Գեղարվեստական մշակույթի սպառման էթնոմշակութային առանձնահատկությունները Հայաստանում

Արդի գլոբալիզացիոն գործընթացների արդյունքում ընդլայ­նվ­ում­ են միջմշակութային փոխառնչությունների շրջանակները, որն ազդում է էթնոսների գեղարվեստական մշակույթի արժեքային համակարգի վրա: Սու­յն թեմայի նպատակն է` բացահայտել Հայաստանում այդ արժեքային հա­մակարգի կառուցվածքը և ուրվագծել դրանում տեղի ունեցող փոփ­ոխ­ությունների հիմնական  միտումները էթնոմշակութային տեսանկյունով:

Գեղարվեստական մշակույթն ընդգրկում է գրականության, բ­ե­մական ա­ր­վեստի, կերպարվեստի, երաժշտության ոլորտները, ուստի մեր խնդ­իրներն են լինելու էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություների միջոցով պարզել դր­անցից յուրաքանչյուրում հայ ժողովրդի և այլ էթնոսների մշա­կու­թային  արժեքների սպառման էթնո­մշակու­թային առանձն­ահատկու­թյունն­երը:

 

Ռուբեն Օհանջանյան