Խաղերը հայոց սոցիալ-մշակութային համակարգում

Թեմայի նպատակը հա­յոց խաղային ավան­դույթ­ների ուսում­նա­սի­­րությունն է` սոցիալ-մշա­կութային գոր­­­ծը­ն­թացների ամ­բող­ջա­կան համալի­րում: Կտրվեն խաղերի տի­պա­բա­նական բնու­­թագրերն ու առանձ­նա­հատ­կու­թյունները ըստ սեզոնային փուլերի (ձմեռ, գարուն, ամառ, աշուն), դրանց մաս­նա­կիցների սոցիա­լա­կան կազմի վեր­լու­ծու­թյուն և առանձ­նահատկությունները գյուղ-քա­ղաք  համատեքստում:

 

Հռիփսիմե Ասատրյան