Ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա և հայցորդություն

Շտեմարան

Որակավորման քննություններն ընդունող հանձնաժողովներ․ հնագիտություն, ազգագրություն, բանահյուսություն