Conferences

THE CULTURE OF EPIGRAPHY: FROM ROCK PAINTING TO PRESENT DAYS


Invitation letter: Call for papers

The Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia is organizing a conference on the epigraphic cultural heritage of the Armenian Highlands and settlements, dedicated to the 80th anniversary of the founding of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. The main goal of the conference is to present the perception of writing in the context of human thought and culture based on the tradition of epigraphy, emphasizing the values of source study of the stone chronicle.



11/10/2023 - 09:00

Globalization and Contemporary Socio-Cultural Processes in Armenia: Problems and Perspectives


The Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of the Republic of Armenia is organizing a conference on October 18–20, 2023, on the topic "Globalization and Contemporary Socio-Cultural Processes in Armenia: Problems and Perspectives". 



10/18/2023 - 09:00

“The Soviet Experience in Armenia and Its Legacy - 2” International Academic Conference


 Call for Papers “The Soviet Experience in Armenia and Its Legacy - 2” International Academic Conference


06/13/2023 - 10:00

"Soviet Experience and Heritage in Armenia - 2",


The Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia and the Center for Armenian Studies of the Dearborn branch of the University of Michigan are presenting the conference "Soviet Experience and Heritage in Armenia - 2", which will take place on June 13-15, 2023, in Yerevan



06/13/2023 - 10:00

Zooming the City։ An Anthropological Perspective (Conference invitation)


Тhe Department of Contemporary Anthropological Studies at the Institute of Archaeology & Ethnography of the National Academy of Sciences of Armenia invites you to take part in the international conference «Zooming the City։ An Anthropological Perspective» to be held in May 3-7 2022 in Yerevan



05/03/2022 - 09:00

Conference "Syunik: Culture & Nature" (updated)


Գիտաժողովին մասնակցելու հայտերը (պահանջվում է լրացնել գիտաժողովում զեկուցողի կոնտակտային տվյալները, զեկուցման վերնագիրը, հեղինակներին և ամփոփագիրը) ընդունվում են միայն առցանց տարբերակով՝ մինչև 2021 թ դեկտեմբերի 1-ը։



04/26/2022 - 09:00

16th International Conference of Young Scientists "ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY, FOLKLORISTICS. INTERDISCIPLINARY APPROACHES"



11/20/2019 - 10:00

The 2nd international conference "Archaeology of Armenia in Regional Context", Yerevan, 9-11 July 2019


The 2nd international conference "Archaeology of Armenia in Regional Context" will be held in Yerevan from the 9th to the 11th of July 2019.



07/09/2019 - 09:30

Conference: Funeral rite from ancient times to nowadays (Armenian Highlands and South Caucasus)


Conference "Funeral rite from ancient times to nowadays (Armenian Highlands and South Caucasus)", 14-16 May, 2018, IAE, Yerevan, Armenia



05/14/2018 - 09:00

International Conference: Of Diasporas and ‘Diasporics’: Seeking Novel Approaches in Studying Dispersion



04/03/2018 - 12:00

CFP: Archaeology, Ethnography, Folkloristics: Interdisciplinary Approaches


The Institute of Archaeology and Ethnography invites you to participate in the 15th International Conference of Young Scientists, Archaeology, Ethnography and Folkloristics: Interdisciplinary Approaches at 2017, November 8-10, Yerevan.



11/08/2017 - 10:00

CFP: The Armenian Family in the Context of Contemporary Challenges



10/28/2017 - 12:00

Pages