Դիվան հայ վիմագրության 10-րդ պրակի (Շիրակի մարզ) կազմում և հրատարակություն