Լուսինե Տանաջյան

Lusine Tanajyan

Լուսինե Տանաջյան's picture
Position
Junior researcher
Specialization
Sociologist
Employee of the institute since
2012
Research fields
Ethnosociology
Diaspora Studies
Social Movements Studies
Social Transformations Studies
Publications

1. Լ. Տանաջյան (2013), Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում // Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 68-93:
2. Լ. Տանաջյան (2013), Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր // Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
3. Լ. Տանաջյան, Ա. Պողոսյան (2014), Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրների հետազոտությանը // Պատմաբանասիրական հանդես 3 (197), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 287-291: 

1. Լ. Տանաջյան (2013), Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում // Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 68-93:
2. Լ. Տանաջյան (2013), Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր // Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
3. Լ. Տանաջյան, Ա. Պողոսյան (2014), Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրների հետազոտությանը // Պատմաբանասիրական հանդես 3 (197), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 287-291: 
4. Լ. Տանաջյան (2014), Հայերի սոցիալական փոխակերպումները սփյուռքում // Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 63-93:
5. Լ. Տանաջյան (2014), Սփյուռքի հայերի սոցիալական մոբիլության համեմատական ուսումնասիրության շուրջ (Լոս Անջելեսի և Թեհրանի հայ համայնքների օրինակով) // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 112-120:
6. Լ. Տանաջյան (համահեղինակությամբ՝ Ս. Ներսիսյանի) (2015), Հայաստան ներգաղթած Սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները // Սիրիահայերը Հայաստանում. Ինտեգրման ուղիները, Երևան, էջ 43-89:

Presentations
 • Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում, միջազգային գիտաժողով՝ Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, հոկտեմբերի 26,
 • Танаджян Л.А., 2016, Социальные изменения в диаспоре (на материалах этносоциологических исследований армян Тегерана, Лос-Анджелеса, Москвы) международная научная  конференция-Этносоциология вчера и сегодня, Москва, 02-03 июнь,
 • Տանաջյան Լ.Ա., 2015, Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում, միջազգային գիտաժողով՝  Ազգաբանություն, հնագիտություն, բանագիտություն, միջգիտակարգային մոտեցումներ, Երևան, 29-31 հոկտեմբեր,
 • Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում, միջազգային գիտաժողով՝ Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, հոկտեմբերի 26,
 • Танаджян Л.А., 2016, Социальные изменения в диаспоре (на материалах этносоциологических исследований армян Тегерана, Лос-Анджелеса, Москвы) международная научная  конференция-Этносоциология вчера и сегодня, Москва, 02-03 июнь,
 • Տանաջյան Լ.Ա., 2015, Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում, միջազգային գիտաժողով՝  Ազգաբանություն, հնագիտություն, բանագիտություն, միջգիտակարգային մոտեցումներ, Երևան, 29-31 հոկտեմբեր,
 • Տանաջյան Լ.Ա., 2014, Սփյուռքի հայերի սոցիալական մոբիլության համեմատական ուսումնասիրության շուրջ (Լոս Անջելեսի և Թեհրանի հայ համայնքների օրինակով), գիտաժողով՝ Հայ էթնիկությունը սեփական այլազգի միջավայրում, Երևան, 17-18 նոյեմբեր:
Additional Info
 1. «Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում»  2005-2010 թթ. հրատարակված հայկական թերթերի կոնտենտ անալիզ, («Առավոտ», «Ասպարեզ», «Ալիք», «Ноев ковчег»), 2012թ.:
 2. «Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք», նյութերի համակարգում, վերլուծություն, 2013թ.:
 3. Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները»  պետական նպատակային ծրագիր 2013-2017 թթ.
 • Լոս Անջելեսի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն
 • Թեհրանի հայկական համայնքի ուսումանսիրություն
 • Բեյրութի հայկական  համայնքի ուսումնասիրություն
 • Փարիզի հայկական  համայնքի ուսումնասիրություն
 • Թբիլիսիի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն
 1. «Հայկական սփյուռքի դերը Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսական  համագործակցության մեջ. փորձերը, խնդիրները և հեռանկարները» հայ-ռուսական համատեղ ծրագիր, 2012-2013 թթ.:
 2. «Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և ինտեգրման խնդիրների լուծման ուղիները» թեմատիկ ծրագիր, 2013-2015 թթ.:
 3. «Սփյուռքի գործարարները Հայստանում. գործունեության փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ» թեմատիկ ծրագիր, 2016-2017 թթ.:
 4. «Աշխատանքային միգրացիայի էթնոսոցիալական հետևանքները» հայ-ռուսական համատեղ ծրագիր, 2016-2017 թթ.:
 5. «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները» պետական նպատակային ծրագիր, 2016-2020 թթ.:

«Բելառուսի հայերը Հայաստան-Բելառուս էթնոմշակութային կապերի միգրացիոն  համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և ժամանակակից իրողություն» հայ-բելառուսական համատեղ ծրագիր, 2016-2019 թթ:

Phone
+374 94 899 188
E-mail
lusine.tanajyan@gmail.com