 1, էջ 79-92:

43. Սարգսյան Ա.Շ., Հրաչյա Աճառյանը և ժողովրդական երգիծապատում-զվարճախոսությունները  (Հր. Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ), «Էջմիածին» ամսագիր, Է (հուլիս), 2017, էջ 96-110:

44. Սարգսյան Ա.Շ., Զավեշտը հայոց  հարսանեկան ծիսակարգին առնչվող անեկդոտներում, ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, 2017, 2 (հուլիս), 299-303:

45. Սարգսյան Ա.Շ., Պատկերավորության միջոցները` զավեշտի հենք հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներում և զվարճախոսություններում, Եր., ԳԱԱ ԼԻ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» (միջազգային գիտաժողով)  2017,  հունիսի 15-16, զե­կու­ցում­ների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «­­Գի­տութ­յուն» հրատ., 2017, էջ 337-350:

Հեռախոս
093 30 98 06
Էլ․ փոստ
armensargg@gmail.com