Հայկ Հակոբյան

Hayk Hakobyan

Հայկ Հակոբյան's picture
Scientific degree: 
Doctor of Philosophy (Ph.D) in History
Position: 
Junior researcher
Specialization: 
theologist
Employee of the institute since: 
2009
Research fields: 
Epigraphy, history of Armenian church, source study
Publications: 

"Մենագրություններ, ժողովածուներ, գրքեր
     Иосиф Орбели, Надписи Гандзасара и hАвоцптука, собрал и подготовил к печати к. и. н. Айк Акопян, редактор д., проф. Левон Саргсян, 2015. 

Հոդվածներ, զեկուցումներ

"Մենագրություններ, ժողովածուներ, գրքեր
     Иосиф Орбели, Надписи Гандзасара и hАвоцптука, собрал и подготовил к печати к. и. н. Айк Акопян, редактор д., проф. Левон Саргсян, 2015. 

Հոդվածներ, զեկուցումներ

1. Սևավանա վանքի նորոգչական աշխատանքները 17-րդ դարում, Ժամանակակից մարտահրավերներ, Միջբուհական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր, 2010, էջ 71-77, 2010:
2. Սրբադասման կարգը հայոց մեջ, Էջմիածին, 2011, Ե, էջ 53-59:
3. Եսայու «Ավետարանը» կանոնի՞կ, թե՞ պարականոն, Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 4., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 378-382:
4. Հ. Հակոբյան, Եկեղեցուն նվիրատվություն կատարալու ևս մի պատճառ//Հաբիտուս. Մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ, I, Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն (25-27 հոկտեմբեր, 2010, միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 332-337:
5. «Աշխարհիկ միաբանների» ինստիտուտը միջնադարյան Հայաստանում, Բանբեր Երևանի համալսարանի, շարք 1, համար 2, (143), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 19-28: 
6. Պատարագների փոխհատուցման խնդիրը, Ակունք, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 60-64:
7. Հ. Հակոբյան, Մեղքերի թողության երևույթի մի առանձնահատկու - թյուն միջնադարյան աղբյուրներում// Ակունք, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 51-59:
8. Պատարագների պատվիրման առանձնահատկությունները, Էջմիածին, 2015, Ե, էջ 112-121:
9. Հանգուցյալ նվիրատվության կամ «միաբանվելու» մի նվիրագիր, Էջմիածին, Թ, էջ 98-104:

Additional Info: 

Ռուսաստանի Գիտությունների ակադեմիայի արխիվի Սանկտ-Պետերբուրգյան մասնաճյուղի հետ համատեղ աշխատանքներ են տարվում հրատարակության պատրաստելու Հովսեփ Օրբելու ու Նիկողայոս Մառռի արխիվի հայագիտական հատվածի հրատարակումը ապահովելու համար:

E-mail: 
hayk.hakobyan.88@mail.ru