Սյուզաննա Բարսեղյան

Սյուզաննա Բարսեղյան-ի նկարը

Սյուզաննա Բարսեղյան

Սյուզաննա Բարսեղյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Սոցիոլոգ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2011
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Էթնոսոցիոլոգիա
Սփյուռքի ուսումնասիրություններ
Էթնիկ մեդիա
Բովանդակային վերլուծության (կոնտենտ անալիզ) մեթոդ
Գիտական հրապարակումները: 
 1. 1. Ս. Բարսեղյան (2004), Ձայն բազմաց (ՌԱՀՀԿ-ի Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության ծառայության 2004թ. անցկացրած հանրային կարծիքի և փորձագիտական հարցումները) // Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Տասնամյա հանրագումար, Երևան, «Տիգրան Մեծ», էջ 495-666:
 2. 2. Ս. Բարսեղյան (2005), Լեզվական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում. ըստ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտոններ – Հայաստան, : 
 3. 3. Ս. Բարսեղյան (2005), Հեղափոխության թեման հայկական մամուլում. կոնտենտ-անալիզ, Քաղաքացիական ազգային նախաձեռնություն:
 4. 4. S. Barseghyan (2006), Public and Expert Opinion Surveys, Part II // Armenia in a Transforming World, Armenian Center for National and International Studies, Yerevan, p. 419-682.  
 1. 1. Ս. Բարսեղյան (2004), Ձայն բազմաց (ՌԱՀՀԿ-ի Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության ծառայության 2004թ. անցկացրած հանրային կարծիքի և փորձագիտական հարցումները) // Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Տասնամյա հանրագումար, Երևան, «Տիգրան Մեծ», էջ 495-666:
 2. 2. Ս. Բարսեղյան (2005), Լեզվական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում. ըստ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտոններ – Հայաստան, : 
 3. 3. Ս. Բարսեղյան (2005), Հեղափոխության թեման հայկական մամուլում. կոնտենտ-անալիզ, Քաղաքացիական ազգային նախաձեռնություն:
 4. 4. S. Barseghyan (2006), Public and Expert Opinion Surveys, Part II // Armenia in a Transforming World, Armenian Center for National and International Studies, Yerevan, p. 419-682.  
 5. 5. Ս. Բարսեղյան (2006), Հայաստանի երիտասարդության վերաբերմունքը համազգային նշանակության խնդիրներին // Հայաստանը փոխակերպվող աշխարհում. Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Երևան, էջ : 
 6. 6. С. Барсегян (2006), Языковые процессы в Республике Армения в переходный период // Материалы XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», Том I, Москва: Изд-во МГУ.  
 7. 7. Ս. Բարսեղյան (2007), Ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում // Հայաստան. նոր ռազմավարության հրամայականը. Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Երևան, էջ 176-206: 
 8. 8. Ս. Բարսեղյան (2008), Երիտասարդությունը մեր հասարակության ակտիվ հատվածը չէ // Հայաստան-Ադրբեջան 2005-2008թթ. կարծիքներ գլխավորի մասին, «Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոն, Երևան, էջ 86-88: 
 9. 9. Ս. Բարսեղյան (2008), Լեզվական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում. սոցիալական գործոններ և լեզվի ոլորտում քաղաքականության հետևանքներ. Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, հունիս, 20 էջ: 
 10. 10. Ս. Բարսեղյան (2009), Մեկ տարի անց. համեմատական փոփոխությունների հոգեբանությունը Հայաստանում և ԱՄՆ-ում. Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, մարտ, էջ 22-25: 
 11. 11. Ս. Բարսեղյան (2012), Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, Երևան, «Գիտություն հրատ. էջ , 
 12. 12. С. Барсегян (2013), Обсуждение армяно-российских экономических отношений в армянской прессе: контент-анализ двух армянских периодических изданий в РА и РФ, Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей,  Москва, ИСН, с. 125-133; 
 13. 13. Ս. Բարսեղյան (2014), Էթնիկ մեդիան որպես հայկական սփյուռքի ուսումնասիրման միջոց // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 13-18:
 14. 14. Ս. Բարսեղյան (2014), Էթնիկ մամուլը և սփյուռքյան ինքնության ձևավորումը // Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 45-62; 
 15. 15. S. Barseghyan (2015), The Role of Ethnic Media in the Armenian Diaspora, 13th Annual Graduate Student Colloquium in Armenian Studies, University of California, Los Angeles. 
 16. 16. Ս. Բարսեղյան (2015), Սիրիահայերի ներգաղթը Հայաստան. մամուլի արձագանքները // Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 104-134; 
 17. Барсегян С. С. 2016. Образ родины в СМИ армянской диаспоры (опыт контент-анализа газет США, Ирана, России), Этносоциология вчера и сегодня/ Отв. ред. и сост.: Л.В. Остапенко, И.А. Субботина. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, с. 264-268.
 18. Բարսեղյան Ս.Ս. 2016. Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում. Լոս Անջելեսի «Ասպարեզ», Թեհրանի «Ալիք», Մոսկվայի «Ноев Ковчег» թերթերի 2005-2010թթ. հրապարակումների համեմատական քննություն, ՎԷՄ համահայկական հանդես, թիվ 3, էջ 190-200:
 19. Բարսեղյան Ս.Ս. 2017. Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում էթնոմշակութային արժեքների վերարտադրման և տարածման գործում, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 2: ՀԱԲԻՏՈՒՍ 2: ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Խմբ. Հ.Մելքումյան, Ռ.Հովսեփյան – Եր.: Գիտություն, էջ 142-151:
 20. Барсегян С.С. 2017. Взаимоотношения родина-диаспора в прессе армянской диаспоры, Вестник арменоведения, Изд. “Гитутюн”, N1 (13), с. 185-194.
 21. Բարսեղյան Ս.Ս. 2017. Հայրենիքը սփյուռքի պարբերականներում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 1(649), հունվար-ապրիլ, էջ 283-287:
Զեկուցումներ: 

Բարսեղյան Ս.Ս. 2015. Հայկական մամուլի դերը սփյուռքում էթնոմշակութային արժեքների վերարտադրման և տարածման գործում, Ազգաբանություն, հնագիտություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ, Երևան, հոկտեմբերի 29-31:

Բարսեղյան Ս.Ս. 2015. Հայկական մամուլի դերը սփյուռքում էթնոմշակութային արժեքների վերարտադրման և տարածման գործում, Ազգաբանություն, հնագիտություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ, Երևան, հոկտեմբերի 29-31:

Էլ․ փոստ: 
syuzanna.barseghyan@gmail.com