Hamlet Sargsyan

Համլետ Սարգսյան

Hamlet Sargsyan-ի նկարը
Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Էթնոժողովրդագրություն
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
1973
Հետազոտությունների ոլորտները
Էթնոժողովրդագրություն
Պատմական ժողովրդագրություն
Թեմատիկ քարտեզագրություն
Գիտական հրապարակումները

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնիկ կազմի քարտեզագրման մի քանի հարցեր, Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական գիտաժողով, Եր., 1982 44-48
 
Աշխարհագրական միջավայրի և ժողովրդական տարազի փոխառնչակցության մի քանի հարցեր, Հայրենագիտական ժողովածու, թիվ 3, 1984 132-138

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժողովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. վերջ –20-րդ դ. սկիզբ) Երիտասարդ գիտնականների հանրապետ. կոնֆերանս, Եր., 1986, 40-42 
Этнический состав населения Армянской области (1828-1840) Вестник Ереванского университета,  № 2, 1986 109-115
 
Արևելյան Հայաստանի բնակավայրերի տեղաբաշխման մի քանի առանձնահատկություններ (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ) Հանրապետ. գիտաժողով նվիրվ. 1984-1985թթ. դաշ-տային ազգագրական և բանագիտական հետազոտությունների արդյունքներին, Եր., 1987 78-80 

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնիկ կազմի քարտեզագրման մի քանի հարցեր, Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական գիտաժողով, Եր., 1982 44-48
 
Աշխարհագրական միջավայրի և ժողովրդական տարազի փոխառնչակցության մի քանի հարցեր, Հայրենագիտական ժողովածու, թիվ 3, 1984 132-138

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժողովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. վերջ –20-րդ դ. սկիզբ) Երիտասարդ գիտնականների հանրապետ. կոնֆերանս, Եր., 1986, 40-42 
Этнический состав населения Армянской области (1828-1840) Вестник Ереванского университета,  № 2, 1986 109-115
 
Արևելյան Հայաստանի բնակավայրերի տեղաբաշխման մի քանի առանձնահատկություններ (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ) Հանրապետ. գիտաժողով նվիրվ. 1984-1985թթ. դաշ-տային ազգագրական և բանագիտական հետազոտությունների արդյունքներին, Եր., 1987 78-80 

К этнокультурной характеристике Арцаха Вестник общественных наук, № 6, 1989 1-18 Харатян З.В. Марутян А.Т.

Երևանի նահանգի բնակչությունը 50 տարում (1850-1900թթ.) Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1990, թիվ 1 114-121
 
Շուշի քաղաքի բնակչության էթնիկ կազմը և նրա շարժընթացը (19-րդ դ. –20 –րդ դ. սկիզբ) Հանրապետական գիտ. նստաշրջան նվ. 1986-1988թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքներին, Եր., 1990 56-58

Ալեքսանդրապոլի բնակչության մեկուկեսդարյա շարժընթացը, Հանրապետական 1-ին գիտաժողով նվ. Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը, Գյումրի, 1994 69-71
 
Արևմտահայերի գաղթը Արևելյան Հայաստան 1915թ. հետո  Տպագիր Հայոց ցեղասպանություն: Պատճառներ և դասեր, մաս 3, Եր., 1995
Հայոց ցեղասպանությունը:
ՈՒսում-նասիրություններ, Եր., 2001 36-66

128-167
 

Երվանդ Լալայանը որպես ժողովրդագիր Հանրապետական գիտաժողով նվ. ՙԱզգագրական հանդեսի՚ 100-ամյակին, Եր., 1996 7-8
 
Ալեքսանդրապոլի գավառի էթնոաշխարհագրական նկարագիրը Գիտական աշխատություններ, I, Գյումրի, 1998 142-145
 
Շիրակի 1926-1927թթ. գաղթականության որոշ հարցեր (ըստ Ստ. Լիսիցյանի արխիվային նյութերի) Գիտական աշխատություններ, II, Գյումրի, 1999 208-217

 
ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների արդի էթնոժողովրդագրական գործընթացները 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնություններն այսօր I, Եր., 2000
 24-60

Գյումրու աշխատանքային ռեսուրսների և բնակչության զբաղվածության վերլուծման փորձ (1990-2000թթ.) Գիտական աշխատություններ, III,  Գյումրի, 2000
 155-160
 Ա. 

Հայոց սրբավայրերի դասակարգման փորձ (ըստ Ստ. Լիսիցյանի Զանգեզուրի և Լեռնային Ղարաբաղի դաշտային ազգագրական 
նյութերի  Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Եր., 2001
 368-376 Լ. Վարդանյան

ՙԹուխ մանուկ՚ հուշարձանների հարցի շուրջ  Տպագիր Թուխ մանուկ, Եր., 2001  85-88
 Ա. Քալանթարյան

Հայ կնոջ գլխի հարդարանքի առանձնահատկությունները և տարածման շրջանները (XIXդ. – XXդ. կեսեր) Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները, Հանհապետական գիտաժողովի նյութեր նվ. Է. Կարապետյանի հիշատակին, Եր., 2001 45-48

Население Восточной Армении в XIX - начале XX в. Этнодемографическое исследование Издательство “Наука”, Ер., 2002

Պատմական Հայաստանի Սուրբ Սարգիս սրբավայրերի տեղաբաշխման  որոշ  հարցեր
 ՙՍուրբ Սարգիս՚  նստաշրջանի նյութեր, Եր., 2002 103-105
 
Ժողովրդագրական գործընթացները Գյումրի քաղաքում 1990- 1999թթ. Պատմա-բանա-
սիրական հանդես, թիվ 2,  2002 233-242

Հայրենադարձների  տեղաբաշխումը  Ալեքսանդրապոլ-Լենինականում 
 Հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթ
ներ, Գյումրի, 2002 47-48
 Ա. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության տեղաշարժերը 1989-1995թթ  Մովսես Խորենացի գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական
հանդես, թիվ 3, Եր., 2003 31-36

Շուշիում վերաբնակված ընտանիքների կառուցվածքը 1996-2000թթ. Հայ ժողովրդական մշակույթ,  XII, Հանրապետական
գիտաժողովի նյութեր,  Եր., 2004 25-30

Թիֆլիսի նահանգի հայ բնակ-չությունը  XIX դ. երկրորդ  կեսին Հայաստանի
պատմական ժողովրդագրության  հիմնահարցեր: Հայկական լեռնաշխարհը հայ էթնոսի բնօրրան, Հայագիտական գիտաժողով, զեկ.   հիմնադրույթներ, Եր., 2004 56-58
 
Շիրակի մարզի բնակչությունն ըստ 2001թ. մարդահամարի արդյունքներիՀանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր,  Գյումրի, 2004 87-90
 
Армяне Тифлиса в первой половине XIX века Международная научная конференция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа”. Сборник кратких содержаний  докладов,
Тбилиси, 2004 232-233
 
Թիֆլիսի նահանգի հայ բնակչությունը XIXդ. երկրորդ կեսին Հայոց պատմության  հարցեր, Գիտական հոդվածների  ժողովածու, Եր., 2005 95 - 108
 
ՀՀ  ազգային  փոքրամասնությունների  ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական և էթնոմշակութային զարգացման արդի գործընթացներն ու միտումները Հայաստանի Հան- 
րապետության ազգային փոքրամասնությունները  քաղաքացիական  հասարակության կայացման արդի պայմաններում II, Եր., 2005 64 - 77

Փոքրաթիվ  էթնիկ  խմբերը Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունները քաղաքացիական հասարակության կայացման արդի պայմաններում  II, Եր., 2005 138 - 155

Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թվի և էթնիկ կազմի շարժընթացը XIX դարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ. անցյալը, ներկան և ապագան: Միջազգային գիտ., զեկուցումների հիմնադրույթներ, Ստեփանակերտ, Եր., 2006
 153-155 
 Երևան քաղաքի բնակչության շարժընթացը 1828-1914թթ. ԵՐԵՎԱՆ Գիտական հոդվածների ժողովածու  նվ. Երևանի պատմության  հարցերին, Եր.,  2006 178-186
 
     
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թվի և էթնիկ կազմի շարժընթացը XIX դարում
 ԼՂՀ, անցյալը, ներկան և ապագան, Միջազգայի գիտաժողով, հոդվ. ժողովածու, Եր., 2007 455-464
 

Динамика численности и этнического состава населения Ахалкалакского и Ахалцихского уездов во второй половине XIX века Международная научная конфе-рен¬ция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа”, Батуми, 2006, тезисы докладов, Тбилиси, 2007 392-393
 
XIXդ. արևմտահայերի ներգաղթի դերը Գյումրի-Ալեքսանդրապոլի
արհեստագործական ավանդութների ձևավորման մեջ Հանրապետական գիտական յոթերորդ նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007 146-151

Формирование современного населения Восточной Армениина рубеже XVIII-XIXвв.
Материалы первого международно-го конгресса Кав-казоведов, Тбилиси, 2007 421-424
 
Տավուշի մարզի բնակչության տեղաշարժերը ետխորհրդային շրջանում 
Հայ  ժողովրդական մշակույթ XIV: Նյութեր հան-րապետական գիտական նստաշրջանի, Եր., 2007 39-46

Լեռնային Ղարաբաղի էթնոմշակութային ուսումնասիրությունները 1920-ական թթ. ՙԷջմիածին՚ ամ-սագիր,  ԺԱ, 2008 88-109

Իրանահայերի ներգաղթն ու վերաբնակեցման խնդիրները (1946-1970-ական թվականներին) Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 1, 2009  43-54

1946-1948թթ. հայրենադարձության աշխարհագրությունը և ժողովրդագըրությունը
ՙ1946-1948թթ. հայրենադարձութ-յունը և դրա դասերը. հայրենա-դարձության հիմնախնդիրներն այսօր՚, Համահայկական գիտաժողով, զեկ. ժողովածու, Եր., 2009 48-59 
Քարվանսարա-Իջևանի արդի բնակչության  ձևավորումը Քարվանսարա-Իջևանի արդի բնակչության  ձևավորումը 205-214
 
Динамика численности армянского населения Закавказья в XIX - начале XX века  Международная научная конференция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа” 2009 г. Сборник кратких содержа¬ний докладов. Тб., 2010 533-536
 
Հայրենադարձությունը Արթիկի շըրջանում 1946-1947թթ. (ըստ ՀՀ ԱԱ  Արթիկի տարածքային ներկայացուցչության նյութերի) Միջազգային    ութերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010 153-159
Этнодемографическая характеристика населения Республики Армения в 1989-2009 гг.Международная научная конференция “Археология, этнология, фольк-лористика Кавка-за”.Сборник крат-ких содержа¬ний докла-дов.Тбилиси-Гори-Батуми, 2010 г., Тб.,  2011. 507-509 

Ethnographic Maps in the National Atlas of Armenia. Acta Ethnographica Hungarica, Buda-
pest, 2011. 476-479
 Введение В книге ''Армяне'', М., 2012. 
Динамика численности и расселение армян в XIX – начале XXI века.  В книге ''Армяне'', М., 2012.  81-96
 Среда обитания В книге ''Армяне'', М., 2012.  97-104
 
Глоссарий В книге ''Армяне'', М., 2012. 579-589

Библиография В книге ''Армяне'', М., 2012.  590-639

Լոռու հայ բնակչության աճի տեմպերը և վերարտադրության բնորոշ առանձնահատկություն-ները (XIXդ. կես – 1914թ.)

ՙՊատմամշակու-թային ժառանգություն և արդիականություն՚ միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի, 2013: 125-127
 Из истории формирования архива Отдела этнографии Института Археологии и этнографии НАН РА International science conference dedicated to 135th anniversary of returning Ajara to motherland Southwest Georgia (history, archaeology, ethnology), Conference materials, Tbilisi, 2013. 107-112 

Վայոց Ձորի բնակչության էթնոժողովրդագրական գործնթացները 1988-2001թթ. 
 Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ
XVI, Եր., 2014 298-307 
Արխիվային տվյալները որպես Լոռու գավառակի հայ բնակչության վերարտադրության գնահատման աղբյուր (XIXդ. կես – XXդ. սկիզբ) Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 1, 2014 70-81

Էլ․ փոստ
hsargsyan@mail.ru