Էսթեր Խեմչյան

Էսթեր Խեմչյան

Էսթեր Խեմչյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր
Պաշտոն
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Բանասեր
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
1972
Հետազոտությունների ոլորտները
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Գիտական հրապարակումները

1. Խեմչյան Է.Հ., 2000, Տավուշ, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 21, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 316 էջ: 
2. Խեմչյան Է.Հ.,  2000, Արտաշես Նազինյան-70. Անմնացորդ նվիրումով կյանք, «Կանչ», № 8:
3. Խեմչյան Է.Հ., 2002,Երկեղջյուր Ալեքսանդրի հայկական պատումները և նրանց ծիսաառասպելաբանական ակունքները, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, № 2, Երևան,  էջ 26-38:
4. Խեմչյան Է.Հ., 2004, Բանահյուսական նյութեր. Եղջրակիր Ալեքսանդրի սյուժեների հայկական տարբերակները, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, № 5-6, Երևան, էջ 71-76:
5. ԽեմչյանԷ.Հ., 2006, Ջրային տարերքի նվաճման մոտիվը հայոց ալեքսանդրյան սյուժեներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  էջ 94-101:

1. Խեմչյան Է.Հ., 2000, Տավուշ, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 21, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 316 էջ: 
2. Խեմչյան Է.Հ.,  2000, Արտաշես Նազինյան-70. Անմնացորդ նվիրումով կյանք, «Կանչ», № 8:
3. Խեմչյան Է.Հ., 2002,Երկեղջյուր Ալեքսանդրի հայկական պատումները և նրանց ծիսաառասպելաբանական ակունքները, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, № 2, Երևան,  էջ 26-38:
4. Խեմչյան Է.Հ., 2004, Բանահյուսական նյութեր. Եղջրակիր Ալեքսանդրի սյուժեների հայկական տարբերակները, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, № 5-6, Երևան, էջ 71-76:
5. ԽեմչյանԷ.Հ., 2006, Ջրային տարերքի նվաճման մոտիվը հայոց ալեքսանդրյան սյուժեներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  էջ 94-101:
6. ԽեմչյանԷ.Հ.,2006, Վիպականի և պատմականի փոխհարաբերությունը հայ բանահյուսության շահաբասյան սյուժեներում, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտականհանդես, № 1-2, Երևան,  էջ 48-59:
7. Խեմչյան Է.Հ., 2006, Երևան քաղաքի բանահյուսական գրառումները 20-րդ դարի 70-80-ական թվականներին (ըստ ՀԱԻ բանահյուսական արխիվի նյութերի), «Երևան» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 75-82:
8. ԽեմչյանԷ.Հ., 2007, Պատմական անձանց վիպական կերպավորումը Արցախի բանահյուսության մեջ, «ԼՂՀ անցյալը, ներկան և ապագան» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, էջ 325-336:
9. ԽեմչյանԷ.Հ., 2007,Ժողովրդագիտական նյութերի հավաքման ու հրատարակման պատկերը Շուշի քաղաքում (XIX դ. 60-ական թվականներից մինչև XX դ. 60-ական թվականները), Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան, Շուշիի ազատագրման 15-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 335-350:
10. Խեմչյան Է.Հ., 2007, Վարդանյան Ս.Ա., Շիրակի բանահյուսական ժառանգությունը (ըստ ՀԱԻ բանահյուսական արխիվի նյութերի), Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական 7-րդ գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 248-253:
11. Հարությունյան Ս.Բ., 2007, Խեմչյան Է.Հ, Խեմչյան Մ.Հ.,Ադրբեջանիից բռնագաղթված փախստականների ժողովրդագիտական նյութերը, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  էջ 152-159:
12. Խեմչյան Է.Հ., 2008, Իջևան (Ձորոփոր), Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 25, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 490 էջ:
13. Խեմչյան Է.Հ. 2008, Շահ Աբասի կերպարը հայ վիպական բանահյուսության մեջ, Shah Abas’s Character in Armenian epical poetry, Հայագիտական և իրանագիտական առաջին միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Proceedings of the First International Armenology and Iranology Conference Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սպահանի համալսարան, University of Isfahan Սպահան, 2008, էջ 125-143:
14. Հովսեփյան Հ., Ղարադաղի հայերը, Բանահյուսություն, հ. II, Կազմողներ՝Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ, Երևան, 2009, 644 էջ:  
15. Խեմչյան Է.Հ., 2010, Անմահական ջրի մոտիվը հայ բանահյուսության ալեքսանդրյան սյուժեներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  էջ 494-503.
16. ԽեմչյանԷ.Հ., 2010, Բանաձև-սկսվածքները Լոռու հրաշապատում հեքիաթներում, Ոսկե դիվան, հեքիաթագիտականհ անդես,Երևան,  № 2, էջ 78-84.
17. Խեմչյան Է.Հ., 2010, Պոլոզ Մուկուչը Գյումրվա բանահյուսական ավանդության մեջ (ըստ ՀԱԻ բանահյուսական արխիվի նյութերի), Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական ութերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր,  էջ 228-235:
18. Խեմչյան Է.Հ., 2011, Արևելքի պատմավիպական կերպարները Տավուշի բանահյուսության մեջ, Ոսկե դիվան, հեքիաթագիտական հանդես, № 3, էջ 25-35.
19. Խեմչյան Է.Հ., 2011, Սկսվածքային և միջնամասային կայուն բանաձևերը Տավուշի հեքիաթներում, Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, էջ 206-229:
20. Խեմչյան Է.Հ., 2011, Եզրափակիչ կայուն բանաձևերը Տավուշի հեքիաթներում, Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, էջ 200-207:
21. ԽեմչյանԷ.Հ., 2012, Տավուշի բանահավաքչության պատմությունից, Պատմաբանասիրական հանդես,  № 2, էջ139-154:
22. ԽեմչյանԷ.Հ., 2012, Տավուշի բանասացության պատմությունից, Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, էջ 66-77:
23. ԽեմչյանԷ.Հ., 2013, Կայուն բանաձևերը Վասպուրականի հրաշապատում հեքիաթներում, Հայաստանի մայրաքաղաքները, Գիրք 1, Վան, Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 314-321.
24. Հարությունյան Ս.Բ., Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ. Ղռեջյան Լ.Խ., Խեմչյան Մ.Հ.,Կարս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  2013, 752էջ (կոլեկտիվ մենագրություն):
25. Խեմչյան Է.Հ., 2014, Զրույցի ժանրը Տավուշի բանահյուսության մեջ, Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 384-392:
26. Հարությունյան Ս.Բ., Խեմչյան Է.Հ., Խեմչյան Մ.Հ., Պողոսյան Ա. Կ. // Մոկս. Հայոց հայոց բանահյուսական մշակույթը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  2015, 708 էջ (կոլեկտիվ մենագրություն):
27. Խեմչյան Է.Հ., 2015, Երկեղջյուր Ալեքսանդրի հայկական պատումները և դրանց ծիսաառասպելաբանական ակունքները, Արարատից Օլիմպոս, Սալոնիկ, էջ 385-400. (հունարեն):
28. Խեմչյան Է.Հ., 2015, Տավուշի ասույթաբանական բանահյուսությունը (ըստ 1970-90-ական թթ.հավաքած նյութերի), Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ. Երևան, էջ189-205:

Այլ

1. Կայուն բանաձևերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2. Արևելքի պատմավիպական կերպարները հայ բանահյուսության մեջ (դոկտորական ատենախոսություն)
Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորված՝ «Կարսի հայոց բանահյուսական մշակույթը» (2011-2013) և «Մոկսի հայոց բանահյուսական մշակույթը» (2013-2015)թեմաները:

Էլ․ փոստ
ekhemchyan@yandex.ru