• “The Soviet Experience in Armenia and Its Legacy - 2” International Academic Conference

   Call for Papers “The Soviet Experience in Armenia and Its Legacy - 2” International Academic Conference
 • The international conference «Zooming the City։ An Anthropological Perspective»

  The international conference «Zooming the City։ An Anthropological Perspective», organized by the Department of Contemporary Anthropological Studies at the Institute of Archaeology & Ethnography...
 • Zooming the City։ An Anthropological Perspective (Conference invitation)

  Тhe Department of Contemporary Anthropological Studies at the Institute of Archaeology & Ethnography of the National Academy of Sciences of Armenia invites you to take part in the international...
 • Conference "Syunik: Culture & Nature" (updated)

  Գիտաժողովին մասնակցելու հայտերը (պահանջվում է լրացնել գիտաժողովում զեկուցողի կոնտակտային տվյալները, զեկուցման վերնագիրը, հեղինակներին և ամփոփագիրը) ընդունվում են միայն առցանց տարբերակով՝ մինչև 2021 թ...
 • Армянские источники по истории народов Северного Кавказа V-XIX вв.

  Обсуждение на тему "Армянские источники по истории народов Северного Кавказа V-XIX вв." (зал ИАЭ НАН РА, 3-й этаж)

The institute published periodicals involving scientific studies in forms of reports, articles and monographies:

1. Archaeological Excavations in Armenia

2. Archaeological Monuments of Armenia

3. Armenian Ethnography and Folklore

4. Armenian Epigraphy

5. Armenian Folk Tales

6. Culture of Ancient Armenia

7. Ancient Culture of Armenia

8. Armenian Folk Culture

9. Ethnographical and Folkloristic Heritage 

10. Scientific heritage

 

Since 2017 the institute publishes the periodical "Proceedings of the Institute of Archaeology and Ethnography". 

News and anouncments

Հայոց տոնածիսական մշակույթ

New publication

"After genocide: Gendered trauma, transmission and reinvention"


International conference, Yerevan, May 21-22-23, 2016

CFP: Habitus, 2


The editorial board of "Habitus: Studies in Anthropology and Archaeology" invites young scholars to submit their research articles in anthropology for the second volume of Habitus.

"Culture of Ancient Armenia", 16


«Culture of Ancient Armenia», forthcoming 16th scientific meeting

14th conference of young scientists


ETHNOGRAPHY, ARCHAEOLOGY, FOLKLORE: INTERDISCIPLINARY APPROACHES
14TH JUNIOR RESEARCHERS INTERNATIONAL CONFERENCE, 29-31 October 2015, Yerevan

Pages