Լիլիթ Սիմոնյան

Լիլիթ Սիմոնյան-ի նկարը

Լիլիթ Սիմոնյան

Լիլիթ Սիմոնյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Արխիվի վարիչ
Մասնագիտություն: 
Կոմպոզիտոր, հոգեբան, ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2009
Հետազոտությունների ոլորտները: 
հայագիտություն (տոմար, ազգագրություն, բանագիտություն, ժողովրդական երաժշտություն)
կրոնագիտություն, կրոնի պատմություն
յունգյան անալիտիկ հոգեբանություն
խորհրդանշանագիտություն
մշակութաբանություն
երաժշտական հոգեբանություն և թերապիա
Գիտական հրապարակումները: 

Արխետիպ: Նոր հայացք հին տեսության վրա (հոդվածների ժողովածու), «Վան Արյան», Երևան 1998 (38 էջ):

Արևելյան երաժշտության հոգեբանության որոշ հարցեր Կ.Գ. Յունգի ուսմունքի տեսանկյունից, Հանդես Երևանի համալսարանի, N1, Երևան 1998, 80-83:

Ֆուգան իբրև ձև և ժանր, Արվեստագիտություն, հատ. 1, Երևան 1998, 94-102:

Ֆրակտալային մտածողութիւնը հայկական իմպրովիզացիոն երաժշտական ֆոլկլորում, Հայգազեան հայագիտական հանդէս, Ի., Բեյրութ 2000, 307-328:

Փոփոխութիւններ հայ կանանց հոգեբանության մեջ (զեկուցման թեզեր), Հայ կանանց միջազգային ընկերակցութիւն երրորդ միջազգային համագումար, Երևան 2000, 28:

Zur Archetypischen Ebene der Musikwahrnehmung und zur Wirkung von Archetypen in der Musiktherapie, in: Wiener Beiträge zur Musiktherapie, B.3, Wien 2001, 99-112.

Արխետիպ: Նոր հայացք հին տեսության վրա (հոդվածների ժողովածու), «Վան Արյան», Երևան 1998 (38 էջ):

Արևելյան երաժշտության հոգեբանության որոշ հարցեր Կ.Գ. Յունգի ուսմունքի տեսանկյունից, Հանդես Երևանի համալսարանի, N1, Երևան 1998, 80-83:

Ֆուգան իբրև ձև և ժանր, Արվեստագիտություն, հատ. 1, Երևան 1998, 94-102:

Ֆրակտալային մտածողութիւնը հայկական իմպրովիզացիոն երաժշտական ֆոլկլորում, Հայգազեան հայագիտական հանդէս, Ի., Բեյրութ 2000, 307-328:

Փոփոխութիւններ հայ կանանց հոգեբանության մեջ (զեկուցման թեզեր), Հայ կանանց միջազգային ընկերակցութիւն երրորդ միջազգային համագումար, Երևան 2000, 28:

Zur Archetypischen Ebene der Musikwahrnehmung und zur Wirkung von Archetypen in der Musiktherapie, in: Wiener Beiträge zur Musiktherapie, B.3, Wien 2001, 99-112.

«Թագաւորաց» գրքերի արքետիպային սյուժեները և նրանց կապը երաժշտության հետ (համահեղինակ` Ա. Բաղդասարյան), Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N2, Երևան 2001, 134-143:

The Archetype of Quest as a Technique for Music Therapy (an attempt to use traditional music in therapy), 5th World Congress of Music Therapy, Naple 2002, 267.

Բարեկենդանի “Գացեք, տեսեք” և ծիսական “Ելեք տեսեք ինչ կայր ծովին” երգերի համեմատական քննությունը, Երաժշտագիտական աշխատություններ, Երևան 2004, 115-126:

Ծիսական երգերի մեղեդային բանաձևերի խորհրդանշական բովանդակությունը, Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ, Ծաղկաձոր – 2005, միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան 2006, 68-78:

Armenian Folk and Professional Music in: website of the Intangible Heritage of Armenia, 2006, www. Intherit.com.

Տոմարային ծիսաշար, հատ. 1, ՎՄՎ Պրինտ, Երևան 2006 (292 էջ):

Տոմարային ծիսաշար, հատ. 2 , ՎՄՎ Պրինտ, Երևան 2007 (320 էջ):

Տոմարի և տոմարային երգերի հետքերը հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XIV, Գիտություն, Երևան 2007, 265-272:

Հյուսվածքի հնամենի խորհուրդը, Ս. Գալֆայան, Հյուսքային և հանգուցային զարդանախշերի առեղծվածը, Նորք գրատուն, Երևան 2010, 5-12:

Թևաթորոս և Տեսկան որդի. Առասպելական կերպարների մեկնություն Դերսիմի ազգագրական նյութերի քննությամբ, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV, Գիտություն, Երևան 2011, 462-473:

Խաչ-թրի խորհրդանշական իմաստի որոշ կողմեր (համահեղինակ` Կ. Հովհաննիսյան), XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 2011, 61-78:

Հոգեգալուստի թեմայով մանրանկարների շան մոտիվը (համահեղինակ` Կ. Հովհաննիսյան), Հայ աստվածաբան, Դ., Երևան 2011, 21-45:

Հավքն իր թևով, օձն իր պորտով, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2011, (104 էջ):

Կաղանդ բաբայի արևմտահայկական երգերը, Հասկեր, N2, Հովհ. Թումանյանի թանգարան,Երևան 2011, էջ 32-38:

Եկեղեցին ու հոգևորականը` ժամանակի պահապան, Տարեգիրք Զ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2011, 154-170:

Վահագն դիցոյթը որպէս կրակ տարերքի տիրակալ, Բազմավէպ, ՃԿԹ տ., թիւ 3-4, Վենետիկ, Ս. Ղազար 2011, 646-678:

Աստղիկ դիցուհու պաշտամունքը Վասպուրականում և Տարոնում, Հայաստանի մայրաքաղաքները, գ. 1, Վան, «Գիտություն», Երևան 2013, 233-242:

Արևի քաղաքը (համահեղինակ` Ս. Հմայակյան), Հայաստանի մայրաքաղաքները, գ. 1, Վան, «Գիտություն», Երևան 2013, 70-81:

Ժողովրդական տոմարը Վանի թագավորությունում (համահեղինակ` Ս. Հմայակյան), Միջազգային գիտաժողով «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն», Զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի 2013, 202-205:

Սուտը և արժեքային շրջվածությունը հայոց ավանդական կենցաղում, Միջազգային գիտաժողով «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն», Զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի 2013, 253-257:

Безымянные языческие боги в армянских этнографических материалах, Свеча-2013, т. 25, Владимир 2013, 167-186.

Религия и учение, восприятие религии и религиозности у армян, Свеча-2013, т. 23, Владимир 2013, 195-203.

Ս. Գրիգոր Նարեկացու ժողովրդական պաշտամունքը, Հայ աստվածաբան, գ. Ե, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2013, 178-198:

Elements of folk calendar and rites in urartian inscriptions (co-authour S. Hmayakyan), Aramazd, vol. VIII, issues 1-2, Yerevan 2013-2014, 198-206.

Մօքոս շինարար, Բազմավէպ, № 3-4, Վենետիկ, Ս. Ղազար 2014, 324-360:

Ս. Սարգսի կերպարը հայ ժողովրդական ավանդա­զրույց­ներում, երգերում և աղոթքներում նորահայտ նյութերի հիման վրա, Տարեգիրք Աստվածաբանական ֆակուլտետ, Թ., ԵՊՀ հրատ., Երևան 2014, 166-176:

Հեթանոսություն և շամանիզմ – երկու հակադիր հայացք դեպի հոգևորը (ոգեղենը), Տարեգիրք Աստվածաբանական ֆակուլտետ, Ժ.,  ԵՊՀ հրատ., Երևան 2015, 179-207:

Народный культ и поверья, связанные с Терскан Ворди – святым единственной литургии, Актуальные проблемы литературы и культуры, вып. 6, Ереван 2015, 336-349.

Blood and Oath. Rites concerning blood kinship, Բանբեր հայագիտության, № 2,  Երևան 2015, 119-163.

Народный культ Ованнеса Одзунского, Страны и народы Востока, вып XXXVI. Религии на Востоке, «Восточная литература», Москва 2015, 362-377.

Տիեզերական թռչունը հայ առասպելաբանության մեջ, «Էջմիածին», ԺԱ, 2015, 99-118:

Անհիշատակ պառավը հայ բանավոր ավանդության մեջ, Պատմաբանասիրական հանդես, №3, Երևան 2015, 181-202:

Դրակոն-Դիգոն. առասպելական մոտիվի վերլուծություն, “Ոսկե դիվան” հեքիաթագիտական հանդես, 4, Երևան 2015, 105-120:

О динамической структуре традиции и моделях ее переменчивости, Актуальные проблемы литературы и культуры, вып. 7, “Лингва”, Ереван 2016, 421-442.

Թուխ Մանուկ սրբավայրերի տոնածիսական սովորույթների շուրջ (համահեղինակ` Կարեն Հովհաննիսյան), Տարեգիրք Աստվածաբանական ֆակուլտետ, ԺԱ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2016, 113-133,:

Աստվածաշնչյան Նեբրովթը և Նեմրութ թագավորը հայ բանահյուսության մեջ (համահեղինակ` Ա. եպս. Ժամկոչյան), Տարեգիրք Աստվածաբանական ֆակուլտետ, ԺԱ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2016, 273-302.

Ишханаванк: живая традиция и легенды, Живая старина, Москва 2017, 29-30.

Փութկու Ս. Գևորգ վանքը, «Էջմիածին», Է, 2017, 71-95:

Մատաղը ժողովրդական սրբավայրում (համահեղինակ` Կ. Հովհաննիսյան), Տարեգիրք Աստվածաբանական ֆակուլտետ, ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2017, 173-185:

Ծառ-ծաղկաքաղիկ, ՎՄՎ Պրինտ, Երևան 2017, (356 էջ):

 «Եկեղեցի» և «ուխտավայր» մշակութային երևույթների հարաբերակցությունը հայ ժողովրդական քրիստոնեության մեջ, «Լրագիր հասարակական գիտությունների», №2, Երևան 2019, 241-271:

Մհերի դուռ. քրիստոնյա ժողովրդի նախաքրիստոնեական սրբավայրը, «Հայկազեան հայագիտական հանդէս», Բեյրութ 2019, 27-38: 

Քարացած վիշապները և վիշապասպան սրբերը հայոց մեջ. առասպել և հիշողություն, Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին, խմբ. Ա. Բոբոխյան, Ա. Ջիլիբերդ, Պ. Հնիլա, Երևան 2019, 412-425:

Հնամենի ջրային համակարգը Փոքր Մհերը և վիշապաքարերը (համահեղինակ` Կարեն Հովհաննիսյան), Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին, խմբ. Ա. Բոբոխյան, Ա. Ջիլիբերդ, Պ. Հնիլա, Երևան 2019, 164-179:

Զեկուցումներ: 

Մասունքների պաշտամունքը հայոց մեջ և երկրորդային թաղման ծեսը, Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 21-24 մայիսի, 2018

The Legends of St. Tiramer Monastery, International conference “Mythology and folk-lore”, Bucharest, October 27-28, 2018

Հայկական ժողովրդական չափածո առասպելներ և ավանդազրույցներ. շարունակելով Ա. Ղանալանյանի գործը, «Արամ Ղանալանյան-110», Ծաղկաձոր, 22-23 հունիսի, 2019

Մասունքների պաշտամունքը հայոց մեջ և երկրորդային թաղման ծեսը, Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 21-24 մայիսի, 2018

The Legends of St. Tiramer Monastery, International conference “Mythology and folk-lore”, Bucharest, October 27-28, 2018

Հայկական ժողովրդական չափածո առասպելներ և ավանդազրույցներ. շարունակելով Ա. Ղանալանյանի գործը, «Արամ Ղանալանյան-110», Ծաղկաձոր, 22-23 հունիսի, 2019

Այլ: 

ՀՀ Նախագահի 2018 թ. մրցանակ Հումանիտար գիտությունների զարգացման բնագավառում՝ «Ծառ-ծաղկաքաղիկ» գրքի համար

2019 թ-ից. ղեկավարում է Ս. Գրքերի պաշտամունքին առնչվող թեման՝ Գ.Գյուլբենկյան հիմնադրամի դրամաշնորհային օժանդակությամբ

Էլ․ փոստ: 
simonian_lilit@mail.ru