Նյուրա Հակոբյան

Nyura Hakobyan

Նյուրա Հակոբյան's picture
Scientific degree
PhD in History
Position
Senior researcher
Specialization
archaeologist, historian
Employee of the institute since
1966
Research fields
Early Medieval archaeology, culture, history of Armenian curch
Publications

Գրքեր և մենագրություններ

 1. Հակոբյան Ն., Միջնադարյան Հայաստանի գեղարվեստական մետաղը IX-XIIIդդ., ՀՀՀ- 10, Երևան 1981, ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚:
 2. Հակոբյան Ն., Հեղինակների կոլեկտիվ, Հին Հայաստանի ոսկին, Երևան 2007, ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚:
 3. Акопян Н., Калантарян А., Жамкочян А., Бабаян Ф., Кочарян Г., Кафадарян К., Двин IV, Ереван 2008.
 4. Hakobyan N. etc, Armenia in the cultural context of East and West (Ceramics and Glass 4th-14th cc.), Yerevan 2009.

                            

Հոդվածներ և հիմնադրույթներ

Գրքեր և մենագրություններ

 1. Հակոբյան Ն., Միջնադարյան Հայաստանի գեղարվեստական մետաղը IX-XIIIդդ., ՀՀՀ- 10, Երևան 1981, ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚:
 2. Հակոբյան Ն., Հեղինակների կոլեկտիվ, Հին Հայաստանի ոսկին, Երևան 2007, ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚:
 3. Акопян Н., Калантарян А., Жамкочян А., Бабаян Ф., Кочарян Г., Кафадарян К., Двин IV, Ереван 2008.
 4. Hakobyan N. etc, Armenia in the cultural context of East and West (Ceramics and Glass 4th-14th cc.), Yerevan 2009.

                            

Հոդվածներ և հիմնադրույթներ

 1. Հակոբյան Ն., Միջնադարյան եկեղեցական սպասքը և նրա զարդամոտիվները,     Հիմնադրույթներ, Հնագիտ. և ազգ. ինստ. երիտասարդ գիտնականների նստ. նվ. Խորհրդային Հայաստանի 50-ամյակին, Երևան 1970:
 2. Акопян Н., Металлические кресты из срденевековых памятников Армении, Тезисы, Всесоюзная научная сесия пос. итогам пол. археолог. и этног. исслед. в 1970 г., Тбилиси 1971.
 3. Հակոբյան Ն., Հայաստանի միջնադարյան մատանիները, ՊԲՀ, 1975, N1, 221- 230:
 4. Акопян Н., Художестженный металл средневековой Армении, Автореферат канд. дис., Ереван 1977.
 5. Акопян Н., Калантарян А., Кочарян Г., Раскопки Двинской экспедиции, АО, 1978.
 6. Հակոբյան Ն., Սևանի ավազանի հնագիտական հուշարձանները, ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհուրդ, Երևան 1979:
 7. Հակոբյան Ն., Մետաղե առարկաներ Դվինի պեղումներից, ՀՍՍՀ 1975-76 թթ. դաշ­տային-հն. աշխ. նվ. նստ. հիմնադրույթներ, Երևան 1977, 38-39:
 8. Հակոբյան Ն., Մետաղե առարկաներ Դվինի պեղումներից, ՀՍՍՀ 1977-78 թթ. դաշ­տային-հն. աշխ. նվ. նստ. հիմնադրույթներ, Երևան 1979, 29:
 9. Հակոբյան Ն., Խնկարկման բրոնզե անոթները որպես կիրառական արվեստի նմուշ­ներ, Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվ. հանր. երիտ. գիտ. կոնֆ. հիմնադրույթներ, Երևան 1979, 66-68:
 10. Հակոբյան Ն., Խնկարկման անոթ Դվինից, ՀՍՍՀ 1979-80 թթ. դաշտային-հն. աշխ. նվ. նստ. հիմնադրույթներ, Երևան 1981, 37-38:
 11. Հակոբյան Ն., Դեկորատիվ արվեստի 18-րդ դարի հետաքրքիր նմուշ, Հայաստանի մշա­կույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրվ. հանր. V գիտ. նստ. հիմնադրույթներ, Երևան 1982, 125-126:
 12. Հակոբյան Ն., Քալանթարյան Ա., Ղաֆադարյան Կ., Դվինի պեղումների հիմնական արդյունքները, ՀՍՍՀ 1981-82 թթ. դաշտային-հն. աշխ. նվ. նստ.  հիմնադր. զեկ., Երևան 1983, 43-45:
 13. Հակոբյան Ն., Դվինի Կենտրոնական թաղամասի պեղումների արդյունքները,  ՀՍՍՀ 1983-84 թթ. դաշտային-հն. աշխ. նվ. նստ. հիմնադր. զեկ., Երևան 1985, 45-46:
 14. Հակոբյան Ն., Դվինի Կենտրոնական թաղամասի պեղումների արդյունքները, ՀՍՍՀ 1985-86 թթ. դաշտային-հն. աշխ. նվ. նստ. հիմնադր. զեկ., Երևան 1987, 60-61:
 15. Հակոբյան Ն., Արևելյան կիրառական արվեստի մի նմուշ, ՊԲՀ, 1988, N 1, 222-224:
 16. Հակոբյան Ն., Ի Ղարիբյան, Հ. Մելքոնյան, Միջնադարյան Հայաստանի խնկաման­ները, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1988, N 1, 110-121:
 17. Հակոբյան Ն., Դվինի Կենտրոնական թաղամասի պեղումների արդյունքները, ՀՍՍՀ 1987-88 թթ. դաշտային-հն. աշխ. նվ. նստ. հիմնադր. զեկ., Երևան 1989, 84-85:
 18. Հակոբյան Ն., Դվինի Կենտրոնական թաղամասի պեղումների արդյունքները, ՀՍՍՀ 1989-90 թթ. դաշտային-հն. աշխ. նվ. նստ. հիմնադր. զեկ., Երևան 1991, 104:
 19. Հակոբյան Ն., Անին մետաղամշակության խոշոր կենտրոն, ՙԱնի՚ հանդես, Երևան 1992, N 3-4, 35-37, 126-128:
 20. Հակոբյան Ն., Անին Մերձավոր Արևելքի մշակութային ոլորտում, ՙԱնի՚ հանդես, Երևան 1992, N 3-4, 106-11324.:
 21. Akopian N., Kalantaryan A., Djamgocian A., Ghafadarian K., Armenische Und Sasa­ni­dische Bautatigkiet in Dvin, Archaeologische “Miheilungen Aus Iran”, Berlin, 1992, Band 25, 219-233.
 22. Հակոբյան Ն., Քալանթարյան Ա., Ղաֆադարյան Կ., Քոչարյան Գ., Նոր տվյալներ Դվի­նի սբ. Գրիգոր կաթողիկե եկեղեցու վերաբերյալ, ՀՀ-ում 1991-92 թթ. դաշտային- հն. աշխ. նվ. նստ. հիմնադր. զեկ., Երևան 1994, 46-48 :
 23. Հակոբյան Ն., Իրանական կիրառական արվեստի նմուշներ Կումայրի հնավայրից, Շի­րակի պատմամշակությաին ժառանգությանը նվիրված գիտա-ժողով, Գյումրի, 1994, 61-62 :
 24. Հակոբյան Ն., Արծաթե թաս երաժշտական գործիքի (տավիղ) պատկերով (XII-XIII դդ.), Երաժշտությունը և պարը պատկերագրության մեջ, Երևան 1995, 10:
 25. Հակոբյան Ն., Սասանյան կրակի տաճարներ (ըստ մատենագիտական և հնագի­տական նյութերի), Հանրապետ. գիտ. նստ. 1990-94 թթ. ազգագր. և բանագիտ. Նյու­թեր, Երևան 1995, 41-42:
 26. Հակոբյան Ն., Ս. Գևորգի պատկերագրումն ըստ հնագիտական նյութերի, Շիրակի պատ­մամշակութային ժառանգությանը նվիրված II գիտաժողով, Գյումրի, 1996, 32-33:
 27. Հակոբյան Ն., Մելքոնյան Հ., Կիրառական արվեստի նորահայտ նմուշներ, ՀՀ-ում 1993-1995 թթ. հնագիտ. հետազոտ. արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտ. նստաշրջան, զեկ. թեզ., Եր., 1996, 42-43 :
 28. Հակոբյան Ն., Դվինի ոսկե առարկաները, ՙՀին Հայաստանի ոսկին՚  հանրապետ. գիտ. նստ. հիմնադ., Երևան 1997, 16-17 :
 29. Հակոբյան Ն., Հին Հայաստանի զենքերն ու զորատեսակները, ՙՀին Հայաստանի մշակույթը՚ XI, Երևան 1998, 38:
 30. Հակոբյան Ն., Շիրակը կաթողիկոսական կենտրոն, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված II գիտժողով, Գյումրի, 1998, 31:
 31. Հակոբյան Ն., Քալանթարյան Ա., Կաթողիկոսանիստ Դվինը, ՙՀայաստանը և Քրիս­տոնյա Արևելքը՚, հիմնադրույթ., Երևան 1998, 18-1935:
 32. Hakopyan N., Chapiteau a la croix et au Saint Georges, Armenie Tresors de I’Armenie ancienne des origins au IV siecle, Paris, 1996, 263.
 33. Hakopyan N.,  Croix ajouree ,,aux quatre bras’’, Armenie Tresors de I’Armenie ancienne des origins au IVe siecle, Paris, 1996, 263.
 34. Акопян Н., Хуршудян Ж., Сасанидский золотой перстень с геммой на древнеармянском (V-VII вв.), Մերձավոր և Միջին Արևելքի ժողովուրդներ, XVIII, Երևան 1999, 182-192:
 35. Հակոբյան Ն., Քալանթարյան Ա., Մելքոնյան Հ., Նորահայտ բուրվառներ Քրիստոսի վար­քի պատկերագրությամբ, ՙԱստվածաշնչյան Հայաստան՚, միջ. գիտ., Օշական 1999, 122-124:
 36. Հակոբյան Ն., Քալանթարյան Ա., Կաթողիկոսանիստ Դվինը, ՙՀայաստանը և Քրիս­տոն­յա Արևելքը՚, հիմնադրույթ., Երևան 2000, 75-79:
 37. Հակոբյան Ն., Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսը և Անին, Շիրակի պատմամշա­կութային ժառանգությունը, IV գիտաժողով, Գյումրի 2000, 23-25:
 38. Հակոբյան Ն., Ղազար Փարպեցին և իր ժամանակի նյութական մշակույթը, Մաշ­տոց­յան ընթերցումներ, Օշական 1999, 31:
 39. Հակոբյան Ն., Մասանց պահարան, ՙՀայաստանի հրաշալիքները՚ , Երևան 2000, 49-50:
 40. Հակոբյան Ն., Գրիգոր Լուսավորչի Աջը, ՙՀայաստանի հրաշալիքները՚ , Երևան 2000, 54:
 41. Հակոբյան Ն., Գրիգոր Լուսավորչի խարվառը, ՙՀայաստանի հրաշալիքները’, Երևան 2000, 58-59:
 42. Հակոբյան Ն., Վիլգորտի արծաթե գավաթը,  ՙՀայաստանի հրաշալիքները՚ , Երևան 2000, 62-63:
 43. Հակոբյան Ն., Ջրվշտիկի խնկանոցը,  ՙՀայաստանի հրաշալիքները՚ ,Երևան 2000, 68:
 44. Հակոբյան Ն., Դվինի ոսկե ապարանջանը,  ՙՀայաստանի հրաշալիքները՚, Երևան 2000, 68-69:
 45. Հակոբյան Ն., Ոսկե մանյակ,  ՙՀայաստանի հրաշալիքները՚ , Երևան 2000, 69:
 46. Հակոբյան Ն., 572 թ. ապստամբության գնահատման հարցի շուրջ, /հիմնա­դրույթ/, Ավարայրի խորհուրդը, Օշական 2001, 75-76:
 47. Հակոբյան Ն., Դվինի վարդապետանոցը և Ստեփանոս Սյունեցին, Մաշտոցյան ըն­թեր­ցումներ, Օշական 2001, 19-20:
 48. Հակոբյան Ն., Հայ-Սասանյան մշակությաին առնչությունները IV-IX դդ. (ըստ հնա­գիտական նյութերի), Քրիստոնեական Հայաստանը քաղաքակրթությունների խաչ­մերուկ, միջ. գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2001, 49-52:
 49. Հակոբյան Ն., Ժամկոչյան Ա., Սրբերի պատկերագրությունը գեղարվեստական մե­տաղի կերտվածքում, Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան 2001, 314-322:
 50. Հակոբյան Ն., Ժամկոչյան Ա., Մեռոնամաններ Ս. Գևորգի պատկերով, Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան 2001, 322-326:
 51. Հակոբյան Ն., Հին և Նոր Կտակարանային թեմաները, սրբերի պատկերագրությունը Կու­տինայի խեցեղեն նմուշներում, /հիմնադրույթներ/, Քրիստոնեական Հայաստանի արվեստը, միջ. գիտաժողով, Երևան 2001, 27:
 52. Հակոբյան Ն., Հովհաննես Սարկավագը և Անիի բարձրագույն դպրոցը,  /հիմ­նադրույթներ/, Անիի Մայր տաճարի օծման 1000-յակը, Երևան 2002, 12-13:
 53. Հակոբյան Ն., Ժամկոչյան Ա., Ս. Սարգսի պատկերագրությունը հայ արարողական սպասքի և կիրառական արվեստի նմուշներում, ՙՍուրբ Սարգիս՚ գիտաժողովի նյութեր Երևան 2002, 85-95:
 54. Հակոբյան Ն., Արևելյան սպասքի եզակի նմուշներ Շիրակի տարածքից /հիմնա­դրույթներ/, Շիրակի պատմամշակությաին ժառանգության V գիտաժողով, Գյումրի 2002, 12-13:
 55. Հակոբյան Ն., Արևելյան հոգևոր սպասքի նմուշներ Հայաստանի տարածքից, Հին Հա­յաս­տանի մշակույթը, XII, Երևան 2002, 78-84:
 56. Հակոբյան Ն., Մելքոնյան Հ., Եղեգիսի 2001 թ. պեղումները, Հին Հայաստանի մշա­կույթը, XII, Երևան 2002, 97-102:
 57. Հակոբյան Ն., 572 թ. ապստամբության գնահատման հարցի շուրջ, ,,Ավարայրի խորհուրդը’’, Երևան, 2003 էջ 214-220:
 58. Հակոբյան Ն., Դվինի Կենտրոնական թաղամասի 1990-93 և 1999 թթ. պեղումների արդ­յունքները, Հին Հայաստանի մշակույթը, XIII, Երևան 2005, 205-212:
 59. Հակոբյան Ն., Քալանթարյան Ա., Կանեցյան Ա., Պտղնի ամրոցի պեղումները, Հին Հայաստանի մշակույթը, XIII, Երևան 2005.
 60. Акопян Н., в "Чудеса Армении", Ереван 2004, 37, 44, 48, 52, 55, 59-60, 61.
 61. Հակոբյան Ն., Նույնը անգլերեն, Երևան 2006:
 62. Hakobyan N., The Right Hand of Gregory the Illuminator, Yerevan-Karabakh, 2011.
 63. Hakobyan N., The Banner of Gregory the Illuminator, Yerevan-Karabakh, 2011.
 64. Hakobyan N., The Silver cup of Vilgort, Yerevan-Karabakh, 2011.
 65. Hakobyan N., Incense cup of Jrvshtik, Yerevan-Karabakh, 2011.
 66. Hakobyan N., The Golden bracelet of Dvin, Yerevan-Karabakh, 2011.
 67. Hakobyan N., Golden necklaces, Yerevan-Karabakh, 2011.
 68. Hakobyan N., The pot of Haghartsin, Yerevan-Karabakh, 2011.
 69. Hakobyan N., Reliquary - Avec publishing house the Republic of Armenia and Mountain aux Karabakh, 2011.
 70. Հակոբյան Ն., Քալանթարյան Ա., Մելքոնյան Հ., Նորահայտ բուրվառներ Քրիստոսի վարքի պատկերագրությամբ, Աստվածաշնչական Հայաստան, Երևան 2005, 671-676:
 71. Հակոբյան Ն., Դվինի Կենտրոնական թաղամասի 1990-1993 և 1999 թթ. պեղումների արդյունքները, Հին Հայաստանի մշակույթը XIII, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան 2005, 205-212:
 72. Հակոբյան Ն., Քալանթարյան Ա., Կանեցյան Ա., Պտղնի ամրոցի պեղումները, Հին Հայաստանի մշակույթը XIII, Հանրապետ. Գիտ. նստ., Երևան 2005, 220-231:
 73. Հակոբյան Ն., Հայ-Սասանյան մշակութային առնչություններ IV-IX դդ, ըստ հնագիտական նյութերի, ՙԷջմիածին՚ հանդես, 2006, Ա, 55-65:
 74. Հակոբյան Ն., Ժամկոչյան Ա., Բաբայան Ֆ., Արարողական սպասքի եզակի նմուշներ Արցախի տարածքից, /հիմնադրույթներ/, ԼՂՀ, անցյալը ներկան և ապագան, միջ. գիտաժողով, Ստեփանակերտ 2006, 126-128:
 75. Հակոբյան Ն., Ժամկոչյան Ա., Բաբայան Ֆ., Արարողական սպասքի եզակի նմուշներ Արցախի տարածքից, /հիմնադրույթներ/, ԼՂՀ, անցյալը ներկան և ապագան, միջ. գիտաժողով, Ստեփանակերտ 2007, 360-372:
 76. Հակոբյան Ն., Ղազար Փարպեցին և իր ժամանակի նյութական մշակույթը, ՙԷջմիածին՚, 2007:
 77. Հակոբյան Ն., Դվինի վարդապետանոցը և Ստեփանոս Սյունեցին, ՙԷջմիածին՚, 2008:
 78. Հակոբյան Ն., Քալանթարյան Ա. և ուրիշներ, Դվինի հնագիտական արշավախմբի 2006 թ. աշխատանքների հիմնական արդյունքները, Հին Հայաստանի մշակույթը XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան 2008, 265-286:
 79. Հակոբյան Ն., Ապակեգործությունը միջնադարյան Հայաստանում ,,Հուշարձան’’ տարեգիրք Զ, Երևան, 2010, 151-157:
 80. Հակոբյան Ն., Միրիջանյան Դ., Փարպիի Ս. Թարգմանիչք եկեղեցու պեղումները, ,,Էջմիածին’’, մայիս, 2011, 82-87:
 81. Հակոբյան Ն., Նորաբաց հնագիտական հուշարձան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տարածքում, ,,Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը” միջ. գիտ. նյութերի ժողովածու, Երևան 2012, 138-139:
 82. Հակոբյան Ն., Ժամկոչյան Ա., Խաչադրոշմ կնիքներ և կնքադրոշմներ, ,,Հովսեփ Օրբելին և Սասանյան մշակույթը’’ միջ. գիտ. նվ. ակադ. Հ. Օրբելու 125-ամյակին, զեկ. դրույթներ, Երևան 2012, 35-36:
 83. Հակոբյան Ն. Քալանթարյան Ա. և ուրիշներ, Դվինի 2007-2008 թթ. պեղումների արդյունքները, ,,Էջմիածին’’, 2013 մայիս, 102-112:
 84. Հակոբյան Ն., Հովսեփ Օրբելին և Սասանյան մշակույթը: Սասանյան ճարտա­րա­պետական հուշարձան Դվինում, ,,Թանգարան’’ թանգարանագիտական հանդես, 2013, Երևան, 194-199:
 85. Հակոբյան Ն., Արտաշատը միջին դարերում, ,,Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն’’ միջ. գիտ. զեկ. դրույթներ, Երևան, 2013, 35-38:
 86. Հակոբյան Ն., Ժամկոչյան Ա., Հայ-սասանյան մշակութային հարաբերությունների պատմությունից (խաչադրոշմ-կնիքներ և կնքադրոշմներ), ,,Էջմիածին’’, 2014 փետր­վար, 68-78:
 87. Акобян Н., Худавердян А. и другие, К вопросу о декапитации в Двине, ,,Антро­пологическая экспертиза средневековых черепов из Армении”, Вестник археологии, антропологии и этнографии, 2014, 4(27), с. 96-107.
E-mail
info@iae.am