Սեդա Դևեջյան

Սեդա Դևեջյան-ի նկարը

Սեդա Դևեջյան

Սեդա Դևեջյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1962
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզի և երկաթի դարերի հնագիտություն (մ.թ.ա. III-I հազարամյակներ)
Առաջավորասիական, կովկասյան մշակութային կապեր, փոխառնչություններ, տեխնիկական հմտություններ
Գիտական հրապարակումները: 

Գրքեր

 1.  Деведжян С.Г. 1981. Лори Берд, I, Ереван, 85 էջ:
 2.  Դեվեջյան Ս.Հ.  2001. Հնագիտական հետազոտություններ Տաշիր Ձորագետում, 173 էջ:
 3.  Դեվեջյան Ս.Հ. 2006. Լոռի Բերդ, II, (միջին բրոնզ), Երևան, 419 էջ (երկու լեզվով, ամ­փոփում երկու լեզվով):

Գրքեր

 1.  Деведжян С.Г. 1981. Лори Берд, I, Ереван, 85 էջ:
 2.  Դեվեջյան Ս.Հ.  2001. Հնագիտական հետազոտություններ Տաշիր Ձորագետում, 173 էջ:
 3.  Դեվեջյան Ս.Հ. 2006. Լոռի Բերդ, II, (միջին բրոնզ), Երևան, 419 էջ (երկու լեզվով, ամ­փոփում երկու լեզվով):

Հոդվածներ

 1. Դեվեջյան Ս.Հ. 1966.  Տաշիր Ձորագետի ուշբրոնզեդարյան մի քանի ոսկե և արծաթե իրեր, «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, № 12, էջ 100-109.
 2. Դեվեջյան Ս.Հ. 1968. Տաշիր Ձորագետի ուշբրոնզեդարյան մետաղագործության մի քանի հարցեր, «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, № 8, էջ 72-84.
 3. Դեվեջյան Ս.Հ. 1971. Լոռի Բերդի № 2 դամբարանի ոսկե և արծաթե զարդերը, ՊԲՀ, № 1, էջ 271-275:
 4. Դեվեջյան Ս.Հ. 1972. Լոռի Բերդի № 2 դամբարանը, ՊԲՀ, № 1, էջ 267-274:
 5.  Деведжян С.Г. 1974. Лори-Бердский могильник, “Советская Археология”, № 2, стр. 180-193.
 6. Դեվեջյան Ս.Հ. 1976. Լոռի Բերդի ուշբրոնզեդարյան մարտակառքը, ՊԲՀ, № 1, էջ 209-220:
 7. Деведжян С.Г. 1977.  Ташир Дзорагет в эпоху бронзы и раннего железа (III-I тыс. до н. э.), Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандитата ист. наук, Ереван,.
 8. Դեվեջյան Ս.Հ. 1982. Եղջերվի պաշտամունքի հետքերը Հին Հայաստանում, ՊԲՀ,  № 2, էջ 140-151:
 9. Դեվեջյան Ս.Հ. 1982. Լոռի Բերդի պեղումները, «Սովետական Հայաստան» ամսագիր,  № 7, էջ 30-31:
 10. Դեվեջյան Ս.Հ. 1984. Սեյրանյան Վ.Բ., Սաթե ուլունքների գաղտնիքը, «Հայրենիքի ձայն» շաբաթաթերթ, մայիսի 14:
 11. Դեվեջյան Ս.Հ. 1986. Լոռի Բերդի քրմի դամբարանը, ՊԲՀ, № 3, էջ 108-124:
 12. Դեվեջյան Ս.Հ. 1986. Թագակիր իշխանավորի պատկերը Լոռի Բերդի բրոնզեդարյան բնակավայրից, «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, № 8, էջ 75-81:
 13. Devedjian S.H. 1996.  Arménie, Trésors de I’Arménie ancienne (des origines au IV siècle), Nantes, Erévan, p. 90, 91, 116, 126-129, 144-146, 166, 169, 273.
 14. Դեվեջյան Ս.Հ. 1998.  Հայաստանի հին մշակույթը և Լոռի Բերդի պեղումները, «Հայ Կեդրոն» ամսագիր, № 3, Բուենոս-Այրես, էջ 12-17:
 15. Devedjian S., Hmayakyan S.  2002.  Towards  Urartian-Egyptian Political and cultural Interrelations, Studia Aegyptiaca XVII, A Tribute to Excellence, Budapest, p. 185-194.
 16. Դեվեջյան Ս.Հ. 2003.  Նորահայտ գլանաձև կնիքներ Հառիճից, «Հայաստանի հնագույն մշակույթը», № 3, Տ. Խաչատրյանի 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 67-71:
 17. Դեվեջյան Ս.Հ. 2005.  Հայաստան-Առաջավոր Ասիա մշակութային փոխառնչություններ (ըստ Լոռի Բերդի պեղածո իրերի), «Հին Հայաստանի մշակույթը», XIII, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, էջ 125-132:
 18. Деведжян С.Г. 2006.  О некоторых артефактах раннего периода поздней бронзы Лори Берда, “Археология Кавказа”, 1, Тбилиси, стр. 132-148.
 19. Դեվեջյան Ս.Հ. 2007.  «Հին Հայաստանի ոսկին» (մ.թ.ա. III հազ. – մ.թ. XIV դ.), հեղինակների խումբ, խմբագիր` Ա. Քալանթարյան, Երևան, էջ 77-89, 99-102, 108-120, 128-130, 135-150:
 20. Դեվեջյան Ս.Հ., Հոբոսյան Ս.Գ. 2008.  Դամբարանների պեղումներ Լոռու մարզի Կուրթան գյուղում, «Հին Հայաստանի մշակույթը», XIV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, էջ 113-127:
 21. Devejyan S. 2009.  Stone Stelae in the burial Ground of Lori Berd, Aramazd, vol. IV, Issue 2, p. 146-153, 197-198.
 22. Devejyan S.H. 2010.  Some Urartian objects from the tombs of Lori Berd, Aramazd, vol. V, Issue 2, p. 76-89, 301-304.
 23. Devejyan S., Meliksetian K., Kraus S., Penicka E., Avetissyan P., Petrosyan L. 2011.Meallurgy of Prehistoric Armenia, “Anatolian Metal”, V, Bochum, 201-210.
 24. Devejyan S.H. 2012.  Bi-Metallic bronze decorative artifacts from Lori Berd burials, Aramazd, vol. VII, issue 1, p. 24-34, 166-168.
 25. Деведжян С.Г., Худавердян А.Ю., Еганян Л.Г. 2013.  Cпособы обращения с телами умерших в памятниках Ширакаван и Лори Берд (Армения): по данным палеоантропологии //Вестник археологии, антропологии и этнографии, № 4 (23). C. 72-85.
 26. Деведжян С.Г., Худавердян А.Ю. 2013. Способы обращения с телами умерших в памятниках эпохи железа с территории Армении //Лавровские (Среднеазиатско-Кавказские чтения). Санкт-Петербург, С. 83–87.
 27. Деведжян С.Г., Худавердян А.Ю., Еганян Л.Г. 2014.  Реконструкция особенностей жизнедеятельности населения эпохи железа Армянского нагорья по данным антропологии //Этнос и среда обитания. Сборник статей по этноэкологии Институт этнологии и антропологии РФ/. Вып. 4. M.: Старый сад, / C. 215-232, 349-351.
 28. Деведжян С.Г., Худавердян А.Ю., Хачатрян А.А., Еганян Л.Г. 2014.  Способы обращения с телами умершиx в памятникаx Лори Берд и Ширакаван (по данным палеоантропологии) // Հայ ժողովրդի մշակույթ XVI, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում. Eреван, С. 273-280.
 29. Դեվեջյան Ս., Հոբոսյան Ս. 2015. Տիեզերական պատկերացումների արտացոլումը Լոռի Բերդի հնագիտական իրերի վրա, ՊԲՀ, N 3:
 30. Devejyan S. 2009.  Stone Stelae in the burial Ground of Lori Berd, Aramazd, vol. IV, Issue 2, p. 146-153, 197-198.
 31. Devejyan S.H. 2010. Some Urartian objects from the tombs of Lori Berd, Aramazd, vol. V, Issue 2, p. 76-89, 301-304.
 32. Devejyan S., Meliksetian K., Kraus S., Penicka E., Avetissyan P., Petrosyan L. 2011. Meallurgy of Prehistoric Armenia, “Anatolian Metal”, V, Bochum, 201-210.
 33. Devejyan S.H. 2012.  Bi-Metallic bronze decorative artifacts from Lori Berd burials, Aramazd, vol. VII, issue 1, p. 24-34, 166-168.
 34. Դևեջյան Ս. 2018. Հարություն Արտաշեսի Մարտիրոսյան. Մարդը, ինչպես որ կար (1921-1977), Եր., «ՊԲՀ», N1, էջ 280-284:

 35. Դևեջյան Ս., Բաբայան Ֆ. 2018. Գիտնականը , թանգարանագետը, ընկերը, հայոց պատմության ու մշակույթի նվիրյալը «Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ընտրանի, նվիրված անվանի պատմաբան, թանգարանագետ Լավրենտի Աշոտի Բարսեղյանի ծննդյան 80-ամյակին», Եր., էջ 3-8:

 36. Դևեջյան Ս., Դավթյան Ռ. 2018. Լոռի Բերդի գեղարվեստական իրերի պաշտամունքային համատեքստում, «Արագածի թիկունքում», Եր., էջ 206-213:

 37. Devedjyan S., Hobosyan S., Davtyan R. 2018. Post-Urartian tombs of Lori Berd, Oxford, “Aramazd“, N12/1, p. 109-123.

 38. Худавердян А., Деведжян С., Варданян Ш., Енгибарян А. 2018. Экстраординарные погребения из памятника Лори Берд: возможности интерпретации,Белгород, “Научные ведомости Белгородского Государственного Университета“ вып.45,  N1, c. 5-21.

 39.  

   Худавердян А., Деведжян С., Енгибарян А. 2018. Экстраординарные погребения из памятника Лори Берд. «Маргулановские чтения 2018.  Духовная модернизация иархеологическое наследие» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Ալմաթի – Ակտոբե (Алматы – Актобе), стр. 600-603:

Զեկուցումներ: 
 1. Դեվեջյան Ս. 1970. Լոռի Բերդի դամբարանադաշտը,  ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների նստաշրջանի, դեկտեմբեր:
 2. Деведжян С.Г. 1971. Раскопки погребений у селения Лори Берд, тезисы докладов посвященных итогам полевых археологических иссл. в 1970 г. в СССР, Тбилиси,.
 3. Դեվեջյան Ս.Հ. 1977. Լոռի Բերդի № 15 դամբարանը, ՀՍՍՀ-ում 1975-1976 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումների թեզիսներ, Երևան:
 4. Դեվեջյան Ս.Հ. 1979. Լոռի Բերդի № 21 դամբարանը, ՀՍՍՀ-ում 1977-1978 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումների թեզիսներ, Երևան:
 1. Դեվեջյան Ս. 1970. Լոռի Բերդի դամբարանադաշտը,  ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների նստաշրջանի, դեկտեմբեր:
 2. Деведжян С.Г. 1971. Раскопки погребений у селения Лори Берд, тезисы докладов посвященных итогам полевых археологических иссл. в 1970 г. в СССР, Тбилиси,.
 3. Դեվեջյան Ս.Հ. 1977. Լոռի Բերդի № 15 դամբարանը, ՀՍՍՀ-ում 1975-1976 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումների թեզիսներ, Երևան:
 4. Դեվեջյան Ս.Հ. 1979. Լոռի Բերդի № 21 դամբարանը, ՀՍՍՀ-ում 1977-1978 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումների թեզիսներ, Երևան:
 5. Դեվեջյան Ս.Հ. 1979.  Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան ծավալային քանդակը (ըստ Լոռի Բերդի պեղածո նյութերի), Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրված չորրորդ հանրապետական գիտական կոնֆերանսի թեզիսներ, Երևան-Սարդարապատ:
 6. Դեվեջյան Ս.Հ., Արեշյան Գ.Ե., Իսրայելյան Հ.Ռ. 1981.  Հուշարձանների պեղումներ Նորաբաց և Ներքին Չարբախ գյուղերի միջև, ՀՍՍՀ-ում 1979-1980 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումների թեզիսներ, Երևան:
 7. Դեվեջյան Ս.Հ. 1982.  Հին Հայաստանի ոսկերչական արվեստը (ըստ Լոռի Բերդի պեղածո իրերի), Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրված Հանրապետական V գիտական կոնֆերանս:
 8. Деведжян С.Г., Геворкян А.Ц. 1982.  Прогрессивные процессы в металлообработке Лори Берда (II тыс. - начало I тыс. до н. э.), Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа, тезисы докладов всесоюзного симпозиума, Ереван.
 9. Դեվեջյան Ս.Հ. 1983. Լոռի Բերդի վաղ երկաթեդարյան դամբարանները, Հայկ. ՍՍՀՄ-ում 1981-1982 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջան:
 10. Դեվեջյան Ս.Հ. 1987. Լոռի Բերդի միջին բրոնզեդարյան բնակավայրը, գիտական նստաշրջան նվիրված 1985-1986 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքներին,մարտ:
 11. Դեվեջյան Ս.Հ. 1991. Լոռի Բերդի 1989-1990 թթ. պեղումների արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետությունում 1989-1990 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ թեզիսներ, Երևան:
 12. Դեվեջյան Ս.Հ. 1996.  Քարե պաշտամունքային արձանները Լոռի Բերդի դամբարանադաշտում, Հայաստանի Հանրապետությունում 1993-1995 թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ նվիրված Հ.Ա. Մարտիրոսյանի հիշատակին, Երևան:
 13. Դեվեջյան Ս.Հ. 1997. Ոսկե զարդերի հմայական-պաշտամունքային էությունը մ.թ.ա. II-I հազարամյակում (ըստ Լոռի Բերդի նյութերի), «Հին Հայաստանի ոսկին» Հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ, Երևան:
 14. Դեվեջյան Ս.Հ. 1998. Ուրարտական հուշարձաններից հայտնի կոյաբզեզաձև կնիքների շուրջ, «Էրեբունի-Երևան» Հանրապետական գիտական նստաշրջանի հիմնադրույթներ, նվիրված Բ.Բ. Պիոտրովսկու հիշատակին, Երևան:
 15. Դեվեջյան Ս.Հ., Ավետիսյան Պ.Ս. 1998. Լոռի Բերդի դամբանադաշտի 1996-1997 թթ. պեղումների արդյունքները, «Հին Հայաստանի մշակույթը»,  XI, հանրապետական գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ պրոֆ. Կարո Ղաֆադարյանի հիշատակին, Երևան:
 16. Դեվեջյան Ս.Հ. 2001. Լոռի Բերդի N 79 դամբարանը, Հայաստանի հնագույն մշակույթը, նվիրված Հ. Մարտիրոսյանի հիշատակին:
Այլ: 

Լճաշեն, Արգիշթիխինիլի, Երևան. կաթի գործարան, Նորաբաց, Թեղուտ, Լոռի բերդ, Էրեբունի և այլն:

Հեռախոս: 
010228944; 094750634
Էլ․ փոստ: 
devedjian@mail.ru