Պարը հայոց ամուսնա-հարսանեկան ծիսակարգում

Թեմայի նպատակը պարային մշակույթի հա­մալիր ուսում­նա­սի­րությունն է` հայոց ամուս­նա-հարսանեկան ավանդույթների հա­­մալիրում, որը ենթադրում է ա. ավան­դական հարսանեկան պարային մշակույթի վեր­­լուծություն, բ. հարսանեկան պարերի ավան­դական և արդի թատերականացված ներ­­կա­յա­ցումների համեմատական բնու­թա­գիր, գ. պարի առանձնահատկությունները գյուղ-քաղաք միջավայրում, դ. ավանդական հար­սանեկան պարերի փոփոխման դր­դա­պատ­ճառները, ե. հարսանեկան ավան­դական պարերի դրսևորումները XX դարի վերջին:

 

Նարինե Շամամյան