Ինստիտուտի կառուցվածքը և հաստիքակազմը

Ինստիտուտի կառուցվածքը և կադրային կազմը.

Ներկայումս ինստիտուտի գիտահետազոտական մասը ներառում է 10` “Հայաստանի վաղ հնա­գի­տության”, “Հին Հայաստանի հնագիտության”, “Միջնադարյան Հայաս­տա­­նի հնա­­գի­տութ­յան”, “Հայ վիմագրության”, “Հայ ազգագրության”, “Արդիա­կա­նութ­­­յան ազ­գաբանության”, “էթ­նո-սոցիոլոգիայի”, “Հայ բանահյուսության տե­սութ­յան և պատ­մության”, “Հայ բանա­հյու­սութ­յան տեքստաբանության”, “Սփյուռ­քի ուսում­­­նա­սի­րության” բաժիններ, 5 ` “կիրա­ռա­կան ազգագրության”, “Նորա­կա­ռույց­ների հնա­գի­տա­կան ուսումնասիրության”, “Հնակեն­սա­­­բանության”, Քարաշամ­բի դամբա­րա­նա­դաշտի պեղումների և ուսումնասի­րության”, “Արտա­շատի պեղում­նե­րի և ուսում­նասիրության” գիտահետաոտական խմբեր: Գիտա­հե­տա­­զոտական աշ­խա­­տանք­նե­րին սպասարկում են “Վերականգնման և կամերալ մշակման”, “Հա­մա­կարգ­չային մշակման” լաբորատորիաները, արխիվը և գրադարանը

Ինստիտուտի գիտական անձնակազմը 143 հոգի է, որից`

             ՀՀ ԳԱԱ թղթ.անդամ – 3

              Գիտությունների դոկտոր – 13

              Գիտությունների թեկնածու  - 65

 

Վարչասպասարկող անձնակազմ

Գիտական բաժինները, ծրագրերը, աշխատախմբերը

Գրադարան

Արխիվ

Գիտական խորհուրդ

Մասնագիտական խորհուրդներ

Երիտասարդ հետազոտողներ

Աշխատակազմ

Ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա և հայցորդություն