Դիվան հայ վիմագրության 10-րդ պրակի (Արմավիրի մարզ) կազմում և հրատարակություն