Մարինե Խեմչյան

Մարինե Խեմչյան

Մարինե Խեմչյան-ի նկարը
Պաշտոն
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Ինժեներ, բանասեր
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
1992
Հետազոտությունների ոլորտները
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Գիտական հրապարակումները

1. Հարությունյան Ս.Բ., Խեմչյան Է.Հ, Խեմչյան Մ.Հ., Ադրբեջանիից բռնագաղթված փախստականների ժողովրդագիտական նյութերը, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 152-159:
2. Հարությունյան Ս.Բ., Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ. Ղռեջյան Լ.Խ., Խեմչյան Մ.Հ., Կարս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  Երևան,   2013, 752 էջ (կոլեկտիվ մենագրություն):
3. Խեմչյան Մ. Հ., 2014, Նվիրատուն և խորհրդատուն Կարսի հրաշապատում հեքիաթներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 426-433:

1. Հարությունյան Ս.Բ., Խեմչյան Է.Հ, Խեմչյան Մ.Հ., Ադրբեջանիից բռնագաղթված փախստականների ժողովրդագիտական նյութերը, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 152-159:
2. Հարությունյան Ս.Բ., Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ. Ղռեջյան Լ.Խ., Խեմչյան Մ.Հ., Կարս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  Երևան,   2013, 752 էջ (կոլեկտիվ մենագրություն):
3. Խեմչյան Մ. Հ., 2014, Նվիրատուն և խորհրդատուն Կարսի հրաշապատում հեքիաթներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 426-433:
4. Հարությունյան Ս.Բ., Խեմչյան Է.Հ., Խեմչյան Մ. Հ., Պողոսյան Ա. Կ. // Մոկս. Հայոց հայոց բանահյուսական մշակույթը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  Երևան,  2015, 708 էջ (կոլեկտիվ մենագրություն):
5. Խեմչյան Մ. Հ., 2015, Նվիրատուն և խորհրդատուն Տավուշի հեքիաթներում, Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ. Երևան,  էջ 223-235:

6․ Խեմչյան Մ.Հ., Նվիրատու և խորհրդատու թռչունը Կարսի հեքիաթներում, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» պարբերական, հ. 19,  Երևան, 2016, էջ 185-191:

7․ Խեմչյան Մ.Հ., Գերբնական հատկություններով օժտված գործող անձինք որպես հեքիաթի հերոսի օգնական, Ոսկե դիվան, հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 5 (2014-2015), Երևան, 2016, էջ 80-86:

8․ Խեմչյան Մ.Հ., Խորհրդատվությունը և նվիրատվությունը երազներում (ըստ հայ ժողովրդական հեքիաթների), Պատմաբանասիրական հանդես, № 2, 2017, էջ 162-172:

9․ Խեմչյան Մ.Հ., Խորհրդատու և նվիրատու կենդանիները հայ ժողովրդական հեքիաթներում, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ № 1, 2017, էջ 446-457:

Այլ

1.Նվիրատուն և խորհրդատուն հայ ժողովրդական հեքիաթներում (տիպահամեմատական քննություն) (պատրաստվող թեկնածուական ատենախոսություն) 
2.Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորված՝ «Կարսի հայոց բանահյուսական մշակույթը» (2011-2013) և «Մոկսի հայոց բանահյուսական մշակույթը» (2013-2015) թեմաները:

Էլ․ փոստ
mkhemchyan@yandex.ru