Լուսինե Տանաջյան

Լուսինե Տանաջյան

Լուսինե Տանաջյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Սոցիոլոգ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2012
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Էթնոսոցիոլոգիա
Սփյուռքի ուսումնասիրություն
Սոցիալական տեղաշարժերի ուսումնասիրություններ
Սոցիալական փոխակերպումների ուսումնասիրություններ
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, N2. Հաբիտուս 2, Երևան, «Գիտություն», էջ 184-194,
 2. Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Սոցիալական փոփոխությունները Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների),  Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3., Երևան, էջ 174-180,
 3. Танаджян Л.А., 2017  Социальные изменения среди армян в инонациональной среде. Բանբեր Հայագիտության, № 1. Երևան, էջ 175-184,
 1. Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, N2. Հաբիտուս 2, Երևան, «Գիտություն», էջ 184-194,
 2. Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Սոցիալական փոփոխությունները Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների),  Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3., Երևան, էջ 174-180,
 3. Танаджян Л.А., 2017  Социальные изменения среди армян в инонациональной среде. Բանբեր Հայագիտության, № 1. Երևան, էջ 175-184,
 4. Танаджян Л.А., 2016, Социальные изменения в диаспоре (на материалах этносоциологических исследований армян Тегерана, Лос-Анджелеса, Москвы), Этносоциология вчера и сегодня / Отв. ред. и сост.: Л.В. Остапенко, И.А. Субботина. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, ст. 199-203,
 5. Տանաջյան Լ.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Ներսիսյան Ս.Ա.), 2015, Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները, Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» րատարկչություն, Էջ 43-88,
 6. Տանաջյան Լ.Ա., 2014, Հայերի սոցիալական փոխակերպումները սփյուռքում, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 60-89,
 7. Տանաջյան Լ.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Պողոսյան Ա.),  2014, Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրներ հետազոտությանը, Պատմաբանասիրական հանդես 3 (197), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 287-291:
 8. Տանաջյան Լ.Ա., 2014, Սփյուռքի հայերի սոցիալական մոբիլության համեմատական ուսումնասիրության շուրջ (Լոս Անջելեսի և Թեհրանի հայ համայնքների օրինակով), Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 104-112,
 9. Տանաջյան Լ.Ա., 2013, Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր, Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211.
 10. Տանաջյան Լ.Ա., 2013, Պատմական հիշողություն և էթնիկ մոբիլիզացիա: Ցեղասպանություն, Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Էջ 68-93:
Զեկուցումներ: 
 • Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում, միջազգային գիտաժողով՝ Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, հոկտեմբերի 26,
 • Танаджян Л.А., 2016, Социальные изменения в диаспоре (на материалах этносоциологических исследований армян Тегерана, Лос-Анджелеса, Москвы) международная научная  конференция-Этносоциология вчера и сегодня, Москва, 02-03 июнь,
 • Տանաջյան Լ.Ա., 2015, Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում, միջազգային գիտաժողով՝  Ազգաբանություն, հնագիտություն, բանագիտություն, միջգիտակարգային մոտեցումներ, Երևան, 29-31 հոկտեմբեր,
 • Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում, միջազգային գիտաժողով՝ Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, հոկտեմբերի 26,
 • Танаджян Л.А., 2016, Социальные изменения в диаспоре (на материалах этносоциологических исследований армян Тегерана, Лос-Анджелеса, Москвы) международная научная  конференция-Этносоциология вчера и сегодня, Москва, 02-03 июнь,
 • Տանաջյան Լ.Ա., 2015, Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում, միջազգային գիտաժողով՝  Ազգաբանություն, հնագիտություն, բանագիտություն, միջգիտակարգային մոտեցումներ, Երևան, 29-31 հոկտեմբեր,
 • Տանաջյան Լ.Ա., 2014, Սփյուռքի հայերի սոցիալական մոբիլության համեմատական ուսումնասիրության շուրջ (Լոս Անջելեսի և Թեհրանի հայ համայնքների օրինակով), գիտաժողով՝ Հայ էթնիկությունը սեփական այլազգի միջավայրում, Երևան, 17-18 նոյեմբեր:
Այլ: 
 1. «Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում»  2005-2010 թթ. հրատարակված հայկական թերթերի կոնտենտ անալիզ, («Առավոտ», «Ասպարեզ», «Ալիք», «Ноев ковчег»), 2012թ.:
 2. «Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք», նյութերի համակարգում, վերլուծություն, 2013թ.:
 3. Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները»  պետական նպատակային ծրագիր 2013-2017 թթ.
 • Լոս Անջելեսի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն
 • Թեհրանի հայկական համայնքի ուսումանսիրություն
 • Բեյրութի հայկական  համայնքի ուսումնասիրություն
 • Փարիզի հայկական  համայնքի ուսումնասիրություն
 • Թբիլիսիի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն
 1. «Հայկական սփյուռքի դերը Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսական  համագործակցության մեջ. փորձերը, խնդիրները և հեռանկարները» հայ-ռուսական համատեղ ծրագիր, 2012-2013 թթ.:
 2. «Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և ինտեգրման խնդիրների լուծման ուղիները» թեմատիկ ծրագիր, 2013-2015 թթ.:
 3. «Սփյուռքի գործարարները Հայստանում. գործունեության փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ» թեմատիկ ծրագիր, 2016-2017 թթ.:
 4. «Աշխատանքային միգրացիայի էթնոսոցիալական հետևանքները» հայ-ռուսական համատեղ ծրագիր, 2016-2017 թթ.:
 5. «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները» պետական նպատակային ծրագիր, 2016-2020 թթ.:

«Բելառուսի հայերը Հայաստան-Բելառուս էթնոմշակութային կապերի միգրացիոն  համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և ժամանակակից իրողություն» հայ-բելառուսական համատեղ ծրագիր, 2016-2019 թթ:

Հեռախոս: 
+374 94 899 188
Էլ․ փոստ: 
lusine.tanajyan@gmail.com