Նոր գիրք․ «Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում»

Աշխատությունում քննարկ­վում են ավանդական և արդի հայ ընտանիքի կառուցվածքում, ներընտանեկան հարաբերություններում, կանանց և տղամարդկանց կար­գա­վիճակներում և դերերում,  ընտանիքի և ամուսնության մասին պատկերացումներում, սերունդների միջև արժեքային համակարգում  տեղի ունեցած փոփոխությունները  և  առկա հիմնախնդիրները: Վերլուծվել է աշխատանքային միգրացիայի ազդեցությունն ընտանիքի զարգացման կենսափուլերի և մոդելի փոխակերպումների հարցում: Համեմատվել են հայաստանյան և այլէթնիկ միջավայրից Հայաստան տեղափոխված սիրիահայ ընտանիքների էթնոմշակութային առանձնահատկությունները:

Երք, 12/19/2017 - 17:15

Send to