Լուսինե Տանաջյան

Լուսինե Տանաջյան

Լուսինե Տանաջյան-ի նկարը
Պաշտոն
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Սոցիոլոգ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2012
Հետազոտությունների ոլորտները
Էթնոսոցիոլոգիա
Սփյուռքի ուսումնասիրություն
Սոցիալական տեղաշարժերի ուսումնասիրություններ
Սոցիալական փոխակերպումների ուսումնասիրություններ
Գիտական հրապարակումները

1. Լ. Տանաջյան (2013), Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում // Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 68-93:
2. Լ. Տանաջյան (2013), Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր // Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
3. Լ. Տանաջյան, Ա. Պողոսյան (2014), Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրների հետազոտությանը // Պատմաբանասիրական հանդես 3 (197), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 287-291: 

1. Լ. Տանաջյան (2013), Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում // Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 68-93:
2. Լ. Տանաջյան (2013), Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր // Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
3. Լ. Տանաջյան, Ա. Պողոսյան (2014), Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրների հետազոտությանը // Պատմաբանասիրական հանդես 3 (197), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 287-291: 
4. Լ. Տանաջյան (2014), Հայերի սոցիալական փոխակերպումները սփյուռքում // Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 63-93:
5. Լ. Տանաջյան (2014), Սփյուռքի հայերի սոցիալական մոբիլության համեմատական ուսումնասիրության շուրջ (Լոս Անջելեսի և Թեհրանի հայ համայնքների օրինակով) // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 112-120:
6. Լ. Տանաջյան (համահեղինակությամբ՝ Ս. Ներսիսյանի) (2015), Հայաստան ներգաղթած Սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները // Սիրիահայերը Հայաստանում. Ինտեգրման ուղիները, Երևան, էջ 43-89:

Էլ․ փոստ
lusine.tanajyan@gmail.com