Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ruben Badalyan

Ruben Badalyan-ի նկարը

Ռուբեն Բադալյան

Ruben Badalyan-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների դոկտոր
Պաշտոն: 
Առաջատար գիտաշխատող
Բաժնի վարիչ
Մասնագիտություն: 
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1979
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայաստանի և Հարավային Կովկասի նեոլիթ, բրոնզի դար
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Badalyan R.S., Avetisyan P.S. 2007. Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia. I. Mt.Aragats and its Surrounding Region. BAR International Series 1697. Oxford. 
 2. Badalyan R., Smith A., Lindsay I., Khatchadourian L., Avetisyan P. 2008. Village, fortress, and town in Bronze and Iron Age Southern Caucasia: A preliminary report on the 2003 - 2006 investigations of Project ArAGATS on the Tsaghkahovit Plain, Republic of Armenia. – Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 40, pp.45-105.
 1. Badalyan R.S., Avetisyan P.S. 2007. Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia. I. Mt.Aragats and its Surrounding Region. BAR International Series 1697. Oxford. 
 2. Badalyan R., Smith A., Lindsay I., Khatchadourian L., Avetisyan P. 2008. Village, fortress, and town in Bronze and Iron Age Southern Caucasia: A preliminary report on the 2003 - 2006 investigations of Project ArAGATS on the Tsaghkahovit Plain, Republic of Armenia. – Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 40, pp.45-105.
 3. Бадалян Р., Смит А. 2008. Поселение Гехарот: основные результаты раскопок 2005-2006 гг. – Ավետիսյան Պ.Ս., Քալանթարյան Ա.Ա., Բադալյան Ռ.Ս. (խմբ.). Հին Հայաստանի մշակույթը, XIV: Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատարակչություն, էջ 45-68.
 4. Smith A.T., Badalyan R.S., Avetisyan P. 2009.  The Archaeology and Geography of Ancient Transcaucasian Societies. Volume 1. The Foundations of Research and Regional Survey in the Tsaghkahovit Plain, Armenia. Oriental Institute Publications. Volume 134. Chicago.
 5. Badalyan R.S. 2010. Obsidian of the Southern Caucasus: The use of raw materials in the Neolithic to Early Iron Ages. – In:  Hansen S., Hauptmann A., Motzenbäcker I., Pernicka E. (Hrsg.). Von Majkop bis Trialeti. Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4. – 2. Jt. v. Chr.  Bonn.  Rudolf Habelt Gmbh. S.27 – 38.
 6. Badalyan R.S., Harutyunyan A.A., Chataigner C., Le Mort F., Chabot J., Brochier J., Balasescu A., Radu V., Hovsepyan R. 2010. The Settlement of Aknashen-Khatunarkh, a Neolithic Site in the Ararat Plain (Armenia): Excavation Results 2004-2009. - TÜBA-AR, 13, pp.185-218. 
 7. Chataigner C., Badalyan R., Arimura M. 2014. The Neolithic of the Caucasus. Oxford Handbooks Online, Oxford University Press, http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935413.001.0...
 8. Badalyan R. 2014. New data on the periodization and chronology of the Kura-Araxes culture in Armenia. Paléorient v.40.2. 71-92.
 9. Badalyan R.S., Smith A.T., Lindsay I., Harutyunyan A., Greene A., Marshall M., Monahan B., Hovsepyan R. A preliminary report on the 2008, 2010, and 2011 investigations of Project ArAGATS on the Tsaghkahovit Plain, Republic of Armenia. Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. 2014, Band 46, 149-222.
 10. Шенгавит. Каталог археологических материалов из коллекций Музея истории Армении. Составители Бадалян Р.С., Овсепян С.Г., Хачатрян Л.Е. Музей истории Армении, Ереван, 2015.
 11. Badalyan R.S., Smith A.T. The Kurgans of Gegharot: A Preliminary Report on the Results of the 2013-14 Excavations of Project ArAGATS. In: Avetisyan P.S., Grekyan Y.H. (Eds.). Bridging Times and Spaces. Papers in Ancient Near Eastern, Mediterranean and Armenian Studies. Honouring Gregory E. Areshian on the occasion of his sixty-fifth birthday. Oxford. 2017, 11-28.

 

Զեկուցումներ: 

2017  

 • The Chronology of the Kura-Araxes: New data and old problems of periodization and chronology of the   Early Bronze Age materials in Armenia.
 • The exploitation of mineral resources in Armenia in the Early Bronze Age: obsidian, metal, salt. International Symposium "Peoples of the Hills: the Prehistoric Kura-Araxes Cultural Tradition", Toronto, Canada.

2015     The Kura-Araxes settlement of Gegharot: Agricultural community at an altitude of 2100 m. International conference “Millet cultivation in the Caucasus from the 6th to the 2nd mill BC: origin and development”, Lyon, France.

2014   

2017  

 • The Chronology of the Kura-Araxes: New data and old problems of periodization and chronology of the   Early Bronze Age materials in Armenia.
 • The exploitation of mineral resources in Armenia in the Early Bronze Age: obsidian, metal, salt. International Symposium "Peoples of the Hills: the Prehistoric Kura-Araxes Cultural Tradition", Toronto, Canada.

2015     The Kura-Araxes settlement of Gegharot: Agricultural community at an altitude of 2100 m. International conference “Millet cultivation in the Caucasus from the 6th to the 2nd mill BC: origin and development”, Lyon, France.

2014   

 • The Neolithic of Armenia: Stratigraphy and Chronology of the Settlement of Aknashen (co-author A.Harutyunyan).
 • Periodisation and Chronology of Early Bronze Age Armenia in the light of new data. International conference “Problems of Early Metal Age Archaeology of Caucasus and Anatolia”, Tbilisi, Georgia.

2013   

 • Late Neolithic settlements of Ararat Valley (Armenia): the main results and prospects of the research (co-author A.Harutyunyan).
 • A GIS analysis of Early Bronze Age settlement patterns in Armenia (co-author S.Haroutunian).
 • International conference “Environments and Societies in the Southern Caucasus during the Holocene”, Lyon, France.

2012   

 • Kura-Araxes Complex: Toward the Question of the Status of a Cultural Phenomenon. International Symposium “East Anatolia – South Caucasus Cultures”, Erzurum, Turkey.
Հեռախոս: 
(+374) 10 552705
Էլ․ փոստ: 
r.badalyan@yahoo.com