Ազգագրության բաժնի աշխատակիցների (Դ. Վարդումյան, Յու. Մկրտումյան, Ա. Օդաբաշյան) արխիվների մշակում և համակարգում