Համլետ Սարգսյան

Hamlet Sargsyan

Համլետ Սարգսյան's picture
Scientific degree
PhD
Position
Senior researcher
Specialization
Ethnic Demography
Employee of the institute since
1973
Research fields
Ethnic Demography
Historical Demography
Thematic Mapping
Publications

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնիկ կազմի քարտեզագրման մի քանի հարցեր, Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական գիտաժողով, Եր., 1982 44-48
 
Աշխարհագրական միջավայրի և ժողովրդական տարազի փոխառնչակցության մի քանի հարցեր, Հայրենագիտական ժողովածու, թիվ 3, 1984 132-138

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժողովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. վերջ –20-րդ դ. սկիզբ) Երիտասարդ գիտնականների հանրապետ. կոնֆերանս, Եր., 1986, 40-42 
Этнический состав населения Армянской области (1828-1840) Вестник Ереванского университета,  № 2, 1986 109-115
 
Արևելյան Հայաստանի բնակավայրերի տեղաբաշխման մի քանի առանձնահատկություններ (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ) Հանրապետ. գիտաժողով նվիրվ. 1984-1985թթ. դաշ-տային ազգագրական և բանագիտական հետազոտությունների արդյունքներին, Եր., 1987 78-80 

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնիկ կազմի քարտեզագրման մի քանի հարցեր, Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական գիտաժողով, Եր., 1982 44-48
 
Աշխարհագրական միջավայրի և ժողովրդական տարազի փոխառնչակցության մի քանի հարցեր, Հայրենագիտական ժողովածու, թիվ 3, 1984 132-138

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժողովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. վերջ –20-րդ դ. սկիզբ) Երիտասարդ գիտնականների հանրապետ. կոնֆերանս, Եր., 1986, 40-42 
Этнический состав населения Армянской области (1828-1840) Вестник Ереванского университета,  № 2, 1986 109-115
 
Արևելյան Հայաստանի բնակավայրերի տեղաբաշխման մի քանի առանձնահատկություններ (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ) Հանրապետ. գիտաժողով նվիրվ. 1984-1985թթ. դաշ-տային ազգագրական և բանագիտական հետազոտությունների արդյունքներին, Եր., 1987 78-80 

К этнокультурной характеристике Арцаха Вестник общественных наук, № 6, 1989 1-18 Харатян З.В. Марутян А.Т.

Երևանի նահանգի բնակչությունը 50 տարում (1850-1900թթ.) Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1990, թիվ 1 114-121
 
Շուշի քաղաքի բնակչության էթնիկ կազմը և նրա շարժընթացը (19-րդ դ. –20 –րդ դ. սկիզբ) Հանրապետական գիտ. նստաշրջան նվ. 1986-1988թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքներին, Եր., 1990 56-58

Ալեքսանդրապոլի բնակչության մեկուկեսդարյա շարժընթացը, Հանրապետական 1-ին գիտաժողով նվ. Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը, Գյումրի, 1994 69-71
 
Արևմտահայերի գաղթը Արևելյան Հայաստան 1915թ. հետո  Տպագիր Հայոց ցեղասպանություն: Պատճառներ և դասեր, մաս 3, Եր., 1995
Հայոց ցեղասպանությունը:
ՈՒսում-նասիրություններ, Եր., 2001 36-66

128-167
 

Երվանդ Լալայանը որպես ժողովրդագիր Հանրապետական գիտաժողով նվ. ՙԱզգագրական հանդեսի՚ 100-ամյակին, Եր., 1996 7-8
 
Ալեքսանդրապոլի գավառի էթնոաշխարհագրական նկարագիրը Գիտական աշխատություններ, I, Գյումրի, 1998 142-145
 
Շիրակի 1926-1927թթ. գաղթականության որոշ հարցեր (ըստ Ստ. Լիսիցյանի արխիվային նյութերի) Գիտական աշխատություններ, II, Գյումրի, 1999 208-217

 
ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների արդի էթնոժողովրդագրական գործընթացները 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնություններն այսօր I, Եր., 2000
 24-60

Գյումրու աշխատանքային ռեսուրսների և բնակչության զբաղվածության վերլուծման փորձ (1990-2000թթ.) Գիտական աշխատություններ, III,  Գյումրի, 2000
 155-160
 Ա. 

Հայոց սրբավայրերի դասակարգման փորձ (ըստ Ստ. Լիսիցյանի Զանգեզուրի և Լեռնային Ղարաբաղի դաշտային ազգագրական 
նյութերի  Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Եր., 2001
 368-376 Լ. Վարդանյան

ՙԹուխ մանուկ՚ հուշարձանների հարցի շուրջ  Տպագիր Թուխ մանուկ, Եր., 2001  85-88
 Ա. Քալանթարյան

Հայ կնոջ գլխի հարդարանքի առանձնահատկությունները և տարածման շրջանները (XIXդ. – XXդ. կեսեր) Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները, Հանհապետական գիտաժողովի նյութեր նվ. Է. Կարապետյանի հիշատակին, Եր., 2001 45-48

Население Восточной Армении в XIX - начале XX в. Этнодемографическое исследование Издательство “Наука”, Ер., 2002

Պատմական Հայաստանի Սուրբ Սարգիս սրբավայրերի տեղաբաշխման  որոշ  հարցեր
 ՙՍուրբ Սարգիս՚  նստաշրջանի նյութեր, Եր., 2002 103-105
 
Ժողովրդագրական գործընթացները Գյումրի քաղաքում 1990- 1999թթ. Պատմա-բանա-
սիրական հանդես, թիվ 2,  2002 233-242

Հայրենադարձների  տեղաբաշխումը  Ալեքսանդրապոլ-Լենինականում 
 Հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթ
ներ, Գյումրի, 2002 47-48
 Ա. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության տեղաշարժերը 1989-1995թթ  Մովսես Խորենացի գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական
հանդես, թիվ 3, Եր., 2003 31-36

Շուշիում վերաբնակված ընտանիքների կառուցվածքը 1996-2000թթ. Հայ ժողովրդական մշակույթ,  XII, Հանրապետական
գիտաժողովի նյութեր,  Եր., 2004 25-30

Թիֆլիսի նահանգի հայ բնակ-չությունը  XIX դ. երկրորդ  կեսին Հայաստանի
պատմական ժողովրդագրության  հիմնահարցեր: Հայկական լեռնաշխարհը հայ էթնոսի բնօրրան, Հայագիտական գիտաժողով, զեկ.   հիմնադրույթներ, Եր., 2004 56-58
 
Շիրակի մարզի բնակչությունն ըստ 2001թ. մարդահամարի արդյունքներիՀանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր,  Գյումրի, 2004 87-90
 
Армяне Тифлиса в первой половине XIX века Международная научная конференция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа”. Сборник кратких содержаний  докладов,
Тбилиси, 2004 232-233
 
Թիֆլիսի նահանգի հայ բնակչությունը XIXդ. երկրորդ կեսին Հայոց պատմության  հարցեր, Գիտական հոդվածների  ժողովածու, Եր., 2005 95 - 108
 
ՀՀ  ազգային  փոքրամասնությունների  ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական և էթնոմշակութային զարգացման արդի գործընթացներն ու միտումները Հայաստանի Հան- 
րապետության ազգային փոքրամասնությունները  քաղաքացիական  հասարակության կայացման արդի պայմաններում II, Եր., 2005 64 - 77

Փոքրաթիվ  էթնիկ  խմբերը Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունները քաղաքացիական հասարակության կայացման արդի պայմաններում  II, Եր., 2005 138 - 155

Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թվի և էթնիկ կազմի շարժընթացը XIX դարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ. անցյալը, ներկան և ապագան: Միջազգային գիտ., զեկուցումների հիմնադրույթներ, Ստեփանակերտ, Եր., 2006
 153-155 
 Երևան քաղաքի բնակչության շարժընթացը 1828-1914թթ. ԵՐԵՎԱՆ Գիտական հոդվածների ժողովածու  նվ. Երևանի պատմության  հարցերին, Եր.,  2006 178-186
 
     
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թվի և էթնիկ կազմի շարժընթացը XIX դարում
 ԼՂՀ, անցյալը, ներկան և ապագան, Միջազգայի գիտաժողով, հոդվ. ժողովածու, Եր., 2007 455-464
 

Динамика численности и этнического состава населения Ахалкалакского и Ахалцихского уездов во второй половине XIX века Международная научная конфе-рен¬ция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа”, Батуми, 2006, тезисы докладов, Тбилиси, 2007 392-393
 
XIXդ. արևմտահայերի ներգաղթի դերը Գյումրի-Ալեքսանդրապոլի
արհեստագործական ավանդութների ձևավորման մեջ Հանրապետական գիտական յոթերորդ նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007 146-151

Формирование современного населения Восточной Армениина рубеже XVIII-XIXвв.
Материалы первого международно-го конгресса Кав-казоведов, Тбилиси, 2007 421-424
 
Տավուշի մարզի բնակչության տեղաշարժերը ետխորհրդային շրջանում 
Հայ  ժողովրդական մշակույթ XIV: Նյութեր հան-րապետական գիտական նստաշրջանի, Եր., 2007 39-46

Լեռնային Ղարաբաղի էթնոմշակութային ուսումնասիրությունները 1920-ական թթ. ՙԷջմիածին՚ ամ-սագիր,  ԺԱ, 2008 88-109

Իրանահայերի ներգաղթն ու վերաբնակեցման խնդիրները (1946-1970-ական թվականներին) Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 1, 2009  43-54

1946-1948թթ. հայրենադարձության աշխարհագրությունը և ժողովրդագըրությունը
ՙ1946-1948թթ. հայրենադարձութ-յունը և դրա դասերը. հայրենա-դարձության հիմնախնդիրներն այսօր՚, Համահայկական գիտաժողով, զեկ. ժողովածու, Եր., 2009 48-59 
Քարվանսարա-Իջևանի արդի բնակչության  ձևավորումը Քարվանսարա-Իջևանի արդի բնակչության  ձևավորումը 205-214
 
Динамика численности армянского населения Закавказья в XIX - начале XX века  Международная научная конференция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа” 2009 г. Сборник кратких содержа¬ний докладов. Тб., 2010 533-536
 
Հայրենադարձությունը Արթիկի շըրջանում 1946-1947թթ. (ըստ ՀՀ ԱԱ  Արթիկի տարածքային ներկայացուցչության նյութերի) Միջազգային    ութերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010 153-159
Этнодемографическая характеристика населения Республики Армения в 1989-2009 гг.Международная научная конференция “Археология, этнология, фольк-лористика Кавка-за”.Сборник крат-ких содержа¬ний докла-дов.Тбилиси-Гори-Батуми, 2010 г., Тб.,  2011. 507-509 

Ethnographic Maps in the National Atlas of Armenia. Acta Ethnographica Hungarica, Buda-
pest, 2011. 476-479
 Введение В книге ''Армяне'', М., 2012. 
Динамика численности и расселение армян в XIX – начале XXI века.  В книге ''Армяне'', М., 2012.  81-96
 Среда обитания В книге ''Армяне'', М., 2012.  97-104
 
Глоссарий В книге ''Армяне'', М., 2012. 579-589

Библиография В книге ''Армяне'', М., 2012.  590-639

Լոռու հայ բնակչության աճի տեմպերը և վերարտադրության բնորոշ առանձնահատկություն-ները (XIXդ. կես – 1914թ.)

ՙՊատմամշակու-թային ժառանգություն և արդիականություն՚ միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի, 2013: 125-127
 Из истории формирования архива Отдела этнографии Института Археологии и этнографии НАН РА International science conference dedicated to 135th anniversary of returning Ajara to motherland Southwest Georgia (history, archaeology, ethnology), Conference materials, Tbilisi, 2013. 107-112 

Վայոց Ձորի բնակչության էթնոժողովրդագրական գործնթացները 1988-2001թթ. 
 Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ
XVI, Եր., 2014 298-307 
Արխիվային տվյալները որպես Լոռու գավառակի հայ բնակչության վերարտադրության գնահատման աղբյուր (XIXդ. կես – XXդ. սկիզբ) Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 1, 2014 70-81

Presentations
 1. Սարգսյան Հ.Գ.   1986. Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժո-ղովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական կոնֆերանս, Եր., 19-21 մարտի:
 2. Սարգսյան Հ.Գ.  1990.  Շուշի քաղաքի բնակչության էթնիկ կազմը և նրա շարժընթացը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Հանրապետական գիտ. նստաշրջան, 1986-1988 թթ. ազգաբան. և բանագիտ. դաշտային հետազոտ. արդյունքներին, Եր., 5-7 հունիսի:
 3.   Սարգսյան Հ.Գ. 1994. Ալեքսանդրապոլի բնակչության մեկուկեսդարյա շարժըն-թացը, Հանրապետական 1-ին գիտաժողով նվ. Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը, Գյումրի:
 1. Սարգսյան Հ.Գ.   1986. Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժո-ղովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական կոնֆերանս, Եր., 19-21 մարտի:
 2. Սարգսյան Հ.Գ.  1990.  Շուշի քաղաքի բնակչության էթնիկ կազմը և նրա շարժընթացը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Հանրապետական գիտ. նստաշրջան, 1986-1988 թթ. ազգաբան. և բանագիտ. դաշտային հետազոտ. արդյունքներին, Եր., 5-7 հունիսի:
 3.   Սարգսյան Հ.Գ. 1994. Ալեքսանդրապոլի բնակչության մեկուկեսդարյա շարժըն-թացը, Հանրապետական 1-ին գիտաժողով նվ. Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը, Գյումրի:
 4. Սարգսյան Հ.Գ., Հակոբյան Մ.Վ. 1995.  Տարածքային ամբողջականության խնդիրը՝ կապված Արևելյան Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման հետ (ըստ 1886 թ. ընտանեկան ցուցակների), Հանրապետ. գիտ. նստաշրջան նվ. 1990-1994 թթ. ազգագրական և բանագիտական  հետազոտությունների արդյունքներին, Երևան:
 5. Սարգսյան Հ.Գ.  1996.  Երվանդ Լալայանը որպես ժողովրդագիր, Հանրապետական    գիտաժողով նվ. «Ազգագրական հանդեսի» 100-ամյակին, Երևան:  
 6. Սարգսյան Հ.Գ.  2002. Պատմական Հայաստանի Սուրբ Սարգիս սրբավայրերի տեղաբաշխման որոշ հարցեր, «Սուրբ Սարգիս» սրբավայրերին նվ. հանրապե-տական  նստաշրջան, Երևան:
 7. Սարգսյան Հ.Գ., Գաբրիելյան Մ.Ռ., Դաբաղյան Ա.Ա.  2004.  Շուշիում վերաբնակ-ված ընտանիքների կառուցվածքը 1996-2000 թթ., Հայ ժողովրդական մշակույթ, Հանրապետական գիտաժողով, Երևան:
 8. Սարգսյան Հ.Գ.  2004.  Թիֆլիսի նահանգի հայ բնակչությունը XIX դ. երկրորդ կեսին, Հայաստանի պատմական ժողովրդագրության հիմնահարցեր: Հայկական լեռնաշխարհը հայ էթնոսի բնօրրան, Հայագիտական գիտաժողով, Եր.,  17-19 հունիսի:
 9. Սարգսյան Հ.Գ.  2004.  Շիրակի մարզի բնակչությունն ըստ 2001 թ. մարդահամարի արդյունքների, Հանրապետական 6-րդ գիտական նստաշրջան, Գյումրի,  23-25 մարտի:
 10. Саркисян Г.Г.  2004.  Армяне Тифлиса в первой половине XIX века, Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси.
 11. Սարգսյան Հ.Գ.  2006.  Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թվի և էթնիկ կազմի շարժընթացը  XIX դարում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անցյալը, ներկան և ապագան: Միջազգային գիտաժողով, Ստեփանակերտ, 21-24 հունիսի:
 12. Саркисян Г.Г.  2006.  Динамика численности и этнического состава населения Ахалкалакского и Ахалцихского уездов во второй половине XIX века, Между-народная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Батуми- Тбилиси, 7-8 сентября.
 13. Саркисян Г.Г.  2007.  Формирование современного населения Восточной Армении на рубеже XVIII-XIX вв., Материалы первого международного конгресса кавкказоведов, Тбилиси, 22-26 октября.
 14. Саркисян Г.Г.  2009.  Динамика численности  армянского населения Закавказья в XIX – начале  XX  века, Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси, 25-27 июня.
 15. Саркисян Г.Г.  2010.  Этнодемографическая характеристика населения Республики Армения в  1989-2009 гг., Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси-Гори-Батуми, 27-30 сентября.  
 16. Սարգսյան Հ.Գ., Բոյաջյան Ա.  2010.  Հայրենադարձությունը Արթիկի շրջանում 1946-1947 թթ. (ըստ ՀՀ ԱԱ Արթիկի տարածքային ներկայացուցչության նյութերի), Միջազգային 8-րդ գիտական նստաշրջան, Գյումրի, 22-24 հոկտեմբերի:
 17. Սարգսյան Հ.Գ.  2011.  Ելիսավետպոլի նահանգի հայ բնակչության թվի շարժըն-թացն ու տեղաբաշխումը, Կովկասի հնագիտությանը, ազգաբանությանը և բանագիտությանը նվիրված միջազգային գիտաժողով, Ծաղկաձոր, 26-29 սեպտեմբերի:
 18. Սարգսյան Հ.Գ.  2013.  Լոռու հայ բնակչության աճի տեմպերը և վերարտադրու-թյան բնորոշ առանձնահատկությունները (XIX դ. կես – 1914 թ.), «Պատմամշա-կութային ժառանգություն և արդիականություն», միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 4-6 հոկտեմբերի:
 19. Саркисян Г.Г.  2013. Из истории формирования архива отдела этнографии Института археолологии и этнографии НАН РА, International science conference dedicated to 135th anniversary of   returning  Ajara to motherland Southwest Georgia (history, archeology, ethnology), Batumi, 15-17 օգոստոսի:
E-mail
hsargsyan46@mail.ru