Ազգային պետություն չունեցող էթնիկ խմբերում սոցիոմշակութային գործընթացները

Ժամանակակից գլոբալիզացիոն գործընթացներում հատուկ գիտական հետաքրքրություն է ներկայացնում ազգային պետություն չունեցող էթնոսների ուսումնասիրությունը:

Այս առումով հեռանկարային է Հայաստանում բնակվող էթնիկ հանրույթների տարբեր հատվածների  համադրական  ուսումնասիրությունը: Վերջինս  ենթադրում է իրականացնել  էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդների կիրառմամբ, ինչը հնարավորություն կտա բացահայտել ներէթնիկ և միջէթնիկ հարաբերությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում և սրա հիման վրա կանխատեսել միջմշակութային  երկխոսության հեռանկարները:

 

Կարինե Նալբանդյան