Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

Ռուբեն Օհանջանյան

Ռուբեն Օհանջանյան's picture

Ruben Ohanjanyan

Ռուբեն Օհանջանյան's picture
Scientific degree: 
PhD
Position: 
Senior researcher
Specialization: 
Ethnography
Employee of the institute since: 
1999
Research fields: 
Ethno-sociology, cultural sociology
Publications: 

Armenian publications 
1. Some questions of national relationship for ethno sociological investigation (According to the results of ethno sociological investigation-n of Yerevan people), Scientific session devoted to the 60th anniversary of  Soviet regime. The results of 1978-1979 Ethnographic and Folklore field work investigations,  Soviet Socialist Republic of Armenia, Academy of Science, Yerevan, 1980, pg 33-35
2. About the method of Ethno sociological investigations, Lraber hasarakakan gitutyunneri, RA, NAS, 1984, N10,  48-53pg. 
3. “Ethnic prejudice ” concept in Western social sciences, Republic scientific cession devoted to the sum of materials  of Ethnographic and folklore field works, RA, NAS, Yerevan, 1984, 151-153pg.   

Armenian publications 
1. Some questions of national relationship for ethno sociological investigation (According to the results of ethno sociological investigation-n of Yerevan people), Scientific session devoted to the 60th anniversary of  Soviet regime. The results of 1978-1979 Ethnographic and Folklore field work investigations,  Soviet Socialist Republic of Armenia, Academy of Science, Yerevan, 1980, pg 33-35
2. About the method of Ethno sociological investigations, Lraber hasarakakan gitutyunneri, RA, NAS, 1984, N10,  48-53pg. 
3. “Ethnic prejudice ” concept in Western social sciences, Republic scientific cession devoted to the sum of materials  of Ethnographic and folklore field works, RA, NAS, Yerevan, 1984, 151-153pg.   
4. Inter-ethnic relations in the study of social distance measurement method, “Armenian folk culture”, XI, “Gitutyun”, Yerevan, 2001, 112-113 pg. 
5. Nowadays negative perceptions of girls and boys among students, "Research on Family Issues",  the Republic conference materials, "Gitutyun", Yerevan, 2001, p106-108pg
6. Tradition and modernity in characters of nowadays’ husband and wife, “Mental health and Christianity ", “Asoghik”, Yerevan, 2001, 130-140pg. 
7. The peculiarities of perception of domestic violence, “Domestic violence in Armenia”, Sociological investigation, “Zangak 97”, Yerevan, 2002, 59-71pg.
8. About the factors that influence on the choice of profession, “Historical heritage of Shirak”, materials of the Sixth Republic Scientific Session, "Gyumri “Gitutyun” Yerevan., 2004, 90-92pg. 
9. Questions about domestic violence, “Armenian folk culture”, XII, “Mughni”, Yerevan, 2004, 172-176pg. 
10. Some questions about motivation to use internet, Yerevan State Engineering University Annual Conference, Book of materials, Vol. 3, co-authority N. Mkhitaryan,  Yerevan, 2005,  838-841pg.
11. Scientific experiments of cognitive dissonance, “Zangak 97”, Yerevan, 2002, Co- authority K. Gevorgyan, 3-21pg, 41-62pg. 
12. Busyness communication, “YSEU”, Co-authority, Yerevan, 2005, 6-3pg, 123-144pg. 
13. About some changes in Armenian culture, “Armenian folk culture”, XIII, “Gitutyun”, Yerevan 2006, 273-276pg. 
14. Anti- Armenian ideology in Azerbaijanian national policy, “Republic of Nagorny-Karabakh, past, present, future, international conference”,  Stepanakert, 2006, 168-170pg.
15. Some consumption changes of fiction culture in Armenia, according to the materials of Tavush region, “Armenian folk culture”, XIV, “Gitutyun”, Yerevan, 2007, 312-319pg. 
16. Consumption issues of fiction culture in villages of Tavush region of RA, “Tavush, Material and spiritual heritage”, “Gitutyun”, Yerevan, 2009, 277-281pg. 
17. Some methodological issues of ethno sociological investigation of fiction culture, “Armenian folk culture”,  XV, “Gitutyun”, Yerevan, 2010, 36-45pg. 
18. The features of consumption of fiction cultural values in urban areas, “Cultural Heritage and modernity. International Conference “,"”Gitutyun”, Yerevan, 2013, 276-278pg. 
19. Experiment of studying fiction culture according to the rating of popular cultural people, “Armenian folk culture”, XVI, “Gitutyun”, Yerevan, 2014, 50-54pg. 
20. Fiction culture in Tavush, Tavush, Social – cultural processes, Yerevan, 2014, 277-315pg.

Presentations: 

Օհանջանյան Ռ., Հակահայկական գաղա­փա­րախոսությունը Ադրբ­եջ­ա­նի­ ազգային քաղ­աքա­կան­ության համատեքստում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն: Անցյալը, ներկան, ապա­գան, միջազգային գիտա­ժո­ղով, Ստեփանակերտ, 21-14 հունիսի 2006:

Օհանջանյան Ռ., Իդեալական կնոջ և ամուսնու կերպարների փոփոխությունները հայոց արդի ընտանեկան արժեքային համակարգում,

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, սփյուռքի հետազոտությունների բաժին և Բեյրութի Հայկազյան համալ­աս­ա­րան, սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոն, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների հա­մատեքստում միջազգային գիտաժողով, Երևան, 26-27 հոկտեմբերի, 2017:

Оганджанян Р., О некоторых тенденциях изменения этнических ценностей профессиональной культуры ср­еди населения Армении, Этносоциология вчера и сегодня,Инстиут этн­ологии и антропо­лигии, Москва, 2 июня 2016.

Օհանջանյան Ռ., Հակահայկական գաղա­փա­րախոսությունը Ադրբ­եջ­ա­նի­ ազգային քաղ­աքա­կան­ության համատեքստում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն: Անցյալը, ներկան, ապա­գան, միջազգային գիտա­ժո­ղով, Ստեփանակերտ, 21-14 հունիսի 2006:

Օհանջանյան Ռ., Իդեալական կնոջ և ամուսնու կերպարների փոփոխությունները հայոց արդի ընտանեկան արժեքային համակարգում,

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, սփյուռքի հետազոտությունների բաժին և Բեյրութի Հայկազյան համալ­աս­ա­րան, սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոն, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների հա­մատեքստում միջազգային գիտաժողով, Երևան, 26-27 հոկտեմբերի, 2017:

Оганджанян Р., О некоторых тенденциях изменения этнических ценностей профессиональной культуры ср­еди населения Армении, Этносоциология вчера и сегодня,Инстиут этн­ологии и антропо­лигии, Москва, 2 июня 2016.

 1. Օհանջանյան Ռ. Ս., 2019, Սոցիալական հեռավորության մեթոդի կիրառումը միջէթնիկ հարաբերությունների ուսումնասիրություններում, Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրները, միջազգային գիտաժողով, Երևան, 15-16 նոյեմբերի:
 2. Օհանջանյան Ռ. Ս., 2019, Միջէթնիկ հյուրընկալությունը հայոց մեջ, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր», 10-րդ միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 27-29 սեպտեմբերի:
 1. Օհանջանյան Ռ. Ս., 2019, Սոցիալական հեռավորության մեթոդի կիրառումը միջէթնիկ հարաբերությունների ուսումնասիրություններում, Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրները, միջազգային գիտաժողով, Երևան, 15-16 նոյեմբերի:
 2. Օհանջանյան Ռ. Ս., 2019, Միջէթնիկ հյուրընկալությունը հայոց մեջ, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր», 10-րդ միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 27-29 սեպտեմբերի:
Additional Info: 

Եղել է պատասխանատու խմբագիր

Կարապետյան Ռ.Ս., Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը: Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, <<Գիտություն>> հրատ, Եր., 2013, 211 էջ:

Карапетян Р. С., Формирование населения городов Армении. Этносоциологическое исследование, изд. <<Гитутюн>>, Ер., 2015, 412 с.

E-mail: 
r.ohanjanyan@mail.ru