Սվետլանա Վարդանյան

Svetlana Vardanyan

Սվետլանա Վարդանյան's picture
Scientific degree
PhD
Position
Senior researcher
Specialization
Folklorist
Employee of the institute since
1963
Research fields
Armenian Folklore
Publications

Վարդանյան Ս.Ա., 1971, Բանահյուսական նյութեր Լեռնային Ղարաբաղից, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 8,  էջ 88-93:
Վարդանյան Ս.Ա., 1974, Բանագետ-բանահավաք Տիգրան Նավասարդյան, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 5,  էջ 42-48:
Վարդանյան Ս.Ա., 1980, Բանահավաք Պողոս Մուրադյան, Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 3, էջ 299-301:
Վարդանյան Ս.Ա., 1990, Հրաշապատում և նովելիստական հեքիաթների սյուժետային ցանկ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, ¨ 1, էջ 207-209:
Վարդանյան Ս.Ա., 1991, Տիգրան Նավասարդյանի ավանդը հայ բանագիտության պատմության մեջ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,Երևան,  58 էջ:
Վարդանյան Ս.Ա., 1997, Մ. Միանսարյանցը հրատարակիչ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 2,  էջ  98-103:

Վարդանյան Ս.Ա., 1971, Բանահյուսական նյութեր Լեռնային Ղարաբաղից, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 8,  էջ 88-93:
Վարդանյան Ս.Ա., 1974, Բանագետ-բանահավաք Տիգրան Նավասարդյան, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 5,  էջ 42-48:
Վարդանյան Ս.Ա., 1980, Բանահավաք Պողոս Մուրադյան, Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 3, էջ 299-301:
Վարդանյան Ս.Ա., 1990, Հրաշապատում և նովելիստական հեքիաթների սյուժետային ցանկ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, ¨ 1, էջ 207-209:
Վարդանյան Ս.Ա., 1991, Տիգրան Նավասարդյանի ավանդը հայ բանագիտության պատմության մեջ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,Երևան,  58 էջ:
Վարդանյան Ս.Ա., 1997, Մ. Միանսարյանցը հրատարակիչ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 2,  էջ  98-103:
Վարդանյան Ս.Ա., Վ. Սվազլյան, 1997, Մեծ եղեռնը արևմտահայոց և թուրքալեզու երգերում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 2,  էջ 191-194:
Վարդանյան Ս.Ա., Վ. Սվազլյան, 1998, Վասպուրականի ժողովրդական հեքիաթներ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 3, 194-195:
Վարդանյան Ս.Ա., 1998, Միք. Միանսարյանցի մտորումները հայ երգարվեստի վերաբերյալ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, ¨ 1, էջ 157-160:
Âàðòàíÿí Ñ.À., 1998, Санктпетербургская деятельность Микаэла Миансарянца, Лавровские (среднеазиатско-кавказские) чтения, Санкт-Петербург,  с. 130-132.
Վարդանյան Ս.Ա., 1999,  Միք. Միանսարյանցի դերը հայ բանագիտության սկզբնավորման գործում, Բանբեր Երևանի համալսարանի, ¨ 3, էջ 55-61:
Վարդանյան Ս.Ա., 2000, Այլ էթնիկ փոխհարաբերությունների դրսևորումները բռնագաղթվածներից գրառված նյութերում, Հայագիտական հանդես, ¨ 3, էջ 114-116:
Վարդանյան Ս.Ա., 2000, «Սասնա ծռերի» նոր պատումների գրառման մասին, Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 2,  էջ 265-268:
Վարդանյան Ս.Ա., 2002, Միքայել Միանսարյանց, Կյանքն ու գործը, Երևան,  108 էջ: 
Վարդանյան Ս.Ա., 2002,  Պաշտամունքային տարրերը «Ալելույայի» արցախյան տարբերակներում, Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 2, էջ 148-155:
Վարդանյան Ս.Ա., 2002, Հայոց ցեղասպանությունը, ականատես վերապրողների հուշեր (գրախոսություն), Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 1,  էջ 206-208:
Վարդանյան Ս.Ա., Ղազիյան Ա.Ս.,  2004, Բաքվի հայոց բանահյուսությունը, «Զանգակ» հրատ., 380 էջ:
Վարդանյան Ս.Ա., 2004, Հայոց ցեղասպանությունը և պատմական հիշողությունը (գրախոսություն), Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 3,  էջ 281-283:
Վարդանյան Ս.Ա.,  2004, Բաքվից բռնագաղթված հայերի հոգևոր մշակութային ավանդները, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, ¹ 4, Երևան, էջ 26-31:
Վարդանյան Ս.Ա., 2004, Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի ազգաշահ գործունեությունը, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, ¹ 5-6, Երևան, էջ 66-71:
Վարդանյան Ս.Ա., 2004, Գևորգ Տեր-Աղեքսանդրյանց (կյանքը և գործը), «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XII, Երևան,  էջ 158-164:
Վարդանյան Ս.Ա., 2005, Գևորգ Շերենց, կյանքը և գործը, Լրաբեր հասարակական գիտությունների,  3, էջ 183-188:
Վարդանյան Ս.Ա., 2006, Ստ. Լիսիցյանը և հայ ազգագրության ակունքները (գրախոսություն), Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 1,  էջ 314-317:
Վարդանյան Ս.Ա., 2006,  Գևորգ Շերենցը բանագետ-բանահավաք, «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIII, Երևան, էջ 264-268:
Վարդանյան Ս.Ա., 2008, Ժողովրդական բանահյուսությունը Գ. Ախվերդյանի գնահատմամբ, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, ¹ 8-9, Երևան, էջ 63-69:
Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ., 2009, Հ. Հովսեփյան, Ղարադաղի հայերը, հ. 2, Բանահյուսություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 644 էջ:
Վարդանյան Ս.Ա., Է. 2009, Խեմչյան, Իջևան (Ձորոփոր), ՀԱԲ, հ. 25 (գրախոսություն), Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 1, էջ 253-256:
Վարդանյան Ս.Ա., 2009, Վաստակաշատ բանագետ-բանահավաքը (Վ. Սվազլյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ),  Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ¨ 1,  էջ 273-277:
Վարդանյան Ս.Ա., 2010, Արթուր Մկրտչյան, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հասարակական կենցաղը (XIX դ արի երկրորդ կես- XX դարի սկիզբ), Պատմաբանասիրական հանդես, ¨ 2,  էջ 264-266:
Վարդանյան Ս.Ա. Մարգարյան Հ., 2010, Ժողովրդական բառ ու բանի, կյանք ու կենցաղի դրսևորումները Արմավիրի մարզում (ըստ 2007-2009 թթ. դաշտային գործուղումների), «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XV, Երևան, էջ 531-538:
Վարդանյան Ս.Ա., 2010, Զանգեզուրի բանահյուսությունը Սերո Խանզադյանի գրառումներում, «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XV, Երևան, էջ 514-524:
Վարդանյան Ս.Ա., 2011, Թիֆլիսահայ բանագիտական մտքի պատմությունից, Պատմաբանասիրական հանդես, № 1,  էջ 119-133:
Վարդանյան Ս. Ա., 2011 Գրավոր և բանավոր վավերագրեր` հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շուրջ, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, Երևան,  N 1-2, էջ 71-45:
Վարդանյան Ս. Ա., 2012, «Լուսինե Ղռեջյանի Երկվորյակների առասպելները և դրա տարբեր դրսևորումները հայ վիպական ավանդության համակարգում», Պատմա-բանասիրական հանդես,  N1, էջ 257-259
Վարդանյան Ս. Ա., 2013, Կարս. հայոց բանահյուսական մշակույթը (կազմողներ՝ Ս.Բ. Հարությունյան, Ս.Ա.Վարդանյան, Է.Հ. Խեմչյան, Լ.Խ.Ղռեջյան, Մ.Հ. Խեմչյան), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան,  752 էջ:
Վարդանյան Ս. Ա., 2013, Հովսեփ Օրբելին բանագետ, բանահավաք,  Էջմիածին,   հ. Բ, էջ 102-105:
Վարդանյան Ս. Ա., 2014, Քրդախոս սիրիահայերի բանահյուսական և ազգագրական ավանդույթները, Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում», Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 133-141: 
Վարդանյան Ս. Ա., 2014, Վաստակաշատ բանագետ-ժողովրդագետը, Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի առթիվ, «Պատմաբանասիրական հանդես», № 1, Երևան, էջ 283-289:
Վարդանյան Ս. Ա., 2014, Ջավախքի բանահյուսական մշակույթը Եր.Լալայանի գրառումներում (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ), «Պատմաբանասիրական հանդես»,  № 2, Երևան, էջ 46-54:
Վարդանյան Ս. Ա., 2015, Վարանդայի բանավոր մշակույթը Երվանդ Լալայանի և նրա թղթակից բանահավաքների  գրառումներում // «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», էջ B9-367:

Additional Info

Financed by State Committee of Science "Armenian Folklore Culture of Kars" (2011-2013).

E-mail
annapogosyan8885@gmail.com