Սոնա Ներսիսյան

Սոնա Ներսիսյան

Սոնա Ներսիսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
-
Պաշտոն
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Սոցիոլոգ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2012
Հետազոտությունների ոլորտները
Էթնոսոցիոլոգիա
Սփյուռքի ուսումնասիրություն
Սոցիալական ցանցերի ուսումնասիրություն
Գիտական հրապարակումները

1. Ս. Ներսիսյան (2013), Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր // Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
2. С. Нерсисян (2013), Опыт предпринимательства армян России на этнической родине. Кейс-стади некоторых инвестиционных проектов представителей диаспоры в Армении // Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, Москва, с. 192-217.
3. С. Нерсисян (2013), Экономические взаимосвязи Армения – диаспора в России и роль социальных сетей // ԵՊՀ տնտեսագիտության տարեգիրք, Երևան, էջ 691-700: 

1. Ս. Ներսիսյան (2013), Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր // Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
2. С. Нерсисян (2013), Опыт предпринимательства армян России на этнической родине. Кейс-стади некоторых инвестиционных проектов представителей диаспоры в Армении // Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, Москва, с. 192-217.
3. С. Нерсисян (2013), Экономические взаимосвязи Армения – диаспора в России и роль социальных сетей // ԵՊՀ տնտեսագիտության տարեգիրք, Երևան, էջ 691-700: 
4. Ս. Ներսիսյան (2014), Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները սփյուռքում. հայերի ինքնակազմակերպման խնդիրները այլէթնիկ միջավայրում // Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 93-114:
5. Ս. Ներսիսյան (2014), Սոցիալական ցանցերի գործառնության առանձնահատկությունները. Թեհրանի, Լոս Անջելեսի և Մոսկվայի հայ համայնքների օրինակով // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտության փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 85-94:
6. Ս. Ներսիսյան (համահեղինակությամբ՝ Լ. Տանաջյանի) (2015), Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները // Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 43-88:

Էլ․ փոստ
sona.nersisyan@iae.am