Սվետլանա Վարդանյան

Svetlana Vardanyan

Սվետլանա Վարդանյան's picture
Scientific degree: 
PhD
Position: 
Senior researcher
Specialization: 
Folklorist
Employee of the institute since: 
1963
Research fields: 
Armenian Folklore
Publications: 

Վարդանյան Ս.Ա., 1971, Բանահյուսական նյութեր Լեռնային Ղարաբաղից, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 8,  էջ 88-93:
Վարդանյան Ս.Ա., 1974, Բանագետ-բանահավաք Տիգրան Նավասարդյան, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 5,  էջ 42-48:
Վարդանյան Ս.Ա., 1980, Բանահավաք Պողոս Մուրադյան, Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 3, էջ 299-301:
Վարդանյան Ս.Ա., 1990, Հրաշապատում և նովելիստական հեքիաթների սյուժետային ցանկ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, ¨ 1, էջ 207-209:
Վարդանյան Ս.Ա., 1991, Տիգրան Նավասարդյանի ավանդը հայ բանագիտության պատմության մեջ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,Երևան,  58 էջ:
Վարդանյան Ս.Ա., 1997, Մ. Միանսարյանցը հրատարակիչ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 2,  էջ  98-103:

Վարդանյան Ս.Ա., 1971, Բանահյուսական նյութեր Լեռնային Ղարաբաղից, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 8,  էջ 88-93:
Վարդանյան Ս.Ա., 1974, Բանագետ-բանահավաք Տիգրան Նավասարդյան, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 5,  էջ 42-48:
Վարդանյան Ս.Ա., 1980, Բանահավաք Պողոս Մուրադյան, Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 3, էջ 299-301:
Վարդանյան Ս.Ա., 1990, Հրաշապատում և նովելիստական հեքիաթների սյուժետային ցանկ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, ¨ 1, էջ 207-209:
Վարդանյան Ս.Ա., 1991, Տիգրան Նավասարդյանի ավանդը հայ բանագիտության պատմության մեջ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,Երևան,  58 էջ:
Վարդանյան Ս.Ա., 1997, Մ. Միանսարյանցը հրատարակիչ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 2,  էջ  98-103:
Վարդանյան Ս.Ա., Վ. Սվազլյան, 1997, Մեծ եղեռնը արևմտահայոց և թուրքալեզու երգերում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 2,  էջ 191-194:
Վարդանյան Ս.Ա., Վ. Սվազլյան, 1998, Վասպուրականի ժողովրդական հեքիաթներ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 3, 194-195:
Վարդանյան Ս.Ա., 1998, Միք. Միանսարյանցի մտորումները հայ երգարվեստի վերաբերյալ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, ¨ 1, էջ 157-160:
Âàðòàíÿí Ñ.À., 1998, Санктпетербургская деятельность Микаэла Миансарянца, Лавровские (среднеазиатско-кавказские) чтения, Санкт-Петербург,  с. 130-132.
Վարդանյան Ս.Ա., 1999,  Միք. Միանսարյանցի դերը հայ բանագիտության սկզբնավորման գործում, Բանբեր Երևանի համալսարանի, ¨ 3, էջ 55-61:
Վարդանյան Ս.Ա., 2000, Այլ էթնիկ փոխհարաբերությունների դրսևորումները բռնագաղթվածներից գրառված նյութերում, Հայագիտական հանդես, ¨ 3, էջ 114-116:
Վարդանյան Ս.Ա., 2000, «Սասնա ծռերի» նոր պատումների գրառման մասին, Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 2,  էջ 265-268:
Վարդանյան Ս.Ա., 2002, Միքայել Միանսարյանց, Կյանքն ու գործը, Երևան,  108 էջ: 
Վարդանյան Ս.Ա., 2002,  Պաշտամունքային տարրերը «Ալելույայի» արցախյան տարբերակներում, Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 2, էջ 148-155:
Վարդանյան Ս.Ա., 2002, Հայոց ցեղասպանությունը, ականատես վերապրողների հուշեր (գրախոսություն), Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 1,  էջ 206-208:
Վարդանյան Ս.Ա., Ղազիյան Ա.Ս.,  2004, Բաքվի հայոց բանահյուսությունը, «Զանգակ» հրատ., 380 էջ:
Վարդանյան Ս.Ա., 2004, Հայոց ցեղասպանությունը և պատմական հիշողությունը (գրախոսություն), Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 3,  էջ 281-283:
Վարդանյան Ս.Ա.,  2004, Բաքվից բռնագաղթված հայերի հոգևոր մշակութային ավանդները, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, ¹ 4, Երևան, էջ 26-31:
Վարդանյան Ս.Ա., 2004, Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի ազգաշահ գործունեությունը, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, ¹ 5-6, Երևան, էջ 66-71:
Վարդանյան Ս.Ա., 2004, Գևորգ Տեր-Աղեքսանդրյանց (կյանքը և գործը), «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XII, Երևան,  էջ 158-164:
Վարդանյան Ս.Ա., 2005, Գևորգ Շերենց, կյանքը և գործը, Լրաբեր հասարակական գիտությունների,  3, էջ 183-188:
Վարդանյան Ս.Ա., 2006, Ստ. Լիսիցյանը և հայ ազգագրության ակունքները (գրախոսություն), Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 1,  էջ 314-317:
Վարդանյան Ս.Ա., 2006,  Գևորգ Շերենցը բանագետ-բանահավաք, «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIII, Երևան, էջ 264-268:
Վարդանյան Ս.Ա., 2008, Ժողովրդական բանահյուսությունը Գ. Ախվերդյանի գնահատմամբ, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, ¹ 8-9, Երևան, էջ 63-69:
Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ., 2009, Հ. Հովսեփյան, Ղարադաղի հայերը, հ. 2, Բանահյուսություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 644 էջ:
Վարդանյան Ս.Ա., Է. 2009, Խեմչյան, Իջևան (Ձորոփոր), ՀԱԲ, հ. 25 (գրախոսություն), Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 1, էջ 253-256:
Վարդանյան Ս.Ա., 2009, Վաստակաշատ բանագետ-բանահավաքը (Վ. Սվազլյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ),  Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 1,  էջ 273-277:
Վարդանյան Ս.Ա., 2010, Արթուր Մկրտչյան, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հասարակական կենցաղը (XIX դ արի երկրորդ կես- XX դարի սկիզբ), Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 2,  էջ 264-266:
Վարդանյան Ս.Ա. Մարգարյան Հ., 2010, Ժողովրդական բառ ու բանի, կյանք ու կենցաղի դրսևորումները Արմավիրի մարզում (ըստ 2007-2009 թթ. դաշտային գործուղումների), «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XV, Երևան, էջ 531-538:
Վարդանյան Ս.Ա., 2010, Զանգեզուրի բանահյուսությունը Սերո Խանզադյանի գրառումներում, «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XV, Երևան, էջ 514-524:
Վարդանյան Ս.Ա., 2011, Թիֆլիսահայ բանագիտական մտքի պատմությունից, Պատմաբանասիրական հանդես, № 1,  էջ 119-133:
Վարդանյան Ս. Ա., 2011 Գրավոր և բանավոր վավերագրեր` հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շուրջ, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, Երևան,  N 1-2, էջ 71-45:
Վարդանյան Ս. Ա., 2012, «Լուսինե Ղռեջյանի Երկվորյակների առասպելները և դրա տարբեր դրսևորումները հայ վիպական ավանդության համակարգում», Պատմա-բանասիրական հանդես,  N1, էջ 257-259
Վարդանյան Ս. Ա., 2013, Կարս. հայոց բանահյուսական մշակույթը (կազմողներ՝ Ս.Բ. Հարությունյան, Ս.Ա.Վարդանյան, Է.Հ. Խեմչյան, Լ.Խ.Ղռեջյան, Մ.Հ. Խեմչյան), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան,  752 էջ:
Վարդանյան Ս. Ա., 2013, Հովսեփ Օրբելին բանագետ, բանահավաք,  Էջմիածին,   հ. Բ, էջ 102-105:
Վարդանյան Ս. Ա., 2014, Քրդախոս սիրիահայերի բանահյուսական և ազգագրական ավանդույթները, Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում», Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 133-141: 
Վարդանյան Ս. Ա., 2014, Վաստակաշատ բանագետ-ժողովրդագետը, Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի առթիվ, «Պատմաբանասիրական հանդես», № 1, Երևան, էջ 283-289:
Վարդանյան Ս. Ա., 2014, Ջավախքի բանահյուսական մշակույթը Եր.Լալայանի գրառումներում (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ), «Պատմաբանասիրական հանդես»,  № 2, Երևան, էջ 46-54:
Վարդանյան Ս. Ա., 2015, Վարանդայի բանավոր մշակույթը Երվանդ Լալայանի և նրա թղթակից բանահավաքների  գրառումներում // «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», էջ B9-367:

Additional Info: 

Financed by State Committee of Science "Armenian Folklore Culture of Kars" (2011-2013).

E-mail: 
annapogosyan8885@gmail.com