ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ. Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին

ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ. Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին
ПO TУ СТОРОНУ АРАГАЦА: Археологические исследования посвященные памяти Телемака Хачатряна
BEYOND ARAGATS: Archaeological Studies in Memory of Тelemak Khachatryan

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵԼԵՄԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ. ՀԱՅ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐԸ ............................. 5

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱԼԵՈԼԻԹՅԱՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՏԱԾՈՆԵՐԻ ԱԿՆԱՐԿ ............. 17
Բենիկ Երիցյան, Անահիտ Խուդավերդյան

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՂ ԲՐՈՆԶԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈՒԼԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ .............. 25
Ռուբեն Բադալյան

ՎԱՂԲՐՈՆԶԵԴԱՐՅԱՆ ԻԼԻԿՆԵՐԻ ԳԼՈՒԽՆԵՐ ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐԻՑ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԾԻՍԱՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ .................................................. 29
Լարիսա Եգանյան

ԳՆԴԵՎԱԶԻ ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏԻ 2016-2017 ԹԹ. ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ..................................................................................... 36
Հակոբ Սիմոնյան, Կարեն Ծերեթյան, Մելինե Սիմոնյան, Իսկուհի Համբարյան, Գրիգոր Վարդանյան

ԻՈՐԻԻ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿԻ ՎԱՂ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ Մ.Թ.Ա. II ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՎ I ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ՍԿԶԲԻՆ ........................ 53

Կիազո Պիցխելաուրի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԵԳԱԼԻԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ............................................................................................. 60
Հայկ Ավետիսյան, Արտակ Գնունի, Արսեն Բոբոխյան, Գագիկ Սարգսյան

ՆՈՐԱՀԱՅՏ ԱՇՏԱՐԱԿԱՏԻՊ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ................. 69
Լևոն Մկրտչյան

ՍԱԲԵՉԴԱՎԻ «ԿԻԿԼՈՊՅԱՆ» ՀԱՄԱԼԻՐԸ ԹՌԵՂՔՈՒՄ ............................................ 78
Գոդերձի Նարիմանիշվիլի, Նինո Շանշաշվիլի

ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ ............................. 98
Միքայել Հերլես, Ռուբեն Դավթյան

ՏԵՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔՆԵՐՈՎ ՀԻՆՄԵՐՁԱՎՈՐԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԵՐԿՐԱԾՈՎՅԱՆ ԳԼԱՆԱՁԵՎ ԿՆԻՔՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՐԹԻԿՅԱՆ ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐԸ .......................................................................................................... 114
Աշոտ Փիլիպոսյան

ԻՐԻՆԴԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱԽՈՒՄԲԸ ................................................................................ 127
Հենրիկ Դանիելյան, Արսեն Բոբոխյան

ՇԻՐԱԿԻ ՄԵՏԱՂԸ ՈՒՇ ԲՐՈՆԶԻ ԵՎ ՎԱՂ ԵՐԿԱԹԻ ԴԱՐԵՐՈՒՄ. ԱՄՓՈՓ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ................................................................................................ 135
Արամ Գևորգյան

ՇԻՐԱԿԻ ԵՎ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԲՐՈՆԶԵԴԱՐՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ .............. 144
Ռուզան Մկրտչյան, Հասմիկ Սիմոնյան

ՈՂՋԻԻ ՄԻՋՆԱՀՈՍԱՆՔԻ Մ.Թ.Ա. II-I ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐԻ ԹԱՂՄԱՆ ԾԵՍԻ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ ............................................ 150
Արտակ Գնունի, Գագիկ Խաչատրյան, Անժելա Թադևոսյան

ԴՎԻՆԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՏԱԽՏԱԿՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ .............................................. 158
Աղավնի Ժամկոչյան, Նյուրա Հակոբյան

ՌԱՖԻԿ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՕՇԱԿԱՆԻ ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏՈՒՄ ............................................................................ 162
Հայկ Ավետիսյան, Անժելա Թադևոսյան

ԱՐԳԻՇԹԻԽԻՆԻԼԻՈՒՄ 2016 Թ. ՊԵՂՎԱԾ ԿԱՐԱՍԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՎԱՐԿՂԱՅԻՆ ԹԱՂՈՒՄՆԵՐԸ. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ................................................................ 175
Սիմոն Հմայակյան, Նվարդ Տիրացյան, Մարգար Հմայակյան

ՏԱՃԱՐԱԿԱՆ ՏՈՆԸ ԲԻԱՅՆԻԼԻ/ՈՒՐԱՐՏՈՒ ԵՐԿՐՈՒՄ ........................................... 182
Էմմա Պետրոսյան

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԵՎ ԿՈՂՔԻՍԻ ՑԵՂԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՆԴԻՐԸ ՎԱՂ ԵՐԿԱԹԻ ԴԱՐՈՒՄ ................................ 199
Ալեքսանդր Սկակով

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ .......................................................................... 206
Սեդա Դևեջյան, Ռուբեն Դավթյան

«ԿԻՄԵՐԱ-ՍԿՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԵԶՐՈՒՅԹԸ ... 214
Գարեգին Թումանյան

ՇԻՐԱԿԱՎԱՆԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՀԵԾՅԱԼՒ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ՄԱՀՎԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԸՍՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ) ........................................ 218
Անահիտ Խուդավրդյան, Համազասպ Խաչատրյան, Լարիսա Եգանյան

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԸ ԵՎ ԱՔԵՄԵՆՅԱՆՆԵՐԸ ..................................................... 225
Յուլոն Գագոշիձե

ԴՎԻՆԻ ԱՆՏԻԿ ՇԵՐՏԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ԲԼՐԻ ԳԱԳԱԹԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ................................................................................................. 233
Գայանե Քոչարյան

ԾԻՍԱԿԱՆ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԱՆՏԻԿ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀՆԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ .......................................................................................... 239
Հայկ Հակոբյան

ՎԱՂՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈԹՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԻՌԼԱՆԴԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐ ԽԱՉԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆՈՐ ԳՅՈՒՏԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ ............... 253

Համլետ Պետրոսյան

ԱՐՑԱԽԻ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՇԱՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ .............. 262
Լյուբա Կիրակոսյան

ՄԻՋՆԴԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ԳՈՒՆԱԶԱՐԴ ԽԵՑԵՂԵՆԻ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԸ ...... 271

Տատյանա Վարդանեսովա

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ......................................................................................... 276

Ռուզան Փալանջյան

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՀՈՎՍԵՓ ՕՐԲԵԼՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՋԵՐԻՑ .................................................................................... 281
Ռաֆիկ Նահապետյան

«ՀՆԱԳԵՏ» ԱՏՐՊԵՏԸ ԿԱՄ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇԼԻՄԱՆԸ» ............................................. 294

Արսեն Բոբոխյան

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՅԵՐԵՆ ....................................................................................................................... 303

ՌՈՒՍԵՐԵՆ..................................................................................................................... 319

ԱՆԳԼԵՐԵՆ .................................................................................................................... 334

Տարի / Year: 
2018
Վայր / Place: 
Երևան
Երկիր / Country: 
Հայաստան
Պիտակ / Tag: 
հնագիտություն