Արգիշթիխինիլիի արևմտյան թաղամասերը և դամբարանդաշտը