Արմեն Սարգսյան

Armen Sargsyan

Արմեն Սարգսյան's picture
Scientific degree
PhD
Position
Senior researcher
Specialization
Folklorist
Employee of the institute since
2005
Research fields
Issues of Relations Between Literature and Folklore
Childish Folklore
Childish Anecdotes
Armenian Satirical Anecdotes
Dialectical and Monological Proverbs
Publications

1. Սարգսյան Ա., 1982, Բանահյուսական նյութերի գրառման ձևերն ու մեթոդները (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Երևան,  27 էջ:
2. Սարգսյան Ա., 1984, Առածային մտածողությունը Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում // «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում»  ամսագիր, Երևան, թիվ 6, էջ 52-56:
3. Սարգսյան Ա., 2001, Պարույր Սևակի լեզվամտածողության ակունքները, Գիտական նյութերի ժողովածու` նվիրված պրոֆեսոր Տ. Ավետիսյանի ծննդյան 60-ամյակին, Վանաձոր-Երևան, «Վան-Արյան», էջ 95-98:
4. Սարգսյան Ա.,  2004, Պարույր Սևակը մանկագիր, Երևան, հեղինակային հրատ., 74 էջ: 
5. Սարգսյան Ա., 2004, Պարույր Սևակ. Իմաստուն մտքերի աշխարհում,  Երևան, «Հայաստան», 124 էջ:

1. Սարգսյան Ա., 1982, Բանահյուսական նյութերի գրառման ձևերն ու մեթոդները (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Երևան,  27 էջ:
2. Սարգսյան Ա., 1984, Առածային մտածողությունը Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում // «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում»  ամսագիր, Երևան, թիվ 6, էջ 52-56:
3. Սարգսյան Ա., 2001, Պարույր Սևակի լեզվամտածողության ակունքները, Գիտական նյութերի ժողովածու` նվիրված պրոֆեսոր Տ. Ավետիսյանի ծննդյան 60-ամյակին, Վանաձոր-Երևան, «Վան-Արյան», էջ 95-98:
4. Սարգսյան Ա.,  2004, Պարույր Սևակը մանկագիր, Երևան, հեղինակային հրատ., 74 էջ: 
5. Սարգսյան Ա., 2004, Պարույր Սևակ. Իմաստուն մտքերի աշխարհում,  Երևան, «Հայաստան», 124 էջ:
6. Սարգսյան Ա.,  2005, Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը (սեղմագիր), Երևան, «Մանկավարժ», 18 էջ:
7. Սարգսյան Ա.,  2006, Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները// Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, թիվ 1, էջ 94-114: 
8. Սարգսյան Ա.,  2006, Պարույր Սևակը և թարգմանական գրականությունը // «Մովսես Խորենացի» հանդես, թիվ 1-2, էջ 74-82: 
9. Սարգսյան Ա.,  2007, Աշխարհի ժողովուրդների բանահյուսությունը և Պարույր Սևակը // «Մովսես Խորենացի» հանդես, թիվ 1-2, էջ 30-43:
10. Սարգսյան Ա.,  2007, Հանելուկի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի պոեզիայում // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, թիվ 2, էջ 162-171:
11. Սարգսյան Ա.,  2007, Արժեքավոր հրատարակություն, գրախոսություն Սարգիս Հարությունյանի «Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ» աշխատության վերաբերյալ // «Մովսես Խորենացի» հանդես, թիվ 1-2, էջ 44-47: 
12. Սարգսյան Ա.,  2007, Ժողովրդական ասույթաբանության դրսևորումները երգիծական մանրապատումներում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, «Գիտություն», ISBN 978-5-8080-0710-9, էջ 250-258:
13. Սարգսյան Ա.,  2008, Ժողովրդական խոսքի բանաձևային կառույցները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում //Շնորհ ի վերուստ. Առասպել, ծես, պատմություն, հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սարգիս Հարությունյանի 80-ամյակին, Երևան, «Գիտություն», էջ 120-138:
14. Սարգսյան Ա.,  2008, Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները միջնադարյան տաղերգուներին նվիրված ուսումնասիրություններում // Երևանի Հյուսիսային համալսարանի հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, էջ 58-70: 
15. Սարգսյան Ա. (համահեղինակ), (2009), Հայ ժողովրդական բանահյուսություն // Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն. դասակարգումն ու չափորոշիչները, ԳԱԱ ՀԱԻ, Մշակույթի նախարարություն, Երևան, 128 էջ:
16. Սարգսյան Ա.,  2009, Հովհաննես Թումայնանը և Պարույր Սևակը // Թումանյանը և 21-րդ դարը, Հյուսիսային համալսարանի գիտական նստաշրջանի զեկուցումների նյութեր, Երևան, էջ 83-96: 
17. Սարգսյան Ա.,  2009, Դառնանք մեր տոհմածառի հաստատուն ճյուղերից մեկը // Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ, միջազգային 4-րդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 232-239:
18. Սարգսյան Ա., 2010, Պարույր Սևակը մանկագիր // «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, էջ 84-95:
19. Սարգսյան Ա., 2010, Հեքիաթի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում // «Ոսկե դիվան» միջազգային հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 2, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, էջ 156-164:
20. Սարգսյան Ա., 2010, Լոռու երգիծական մանրապատումները (պատմական և կառուցվածքային համառոտ անդրադարձ) // Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-58080-0864-9, էջ 507-517, տպաքանակ` 300: 
21. Սարգսյան Ա., 2010, Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը, Երևան, «Գիտությունը», 314 էջ:
22. Սարգսյան Ա., 2011, Հայ ժողովրդական առակներ, (արևելահայերեն), Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 176 էջ: Կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը:
23. Սարգսյան Ա., 2011, Հայ ժողովրդական առակներ, (արևմտահայերեն), Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 176 էջ: Կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը: 
24. Սարգսյան Ա., 2011, Հայ ժողովրդական առակներ (անգլերեն), Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 176 էջ: Կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը:
25. Սարգսյան Ա., 2011, Արևելքի զվարճախոս Խոջա Նասրեդինը հայկական գրառումներում // «Ոսկե դիվան» միջազգային հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, էջ 78-83:
26. Սարգսյան Ա., 2013, Վանեցիները անեկդոտ-զվարճապատումներում // Հայաստանի մայրաքաղաքները, գիրք I, Վան, Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (7-9 հոկտեմբերի, 2010թ.) նյութերի ժողովածու, Երևան,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1003-1, էջ 322-328: 
27. Սարգսյան Ա., 2012-2013, Հայ մանկական բանահյուսություն (տեսակային և կառուցվածքային առանձնահատկությունների համառոտ անդրադարձ) // «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, էջ 5-24:
28. Սարգսյան Ա., 2014, Ականջդ բեր` ասեմ: Սևակյան իմաստախոսություններ, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 248 էջ: 
29. Սարգսյան Ա., 2014, Դիմանկարի ամբողջացման համար, Սևակյան դիմապատկերներ, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 136 էջ: 
30. Սարգսյան Ա., 2014, Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումների կապը առակի, ավանդազրույցի, աղոթքի տեսակների հետ // Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Դերենիկ Վարդումյանի 90-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երևան,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1075-8, էջ 400-408, տպաքանակ` 300: 
31. Սարգսյան Ա., 2015, Համանուն-հարանունային դրսևումները անեկդոտ-զվարճախոսություններում // Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Երևան ԵՊՀ հրատ., էջ 206-222:

Phone
093 30 98 06
E-mail
armensargg@gmail.com