ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ Է.00.04 «ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ