Ruben Ohanjanyan

Ռուբեն Օհանջանյան

Ruben Ohanjanyan-ի նկարը
Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Ազգագրություն
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
1999
Հետազոտությունների ոլորտները
Էթնոսոցիոլոգիա, Մշակույթի սոցիոլոգիա
Գիտական հրապարակումները

1. Ազգային հարաբերությունների էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մի քանի հարց /ըստ Երևան քաղաքի բնակ¬չության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտման արդյունքների/, Գիտական նստաշրջան նվիրված Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատվելու 60 ամյակին: 1978-1979թթ. Ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները, «ՀՍՍՀ ԳԱ» հրատ., Եր., 1980թ., Էջ 33-35: 
2. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդիկայի հարցի շուրջ, «Լրաբեր»  հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ, 1984 թ.,, N10, էջ 48-53: 
3. «Էթնիկ նախապաշարմունք»  հասկացությունն Արևմուտքի սոցիալական գիտություններում, Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիված 1982-1983թթ. Ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին, «ՀՀ ԳԱԱ»  հրատ, Եր., 1984 թ., էջ 151-153: 

1. Ազգային հարաբերությունների էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մի քանի հարց /ըստ Երևան քաղաքի բնակ¬չության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտման արդյունքների/, Գիտական նստաշրջան նվիրված Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատվելու 60 ամյակին: 1978-1979թթ. Ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները, «ՀՍՍՀ ԳԱ» հրատ., Եր., 1980թ., Էջ 33-35: 
2. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդիկայի հարցի շուրջ, «Լրաբեր»  հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ, 1984 թ.,, N10, էջ 48-53: 
3. «Էթնիկ նախապաշարմունք»  հասկացությունն Արևմուտքի սոցիալական գիտություններում, Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիված 1982-1983թթ. Ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին, «ՀՀ ԳԱԱ»  հրատ, Եր., 1984 թ., էջ 151-153: 
4. Ազգամիջյան հարաբերությունների ուսումնասիրության սոցիալական հեռավորության չափման մեթոդը, «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XI, «Գիտություն» , Եր., 2001 թ., էջ 112-113:
5. Տղաների և աղջիկների արդի բացասական հատկանիշների պատկերացումներն ուսանողության միջավայրում, «Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները» , Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր,  «Գիտություն» ,Եր.,  2001 թ.,  էջ 106-108:
6. Ավանդականն ու նորը ամուսնու և կնոջ կերպարներում, «Հոգեկան առողջությունը և քրիստոնեությունը» ,  «Ասողիկ» , Եր., 2001 թ., էջ 130-140: 
7. Ընտանեկան բռնությունների ընկալման առանձնահատկությունները, «Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանում. Սոցիոլոգիական հետազոտություն», «Զանգակ97» , Եր.,  2002թ., էջ 59-71: 
8. Մասնագիտության ընտրոթյունը պայմանավորող գործոնների մասին, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» , Հանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր» , Գյումրի «Գիտություն»  Եր., 2004, էջ 90-92:
9. Ընտանեկան բռնություններին վերաբերող հարցեր, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» , 12, «Մուղնի»  հրատ., Եր., 2004 թ., էջ 172-176: 
10. Որոշ հարցեր ինտերնետից օգտվելու դրդապատճառների մասին, «ՀՀ Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի (Պոլիտեխնիկ) տարեկան գիտաժողով, Նյութերի ժողովածու, Հատոր 3, համահեղինակ Ն. Մխիթարյան, «ՀՊՃՀ» , Եր., 2005թ., էջ 838-841: 
11. Գիտափորձերը կոգնիտիվ դիսոնանսում, «Զանգակ-97» , Եր, 2002 թ., համահեղինակ Կ. Գևորգյան, էջ 3-21, էջ 41-62: 
12. Գործարար հաղորդակցում, «ՀՊՃՀ»  հրատ, համահեղինակ,  Եր., 2005թ., էջ 6-33,123-144: 
13. ՀՀ-ում մշակութային կյանքի որոշ փոփոխություներիմասին, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» , XIII ,«Գիտություն» , Եր., 2006, էջ 273-276: 
14. Հակահայկական գաղափարախոսությունը Ադրբեջանիազգային քաղաքականության համատեքստում, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն: Անցյալը, ներկան, ապագան. Միջազգային գիտաողով» , Ստեփանակերտ, 2006թ., էջ 168-170: 
15. Գեղարվեստական մշակույթի սպառման փոփոխությունները ՀՀ-ում(ըստ Տավուշի մարզի նյութերի), «Հայ ժողովրդական մշակույթ» , XIV, «Գիտություն» , Եր., 2007 թ.,, էջ 312-319: 
16. Գեղարվեստական մշակույթի սպառման հինախնդիրները ՀՀ Տավուշի մարզի գյուղական բնակավայրերում, «Տավուշ. Նյութական և հոգևոր ժառանգություն», «Գիտություն» , Եր., 2009թ., էջ 277-281:  
17. Գեղարվեստական մշակույթի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մեթոդոլոգիայի որոշ հարցեր, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» , XV, «Գիտություն» , Եր., 2010թ., էջ 36-45: 
18. Գեղարվեստական մշակութային արժեքների սպառմ¬ան առանձնահատկությունները քաղաքային բնակավայրերում, «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն: Միջազգային գիտաժողով» , «Գիտություն» , Եր., 2013թ., էջ 276-278: 
19. Գեղարվեստական մշակույթի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության փորձ`ըստ մշակույթի գործիչների վարկանիշների, «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XVI, «Գիտություն» , Եր., 2014թ., էջ 50-54: 
20. Գեղարվեստական մշակույթը Տավուշում, Տավուշ. Սոցիալ-մշակութային գործընթացներ, Եր., 2014թ., էջ 277-315:

Էլ․ փոստ
rubenohanjanyan@mail.ru