Լուսինե Ղռեջյան

Lusine Ghrejyan

Լուսինե Ղռեջյան's picture
Scientific degree
PhD
Position
Researcher
Specialization
Folklorist
Employee of the institute since
2008
Research fields
Armenian Folklore
Publications

1. Ղռեջյան Լ. 2003, Երկվորյակների առասպելները հայ ավանդության մեջ, <<Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ, II>>, երիտասարդ գիտնականների հանրապետական X       գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ  ԳԱԱ , <<Գիտություն>> հրատ., Երևան, էջ 66-70:
2. Ղռեջյան Լ. 2004, Երկվորյակների առասպելները <<Սասնա ծռեր>> էպոսում, <<Հայկական <<Սասնա ծռեր>> էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը միջազգային գիտաժողովի նյութեր>>, Երևան, էջ 117-120:
3. Ղռեջյան Լ. 2004, Միհր աստծո առասպելների արտացոլումը  <<Սասնա ծռեր>> դյուցազնավեպում, Գավառի պետական համալսարան,  VII գիտաժողովի նյութեր,Երևան, << Իրավունք>> հրատ., էջ 143-150:

1. Ղռեջյան Լ. 2003, Երկվորյակների առասպելները հայ ավանդության մեջ, <<Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ, II>>, երիտասարդ գիտնականների հանրապետական X       գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ  ԳԱԱ , <<Գիտություն>> հրատ., Երևան, էջ 66-70:
2. Ղռեջյան Լ. 2004, Երկվորյակների առասպելները <<Սասնա ծռեր>> էպոսում, <<Հայկական <<Սասնա ծռեր>> էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը միջազգային գիտաժողովի նյութեր>>, Երևան, էջ 117-120:
3. Ղռեջյան Լ. 2004, Միհր աստծո առասպելների արտացոլումը  <<Սասնա ծռեր>> դյուցազնավեպում, Գավառի պետական համալսարան,  VII գիտաժողովի նյութեր,Երևան, << Իրավունք>> հրատ., էջ 143-150:
4. Ղռեջյան Լ. 2006, Երկվորյակների զրույցները հայ վիպական հուշարձանների համակարգում, <<Հայ ժողովրդական մշակույթ- XIII>>,      նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, ՀՀ ԳԱԱ  <<Գիտություն>> հրատ., Երևան, էջ 180-186:
5. Ղռեջյան Լ. 2008, Երկվորյակները նախնադարյան հավատալիքներում և պատկերացումներում, Պատմաբանասիրական հանդես,    N 1 (117), ՀՀ ԳԱԱ   << Գիտություն>> հրատ., Երևան, էջ 180-186:
6. Ղռեջյան Լ. 2008, Ամպրոպային հերոսի (աստծո) առասպելների արտացոլումը<<Սասնա ծռեր>> դյուցազնավեպում, Գավառի պետական համալսարան,   X   գիտաժողովի նյութեր,Երևան, <<Իրավունք>> հրատ., էջ 341-352:
7.  Ղռեջյան Լ. 2009, Գիտաժողով՝ նվիրված հայ- իռլանդական հոգևոր և բանահյուսական ավանդույթներին,  (Լրատու) , Պատմաբանասիրական հանդես, 2-3,  ՀՀ ԳԱԱ    Գիտություն հրատ., Երևան,  էջ 319-322:
8. Ղռեջյան Լ. 2010, Երկվորյակների առասպելի ելակետային արժեքը հայ վիպական հուշարձանների հորինվածքում, Պատմաբանասիրական հանդես,   N 2,  ՀՀ ԳԱԱ    <<Գիտություն>> հրատ., Երևան,  էջ 178-192:
9.  Ղռեջյան Լ. 2010, Երկվորյակների հավատալիքի ու պաշտամունքի հետքերը հայկական լեռնաշխարհի հին նյութական մշակույթի հուշարձաններում, Գավառի պետական համալսարան,  XIII    գիտաժողովի նյութեր,Երևան, << Իրավունք>> հրատ., էջ 423-434:
10. Ղռեջյան Լ. 2012, Երկվորյակների առասպելները և դրա տարբեր դրսևորումները հայ վիպական ավանդության համակարգում( ուսումնասիրություն), Երևան,  Գիտություն հրատ., 152 էջ:
11. Ղռեջյան Լ. 2014, Ժողովրդական ասութաբանության և ավանդական զրույցների փոխադարձ կապը (Ըստ Գավառում գրառված նյութերի),   Հայ  ժողովրդական մշակույթ,  XVI      գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ   << Գիտություն>> հրատ., Երևան, 393-400էջ:
12. Ղռեջյան Լ. 2014, Երդմնազանցությունը <<Սասնա ծռերում>> և վրացական վիպական բանահյուսության մեջ, <<Հայկական <<Սասնա ծռեր>> էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը>> միջազգային գիտաժողովի նյութեր,Երևան,   էջ 61-65:
13. Ղռեջյան Լ. 2014, Ժողովրդական ասութաբանության տեսակներն ու գաղափարաբանությունը (Մեթոդական ուղեցույց) Երևան, << Լիմուշ>> հրատ., 44 էջ:

Additional Info

Financed by State Committee of Science "Armenian Folklore Culture of Kars" (2011-2013).

E-mail
lgrejyan@yandex.ru