Լուսինե Տանաջյան

Lusine Tanajyan

Լուսինե Տանաջյան's picture
Position
Junior researcher
Specialization
Sociologist
Employee of the institute since
2012
Research fields
Ethnosociology
Diaspora Studies
Social Movements Studies
Social Transformations Studies
Publications

1. Լ. Տանաջյան (2013), Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում // Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 68-93:
2. Լ. Տանաջյան (2013), Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր // Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
3. Լ. Տանաջյան, Ա. Պողոսյան (2014), Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրների հետազոտությանը // Պատմաբանասիրական հանդես 3 (197), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 287-291: 

1. Լ. Տանաջյան (2013), Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում // Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 68-93:
2. Լ. Տանաջյան (2013), Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր // Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
3. Լ. Տանաջյան, Ա. Պողոսյան (2014), Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրների հետազոտությանը // Պատմաբանասիրական հանդես 3 (197), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 287-291: 
4. Լ. Տանաջյան (2014), Հայերի սոցիալական փոխակերպումները սփյուռքում // Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 63-93:
5. Լ. Տանաջյան (2014), Սփյուռքի հայերի սոցիալական մոբիլության համեմատական ուսումնասիրության շուրջ (Լոս Անջելեսի և Թեհրանի հայ համայնքների օրինակով) // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 112-120:
6. Լ. Տանաջյան (համահեղինակությամբ՝ Ս. Ներսիսյանի) (2015), Հայաստան ներգաղթած Սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները // Սիրիահայերը Հայաստանում. Ինտեգրման ուղիները, Երևան, էջ 43-89:

E-mail
lusine.tanajyan@gmail.com