Հակոբ Չոլաքյան

Hakob Cholekian

Հակոբ Չոլաքյան's picture
Scientific degree
PhD in History
Position
Senior researcher
Specialization
Folklorist
Employee of the institute since
2015
Research fields
Armenian Folklore
Publications

1. Չոլաքեան Յ., 1969, Քեսապի ժողովրդական բանահիւսութիւնը, փունջ մը պարերգեր //«Ահեկան», Պէյրութ, թիւ 4:
2. Չոլաքեան Յ., 1970, Քեսապի ժողովրդական բանահիւսութիւնը, փունջ մը հեքիաթներ // «Ահեկան», Պէյրութ, թիւ 1-2:
3. Չոլաքեան Յ., 1978, Հալեպահայ պարբերական մամուլի համառոտ նկարագրութիւն (Քարէն Եփփէ Ազգ. Ճեմարանի համանուն ցուցահանդէսին նիւթերը), Հալէպ, հրատարակութիւն Ք. Ե. Ճեմարանի խնամակալութեան, 64 էջ: 
4. Չոլաքեան Յ., 1980, Քեսապի ժողովրդական երգարուեստը,  ձայնագրութիւնները՝ Ժիրայր Րէիսեանի, հրատարակիչ՝ Տոքթ. Թորոս Թորանեան, Հալէպ, տպ. «Շարք», 124 էջ: 
5. Չոլաքեան Յ., 1981, Ցամքած աղբիւրը նորէն կը բխի (Սարգիս Գապագեանի պատումը Մուսա Լերան հերոսամարտի մասին), տպ. «»Էլ-Շարք», Հալէպ, 96 էջ: 

1. Չոլաքեան Յ., 1969, Քեսապի ժողովրդական բանահիւսութիւնը, փունջ մը պարերգեր //«Ահեկան», Պէյրութ, թիւ 4:
2. Չոլաքեան Յ., 1970, Քեսապի ժողովրդական բանահիւսութիւնը, փունջ մը հեքիաթներ // «Ահեկան», Պէյրութ, թիւ 1-2:
3. Չոլաքեան Յ., 1978, Հալեպահայ պարբերական մամուլի համառոտ նկարագրութիւն (Քարէն Եփփէ Ազգ. Ճեմարանի համանուն ցուցահանդէսին նիւթերը), Հալէպ, հրատարակութիւն Ք. Ե. Ճեմարանի խնամակալութեան, 64 էջ: 
4. Չոլաքեան Յ., 1980, Քեսապի ժողովրդական երգարուեստը,  ձայնագրութիւնները՝ Ժիրայր Րէիսեանի, հրատարակիչ՝ Տոքթ. Թորոս Թորանեան, Հալէպ, տպ. «Շարք», 124 էջ: 
5. Չոլաքեան Յ., 1981, Ցամքած աղբիւրը նորէն կը բխի (Սարգիս Գապագեանի պատումը Մուսա Լերան հերոսամարտի մասին), տպ. «»Էլ-Շարք», Հալէպ, 96 էջ: 
6. Չոլաքեան Յ., 1982-1984, Հալէպի ազգային Ներսէսեան ուսումնարանը, աղջկանց եւ մանչերու դպրոցներ, 1876-1919 // Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, Պէյրութ, էջ 243-266:
7. Չոլաքեան Յ., 1986, Քեսապի բարբառը, Հալէպ, տպ. «Վարդան Սրապեան», 370 էջ: Գիրքը որոշ լրացումներով վերահրատարակուած է Երեւան. 2009. ԵՊՀ եւ ՛՛Հայաստան՛՛ հրատարակութիւններ, 380 էջ: 
8. Չոլաքեան Յ., 1988, Միջ-գաւառական անեքթոտներ, Հալէպ, տպ. «Արեւելք», 120 էջ: Երկրորդ հրատարակութիւն՝ 2005, Հալէպ:
9. Չոլաքեան Յ., 1990, Հայերէնի դասագիրքս, Ա., նկարիչ՝ Վիգէն Պերթիզեան, գունաւոր, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ուսումնական Խորհուրդի, Հալէպ, տպ. «Արեւելք»,  92 էջ: Ուսուցիչի ուղեցոյց գրքոյկով ու վարժութեան տետրակով հանդերձ: Երկրորդ բարեփոխուած տպագրութիւն՝ 2000, Հալէպ:  
10. Չոլաքեան Յ., 1991, Հայերէնի դասագիրքս, Բ., նկարիչ՝ Վիգէն Պերթիզեան, գունաւոր, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ուսումնական Խորհուրդի, Հալէպ, տպ. «Արեւելք», 96 էջ: Ուսուցիչի ուղեցոյց գրքոյկով ու վարժութեան տետրակով հանդերձ: Երկրորդ բարեփոխուած տպագրութիւն՝ 2000, Հալէպ:
11. Չոլաքեան Յ., 1991, Հայերէնի դասագիրքս, Գ., նկարիչ՝ Վիգէն Պերթիզեան, գունաւոր, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ուսումնական Խորհուրդի, Հալէպ,  տպ. «Արեւելք», 92 էջ: Ունի ուսուցիչի ուղեցոյց գրքոյկ:
12. Չոլաքեան Յ., 1991, Հայերէնի դասագիրքս, Դ., նկարիչ՝ Վիգէն Պերթիզեան, գունաւոր, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ուսումնական Խորհուրդի, Հալէպ, տպ. «Արեւելք», 106 էջ: Ունի ուսուցիչի ուղեցոյց գրքոյկ:
13. Չոլաքեան Յ., 1992, Հայերէնի դասագիրքս, Ե., նկարիչ՝ Վիգէն Պերթիզեան, գունաւոր, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ուսումնական Խորհուրդի, Հալէպ, տպ. «Արեւելք», 104 էջ: Ունի ուսուցիչի ուղեցոյց գրքոյկ:
14. Չոլաքեան Յ., 1993, Հայերէնի դասագիրքս, Զ., նկարիչ՝ Վիգէն Պերթիզեան, գունաւոր, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ուսումնական Խորհուրդի, Հալէպ, տպ. «Արեւելք», 104 էջ: Ունի ուսուցիչի ուղեցոյց գրքոյկ:
15. Չոլաքեան Յ., 1994, Քեսապի շրջան // «Հասկ» հայագիտական տարեգիրք, Նոր շրջան, Զ. Տարի, Անթիլիաս, Լիբանան, էջ 309-329: Վերատպուած է նաեւ իբրեւ առանձնատիպ:
16. Չոլաքեան Յ., 1995, Քեսապ, Ա. Հատոր, Հալէպ, հրատարակութիւն Հալէպի Համազգայինի. տպ. «Արեւելք», 572 էջ: 
17. Չոլաքեան Յ., 1996, Քարէն Եփփե ազգային ճեմարան, // «Գեղարդ» Սուրիահայ տարեգիրք, հրատարակութիւն ՀԲԸՄ-ի մատենագիտական յանձնախումբի, Ե տարի, Հալէպ, էջ 370-385:
18. Չոլաքեան Յ., 1996, Հայերէնի դասընթացք,  Ա. Հնչիւնաբանութիւն ու բառագիտութիւն, Համազգայինի Հայագիտական հիմնակի հրատարակութիւն, Հալէպ: 
19. Չոլաքեան Յ., 1996, Հայերէնի դասընթացք,  Բ. Ձեւաբանութիւն, Համազգայինի Հայագիտական հիմնակի հրատարակութիւն, Հալէպ: 
20. Չոլաքեան Յ., 1996, Հայերէնի դասընթացք, Գ. Շարահիւսութիւն, Համազգայինի Հայագիտական հիմնակի հրատարակութիւն, Հալէպ: 
21. Չոլաքեան Յ., 1996, Հայերէնի դասընթացք, Դ., Լեզուի պատմութիւն, Համազգայինի Հայագիտական հիմնակի հրատարակութիւն, Հալէպ: 
22. Չոլաքեան Յ., Յիսնամեակ Քարէն Եփփէ ազգային ճեմարանի, 1947-1997,  Հալէպ, պատկարազարդ յուշամատեան-տարեգրութիւն սփիւռքի մեծագոյն միջնակարգ երկրորդական  դպրոցներէն մէկուն, հիմնուած 1947ին, դանիացի միսիոնարուհի Քարէն Եփփէի Կանանց եւ Անչափահասներու Պա.շտպանութիւն Հաստատութեան (Այրիանոց) կալուածին մէջ, Նոր Գիւղ, Հալէպ, 762 էջ: 
23. Չոլաքեան Յ., 1998, Քեսապ, Բ. Հատոր, հրատարակութիւն Ամերիկաբնակ Քեսապցիներու Ուսումնասիրաց Միութեան, Հալէպ, տպ. «Ասֆահանի», 568 էջ: 
24. Չոլաքեան Յ., 2000, Հայերէնի աւանդական ուղղագրութիւն, Հալէպ: 
25. Չոլաքեան Յ., 2001, Քարէն Եփփէ հայ գողգոթային և վերածնունդին հետ, Հալէպ, 168 էջ: 
26. Չոլաքեան Յ., 2004, Քեսապ, Գ. Հատոր,  հրատարակութիւն Ամերիկաբնակ Քեսապցիներու Ուսումնասիրաց Միութեան, Հալէպ, տպ. «Արեւելք», 672 էջ: 
27. Չոլաքեան Յ., 2006, Անտիոքի մերձակայ Ռուճի հովիտի հայերը, պատմա-ազգագրական ուսումնասիրութիւն, Անթիլիաս, հրատարակուած Ռիթչըրտ եւ Թինա Գարոլայն հիմնադրամով, 260 էջ:  
28. Չոլաքեան Յ., Ութսունամեակ Հալէպի ազգային Սահակեան վարժարանի, 1927-2007, Հալէպ, 606 էջ, պատկերազարդ յուշամատեան-տարեգրութիւն Հալէպի հայ գաղութի նախակրթարանններէն մէկուն: 
29. Չոլաքեան Յ., 2009, Անդաստան, Ա., գրականութեան եւ լեզուի համադրեալ  ձեռնարկ միջնակարգ եւ երկրորդական կարգերու համար, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի, Հալէպ, 160 էջ:
30. Չոլաքեան Յ., 2009, Անդաստան Բ., գրականութեան եւ լեզուի համադրեալ ձեռնարկ միջնակարգ եւ երկրորդական կարգերու համար, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի, Հալէպ, 168 էջ:
31. Չոլաքեան Յ., 2010, Անդաստան Գ., գրականութեան եւ լեզուի համադրեալ ձեռնարկ միջնակարգ եւ երկրորդական կարգերու համար, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի, Հալէպ, 136 էջ:
32. Չոլաքեան Յ., 2011, Ոսկեմատեան Քուէյթի ազգային վարժարանի, 1961-2011, Քուէյթ, 760 էջ: 
33. Չոլաքեան Յ., 2012, Անդաստան Դ., գրականութեան եւ լեզուի համադրեալ ձեռնարկ միջնակարգ եւ երկրորդական կարգերու համար, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի, Հալէպ, 136 էջ:
34. Չոլաքեան Յ., 2012, Անդաստան Ե., գրականութեան եւ լեզուի համադրեալ ձեռնարկ միջնակարգ եւ երկրորդական կարգերու համար, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի, Հալէպ, 136 էջ:
35. Չոլաքեան Յ., 2014, Անդաստան Զ., գրականութեան եւ լեզուի համադրեալ ձեռնարկ միջնակարգ եւ երկրորդական կարգերու համար, հրատարակութիւն Բերիոյ Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի, Հալէպ, 120 էջ:
36. Չոլաքեան Յ., 2014, Քեսապի երեք օրերը,  Երեւան, Էդիթ Պրինտ, 127 էջ: 
37. Չոլաքեան Յ., 2015, Քեսապ,  հրատարակութիւն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Հայկական Ցեղասպանութեան 100ամեակին Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ Յուշամատեաններ շարքի թիւ 8, Անթիլիաս, 1348 էջ: 

E-mail
hagopcholakian@hotmail.com