Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Թամար Զաքարյան

Թամար Զաքարյան-ի նկարը

Թամար Զաքարյան

Թամար Զաքարյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1972
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Ընտանիք ու ներընտանեկան հարաբերություններ
Գիտական հրապարակումները: 

1. Ընտանեաազգակցական հարաբերությունները ժամանակակից պայմաններում, Տպագիր, Հայ ընտանիքի ներկան և ապագան, գիտական նստաշրջան ՝ նվիրված ընտանիքի միջազգային տարվան, Եր., 1994թ., էջ 36-37: 
2. Ներընտանեկան և ազգակցական փոխհարաբերությունների մի քանի առանձնահատկություններ Գյումրի քաղաքում (ըստ 1980-90-ական թթ. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների), Տպագիր, Հանրապետական 4-րդ գիտաժողով: Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, զեկուց. Հիմնադրույթ, Գյումրի, 2000թ., էջ 46:  
3. Գյումրու ներընտանեկան և ազգակցական փոխհարաբերությունների մի քանի հարցեր, Տպագիր, Գիտական աշխատություններ, N3, Գյումրի, 2000թ., էջ 210-212: 

1. Ընտանեաազգակցական հարաբերությունները ժամանակակից պայմաններում, Տպագիր, Հայ ընտանիքի ներկան և ապագան, գիտական նստաշրջան ՝ նվիրված ընտանիքի միջազգային տարվան, Եր., 1994թ., էջ 36-37: 
2. Ներընտանեկան և ազգակցական փոխհարաբերությունների մի քանի առանձնահատկություններ Գյումրի քաղաքում (ըստ 1980-90-ական թթ. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների), Տպագիր, Հանրապետական 4-րդ գիտաժողով: Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, զեկուց. Հիմնադրույթ, Գյումրի, 2000թ., էջ 46:  
3. Գյումրու ներընտանեկան և ազգակցական փոխհարաբերությունների մի քանի հարցեր, Տպագիր, Գիտական աշխատություններ, N3, Գյումրի, 2000թ., էջ 210-212: 
4. Փոխօգնության ձևերը և բարեգործական ավանդույթները հայոց մեջ (ավանդույթ և նորույթ), Արդի հայ իրականության և մարդասիրական գիտակցության զարգացման հարցեր, Եր., 2001, էջ 108-128: 
5. Ընտանեկան բռնությունների տարածվածությունը, սուբյեկտները, ձևերը և երեխաների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները ՀՀ-ում,  Տպագիր, Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանում, Եր., 2002թ., էջ 25-42:
6. Առողջության պահպանման հիմնախնդիրները Հայաստանում, Տպագիր, ‹‹Մովսես Խորենացի››, N5-6, Եր., 2004թ., էջ 77-82:
7. Ներընտանեկան հարաբերությունների դրսևորման որոշ ձևեր ՀՀ անկախացման տարիներին, Տպագիր, ‹‹Մովսես Խորենացի››, N1-2, Եր., 2006թ., էջ 60-65: 
8. Ներընտանեկան փոխհարաբերություններ, Տպագիր, ‹‹Մովսես Խորենացի››, N1-2, Եր., 2007թ., էջ 52-55:
9. Տավուշի մարզի գյուղական ընտանիքի կառուցվածքի և թվաքանակի փոփոխությունները ՀՀ անկախացման տարիներին (ըստ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների), ‹‹Մովսես Խորենացի››, N1-2, Եր., 2009թ.:
10. Պարզ և բարդ ընտանիքների կառուցվածքային փոփխությունները Տավուշի մարզում 1980 և 2008 թվականներին, Տավուշ նյութական և հոգևոր ժառանգություն, Հանրապետական գիտ. Նստաշրջանի նյութեր, Իջևան, Երևան, 2009թ., էջ 102-109:  
11. Փոխօգնության դրսևորման արդի ձևերը ՀՀ Տավուշի և Սյունիքի մարզերի բնակչության շրջանում (ըստ 2007-2009թթ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների), Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում: Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV, Եր., 2010թ., էջ 23-28:

12. Формы традицонной помощи и взоимопомощи у армяан в новых социальных условиях независимой Армении (по материалом этносоциологического исследования), Материалы международной конференции, Археология, этнологиа и фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2004г., ст. 298-301: 
13. Оформление брака у армяан на современном этапе, Международная сесия, Археология, этнологиа и фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2004г., ст. 176-177. 
14. Традицвнные семейные стериотипы армян в условях современного трансформирующегося общества, Материалы международной конференции, Археология, этнологиа и фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2007г., ст. ст. 269-270, со-автор Л. Варданян. 

 1. Զաքարյան Թ., 2000, Գյումրու ներընտանեկան և ազգակցական փոխհարաբերությունների մի քանի հարցեր (ըստ 1980-90-ական թթ. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտու­թյուն­ների), Հայրապետյան Ս. և ուրիշներ (խմբ.), Գիտական աշխատություններ, թիվ 3, Գյումրի, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 210-213։
 2. Զաքարյան Թ., 2001, Փոխօգնության ձևերը և բարեգործական ավանդույթները հայոց մեջ (ավանդույթ և նորույթ), Մնացականյան Մ. (խմբ.), Արդի հայ իրականության և մարդասիրական գիտակցության զարգացման հարցեր, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., էջ 108-128։
 3. Զաքարյան Թ., 2002, Ընտանեկան բռնությունների տարածվածությունը, սուբյեկտները, ձևերը և երեխաների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները Հայաստանի Հանրապետությունում, Կուպելյան Ս. (խմբ.), Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանում, Երևան, «Զանգակ  97» հրատ., էջ 25-42։
 4. Закарян, Т., 2003, Формы традиционной помощи и взоимопомощи у армян в новых социальных  условиях независимой Армении (по материалам этносоциологического исследования), Абрамян Л., Бадалян Р. (ред.), ʻʻАр­хе­о­логия, эт­но­ло­гия и фол­ь­­к­ло­рис­ти­ка Кавказаˮ, Материа­лы меж­ду­на­род­ной кон­­­фе­­рен­ции, 17-18 ноя­бря, 2003, Ере­ван, Перво­прес­толь­ный Свят­ой Эчмиадзин, ти­по­гра­фия Святого Эчми­адзина, ст. 298-301.
 5. Զաքարյան Թ., 2006, Ներընտանեկան հարաբերությունների դրսևորման որոշ ձևեր ՀՀ անկա­խաց­ման տարիներին (ըստ Կոտայքի մարզում անցկացրած սոցիոլոգիական հարցումների), Կարագուլյան Հ. (խմբ.), «Մովսես Խորենացի», թիվ 1-2, Երևան, էջ 60-64։
 6. Զաքարյան Թ., 2009, Տավուշի մարզի գյուղական ընտանիքի կառուցվածքի և թվաքանակի փոփոխությունները ՀՀ անկախացման տարիներին (ըստ 1980-2007 թթ. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների), Հ. Կարագուլյան և ուրիշներ (խմբ.), «Մովսես Խորենացի», գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, թիվ 1-2, Երևան, «Սալի Դիզայն» ՍՊԸ, էջ 52-56։
 7. Զաքարյան Թ., 2009, Պարզ և բարդ ընտանիքների կառուցվածքային փոփոխությունները Տավուշի մարզում 1980 և 2008 թվականներին, Քալանթարյան Ա., Սարգսայն Հ. (խմբ.), «Տավուշ. նյութական և հո­գևոր ժառանգություն», հանրապետական գի­տա­­կան նստաշրջանի նյու­թեր. Իջևան, Երև­ան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի­տու­թ­յուն» հրա­տ., էջ 102-109։
 8. Закарян Т., Варданян Л., 2009, Механизмы сохранения устойчивости армянской семьи на современном этапе, VIII конгресс этнографов и антропологов России, тезисы докладов, Оренбург, ст. 501-502.
 9. Զաքարյան Թ., 2010, Փոխօգնության դրսևորման արդի ձևերը ՀՀ Տավուշի և Սյունիքի մազրերի բնակ­չության շրջանում (ըստ 2007-2009 թթ. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյու­թե­րի), Աբրահամյան Լ. Թադևոսյան Ա., (խմբ.), Հայ ժողովրդական մշա­կույթ, XV, Ավան­դա­կա­նը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀ ԳԱԱ հնա­գի­տու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երև­ան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի­­տու­­թ­յուն» հրա­տ., էջ 23-28։
 10. Զաքարյան Թ., 2011, Տղամարու և կնոջ դերային արժեքների փոփոխություններն առօրյա կենցաղում, Հ. Կարագուլյան (խմբ.), «Մովսես Խորենացի», թիվ 1-2, Երևան, «Մովսես Խորենացի» հրատ., էջ 41-44։
 11. Варданян Л., Закарян Т., Закарян Б., 2012, Род, семья и система родства, Глава 6: Семья и семейный быт, Тишков В. и другие (ред.), Армяне, На­ро­ды и куль­туры, Москва, изд. ʻʻНаукаˮ, ст. 307-327.
 12. Սարգսյան Հ., Գալստյան Մ., Զաքարյան Թ., Վարդանյան Լ., Մկրտչյան Ս., Օհանջանյան Ռ., 2014, Տավուշ. սոցյալ-մշակութային գործընթացներ (ավանդույթ և արդիականություն), Երևան, «Գիտություն» հրատ., 360 էջ, 56 էջ նկար։
 13. Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, 2017, հեղինակներ՝ Գալստյան Մ., Օհանջանյան Ռ., Զաքարյան Թ., Հակոբյան Գ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 328 էջ։
 14. Զաքարյան Թ., 2019, ամուսնության օրինականացման հետ կապված խնդիրները ՀՀ-ում,  Ռ. Կարապետյան և ուրիշներ (խմբ.), Կարապետյան Ռ., Բարսեղյան Ս., «Հայ ընտանիքն ար­­­­դի մար­տահրավերների համա­տեքս­տում» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հնա­գիտության և ազգա­գրության ինստիտուտի  հրատ., էջ 216-231։
Զեկուցումներ: 
 1. Т. Закарян, Формы традиционной помощи и взаимопомощи у армян в новых социальных условиях независимой Армении, Международная сессия “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа>> Ереван, 17-18   ноября, 2003, 298:
 2. Т. Закарян, Л. Варданян, Оформление брака у армян на современном этапе. Международная сессия “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа”, Тбилиси, 2004, 176:.
 3. Т. Закарян, Л. Варданян, Традиционные семейные стереотипы армян в условиях современного трансформирующегося общества. Международная научная конференция “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа”, Тбилиси, 22-26  2007:.
 1. Т. Закарян, Формы традиционной помощи и взаимопомощи у армян в новых социальных условиях независимой Армении, Международная сессия “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа>> Ереван, 17-18   ноября, 2003, 298:
 2. Т. Закарян, Л. Варданян, Оформление брака у армян на современном этапе. Международная сессия “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа”, Тбилиси, 2004, 176:.
 3. Т. Закарян, Л. Варданян, Традиционные семейные стереотипы армян в условиях современного трансформирующегося общества. Международная научная конференция “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа”, Тбилиси, 22-26  2007:.
 4. Т. Закарян, Л. Варданян,  Механизмы сохранения устойчивости армянской семьи на современном этапе. VIII конгресс этнографов и антропологов России, Оренбург, 2009:
 5.  Զաքարյան Թ.Զ. Ծնողների և ամուսնացած զավակների համատեղ բնակվելու խնդիրները հայոց մեջ (XXդ. – XXIդ. սկիզբ): «Պատմամշակութային ժառանգություն և րդիականություն», միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 4-6 հոկտեմբեր Եր.., 2013, էջ 185-186:
 6. Զաքարյան Թ. Զ., 2017, Ամուսնության օրինականացման հետ կապված խնդիրները ՀՀ-ում, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, սփյուռքի հետազոտությունների բաժին և Բեյրութի Հայկազյան համալասարան, սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոն, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում միջազգային գիտաժողով, Երևան, 26-27 հոկտեմբերի:
Էլ․ փոստ: 
zaqaryantamar@mail.ru