Արմին Թ. Վեգները (1886-1978 թթ.) և հայերը

Արմին Թ. Վեգների փոխհարաբերու­թյուն­ները Սփյուռքի և Հայաստանի հա­սա­րա­կա­կան, քաղաքական գործիչների հետ, մի­ա­ժա­­մանակ վեր հանելով Հայոց ցեղա­սպա­­նության վերաբերյալ նրա, որպես ակա­­նա­տե­սի վկայությունները և պա­տում­ները: Նրա արխիվում պահվող ազ­գա­գրա­կան ան­տիպ նյութերի զգալի մասը մինչ օրս հրա­պա­րաված չէ: Դրանք մեծ արժեք ունեն հայ ժո­ղովրդի պատ­մության, ազգագրական ժա­ռան­գության և մշակույթի տարաբնույթ հիմ­նա­հար­ցեր գիտական լայն շրջանառության մեջ դնե­լու առումով: Որպես գրող և հրապա­րա­­կախոս Վեգներն անուրանալի դեր կա­տա­­րեց Հայոց մեծ եղեռնը աշխարհին ներ­կայացնելու ուղղությամբ:

 

Տիգրան Սարուխանյան