Հասմիկ Աբրահամյան

Հասմիկ Աբրահամյան

Հասմիկ Աբրահամյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Ազգագրագետ, աստվածաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2012
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայոց տոնածիսական մշակույթ
Պասի մշակույթ
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի տոնախմբությունը և Անգեղակոթի Ս. Վարդան Զորավար եկեղեցին, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2010, էջ 298-305:
 2. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառյան ավանդույթների արդի դրսևորումները Գեղար­քու­նի­քում (ըստ Ակունք գյուղի ազգագրական հետազոտությունների), ԵՊՀ Աստվա­ծա­բա­ն­ության ֆակուլտետ, Տարեգիրք, Զ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011,  էջ 336-347:
 3. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառը Շիրակում (ավանդույթ և արդիականություն), «Հայ աստվածաբան» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 209-227:  
 4. Հ. Աբրահամյան, «Նավասարդից  մինչև Պայծառակերպություն», ԵՊՀ Աստվածաբան­ութ­յան ֆակուլտե­տ, «Հայ աստվածաբան» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 228-242:
 1. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի տոնախմբությունը և Անգեղակոթի Ս. Վարդան Զորավար եկեղեցին, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2010, էջ 298-305:
 2. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառյան ավանդույթների արդի դրսևորումները Գեղար­քու­նի­քում (ըստ Ակունք գյուղի ազգագրական հետազոտությունների), ԵՊՀ Աստվա­ծա­բա­ն­ության ֆակուլտետ, Տարեգիրք, Զ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011,  էջ 336-347:
 3. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառը Շիրակում (ավանդույթ և արդիականություն), «Հայ աստվածաբան» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 209-227:  
 4. Հ. Աբրահամյան, «Նավասարդից  մինչև Պայծառակերպություն», ԵՊՀ Աստվածաբան­ութ­յան ֆակուլտե­տ, «Հայ աստվածաբան» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 228-242:
 5. Հ. Աբրահամյան, Շիրակի Վարդավառյան ուխտավայրերը, ՀՀՀՀՀյկգլյգՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, XV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2012, էջ 159-168:
 6. Հ. Աբրահամյան, Ա., Վարդավառյան ուխտավայրերի տիպաբանության փորձ, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք, ԺԱ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջ 177-206:
 7. Հ. Աբրահամյան, Գյումրում «Յոթ վերք» սրբապատկերի պատմությունը, «Էջմիածին» ամսագիր, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տպարան, 2017, փետրուար, էջ 90-115։
 8. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը, «Լրաբեր հասարակական գիտութունների», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2017, մայիս-օգոստոս, 2, էջ 345-354։
Զեկուցումներ: 

Աբրահամյան Հ., Աստվածհայտնության Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» գիտական նստաշրջան, XVII, Երևան, 2015, նոյեմբերի I8-20:

Աբրահամյան Հ., Կամավոր պասերը հայոց մեջ (միջնա­դարից մինչև XX դ. սկիզբ) Երիտասարդ արևելագետների XXXVIII միջազգային գիտաժողով, Աղվերան, 2017, 7-8 հուլիսի։

Աբրահամյան Հ., Ծոմը հայոց մեջ (պատմական համառոտ ակնարկ), Երիտա­սարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժո­ղո­վ, Հնագիտություն, ազգա­բա-նութ­յուն, բանագիտություն. Միջգիտակարգա­յին մոտեցումներ, Երևան, 2017, 8-10 նոյեմ­բերի։ 

Աբրահամյան Հ., Աստվածհայտնության Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» գիտական նստաշրջան, XVII, Երևան, 2015, նոյեմբերի I8-20:

Աբրահամյան Հ., Կամավոր պասերը հայոց մեջ (միջնա­դարից մինչև XX դ. սկիզբ) Երիտասարդ արևելագետների XXXVIII միջազգային գիտաժողով, Աղվերան, 2017, 7-8 հուլիսի։

Աբրահամյան Հ., Ծոմը հայոց մեջ (պատմական համառոտ ակնարկ), Երիտա­սարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժո­ղո­վ, Հնագիտություն, ազգա­բա-նութ­յուն, բանագիտություն. Միջգիտակարգա­յին մոտեցումներ, Երևան, 2017, 8-10 նոյեմ­բերի։ 

Այլ: 

Մասնակցել է հեռուստատեսային և ռադիո բազմաթիվ հաղորդումների` տարբեր ձևաչափերով: Թեման` տոնածիսական մշակույթ:

Մասնակցել է գիտարշավների Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Շիրակի մարզրերում:

Էլ․ փոստ: 
hasmikabrahamyan@yandex.ru