Դիվան հայ վիմագրության պրակների կազմում և հրատարակություն ենթածրագիր