Նվիրագործման բնակազմական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում