Conferences

“The Soviet Experience in Armenia and Its Legacy - 2” International Academic Conference


 Call for Papers “The Soviet Experience in Armenia and Its Legacy - 2” International Academic Conference


06/13/2023 - 10:00

Zooming the City։ An Anthropological Perspective (Conference invitation)


Тhe Department of Contemporary Anthropological Studies at the Institute of Archaeology & Ethnography of the National Academy of Sciences of Armenia invites you to take part in the international conference «Zooming the City։ An Anthropological Perspective» to be held in May 3-7 2022 in Yerevan05/03/2022 - 09:00

Conference "Syunik: Culture & Nature" (updated)


Գիտաժողովին մասնակցելու հայտերը (պահանջվում է լրացնել գիտաժողովում զեկուցողի կոնտակտային տվյալները, զեկուցման վերնագիրը, հեղինակներին և ամփոփագիրը) ընդունվում են միայն առցանց տարբերակով՝ մինչև 2021 թ դեկտեմբերի 1-ը։04/26/2022 - 09:00

16th International Conference of Young Scientists "ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY, FOLKLORISTICS. INTERDISCIPLINARY APPROACHES"11/20/2019 - 10:00

The 2nd international conference "Archaeology of Armenia in Regional Context", Yerevan, 9-11 July 2019


The 2nd international conference "Archaeology of Armenia in Regional Context" will be held in Yerevan from the 9th to the 11th of July 2019.07/09/2019 - 09:30

Conference: Funeral rite from ancient times to nowadays (Armenian Highlands and South Caucasus)


Conference "Funeral rite from ancient times to nowadays (Armenian Highlands and South Caucasus)", 14-16 May, 2018, IAE, Yerevan, Armenia05/14/2018 - 09:00

International Conference: Of Diasporas and ‘Diasporics’: Seeking Novel Approaches in Studying Dispersion04/03/2018 - 12:00

CFP: Archaeology, Ethnography, Folkloristics: Interdisciplinary Approaches


The Institute of Archaeology and Ethnography invites you to participate in the 15th International Conference of Young Scientists, Archaeology, Ethnography and Folkloristics: Interdisciplinary Approaches at 2017, November 8-10, Yerevan.11/08/2017 - 10:00

CFP: The Armenian Family in the Context of Contemporary Challenges10/28/2017 - 12:00

"After genocide: Gendered trauma, transmission and reinvention"


International conference, Yerevan, May 21-22-23, 201605/21/2016 - 09:30

"Culture of Ancient Armenia", 16


«Culture of Ancient Armenia», forthcoming 16th scientific meeting01/18/2016 - 10:00

14th conference of young scientists


ETHNOGRAPHY, ARCHAEOLOGY, FOLKLORE: INTERDISCIPLINARY APPROACHES
14TH JUNIOR RESEARCHERS INTERNATIONAL CONFERENCE, 29-31 October 2015, Yerevan