Ինստիտուտում աշխատանքները կազմակերպելու ժամանակավոր ռեժիմի և կարգի մասին

 

Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն   N  66 - Լ

« 4 »  ՄԱՅԻՍԻ  2020 Թ.                                                                                          Ք. ԵՐԵՎԱՆ

 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՀ ՊԱՐԵՏԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԵՎ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՀ ողջ տարածքում կիրառվող ժամանակավոր սահմանափակումների վերաբերյալ 2020 թ.  մայիսի 3-ի ՀՀ  պարետի նո 63 որոշման պահանջներին համապատաս­խան ինստիտուտում աշխատանքները կազմակերպելու ժամանակավոր աշխատան­քային ռեժիմը և կարգն իրականացնելու համար

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ

 

Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառում­ների պատասխանատու նշանակել ինստիտուտի գործերի կառավարիչ Արտակ Ավետիսյանին:

Պատասխանատուն ապահովում է գրասենյակի ողջ տարածքում ընդհանուր սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների և հիգիենիկ նորմերի պահպանման նկատմամբ պատշաճ հսկողությունը և կանոնների համար անհրաժեշտ պարագաների, նյութերի ու հարմարությունների առկայությունը:

Պատասխանատուն ապահովում է ախտահանումների, աշխատողների և այցելուների առողջական վիճակի մասին գրանցումների (այլ գրանցումներն՝ ըստ նպատակահարմարության) վարումը:

Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափվում է օրական երկու անգամ՝ հեռահար կամ անհատական ջերմաչափով, որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին՝ կատարելով համապատասխան նշում գրանցամատյանում: Օրվա գրանցա­մատյանի վարողին նշանակում է Պատասխանատուն:

Աշխատակիցներն աշխատանքի են ներկայանում անհատական պաշտպա­նական միջոցներ կրելու պարտադիր պայմանով՝ բժշկական դիմակ, մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ, անհատական ջերմաչափ:

 

Աշխատանքի և ընդմիջման ժամերին արգելվում է ինստիտուտի տարածքից աշխատողների ելքը:

Ինստիտուտի տնօրինությունը, վարչասպասարկող անձնակազմը հաճախում է աշխատանքի սովորական գրաֆիկին համապատասխան՝ աշխատասենյակում աշխատողների քանակն երեք մարդուց ոչ ավել հաշվարկով:

Ինստիտուտի Կամերալ մշակման և վերականգնման լաբորատորիայի, անձնակազմը հաճախում է աշխատանքի սովորական գրաֆիկին համապատասխան աշխատասենյակում աշխատողների քանակն հինգ մարդուց ոչ ավել հաշվարկով: Վերականգնման աշխատանքները տնային պայմաններում իրականացնելու հնարավորության դեպքում աշխատանքները կարելի է կազմակերպել տանը:

Ինստիտուտի գրադարանն աշխատակիցներին և այցելուներին սպասարկում է աշխատանքային բոլոր օրերին: Գրադարավարներն աշխատանքի են հաճախում հերթափոխով՝ գրադարանի վարիչի ներկայացրած գրաֆիկին համապատասխան: Ընթերցասրահից միաժամանակ կարող են օգտվել 5 մարդ՝ պարտադիր պահպա­նելով մինչև 2 մ հեռավարություն:

Ինստիտուտի արխիվն աշխատակիցներին և այցելուներին սպասարկում է երեքշաբթի, հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին: Արխիվի այցելուներին սպասարկող աշխատակիցներն աշխատանքի են հաճախում արխիվի, հայ ազգագրության և բանահյուսության պատմության և տեսության բաժիների վարիչների ներկայացրած գրաֆիկին համապատասխան:

Ինստիտուտի համակարգչային մշակման լաբորատորիայի աշխատանքներն ընթանալու են հեռավար եղանակով:

Ինստիտուտի գիտահետազոտական մասի աշխատանքներն ընթանալու են  հեռավար եղանակով:

Գիտահետազոտական աշխատանքներն ինստիտուտում կատարելու անհրա­ժեշ­տության դեպքում գիտական բաժինների աշխատակիցները կարող են աշխա­տան­քի ներկայանալ բաժնի վարիչի թույլտվությամբ՝ 1 սենյակում աշխատող­ների քա­նակն երեք մարդուց ոչ ավել հաշվարկով: Ինստիտուտ հաճախող աշխա­տա­կից­նե-րի մասին բաժնի վարիչը նախապես տեղեկացնում է (կամ տրամադրում է աշխա­տակիցների ինստիտուտ հաճախելու գրաֆիկ) կորոնա­վիրուսային հիվան­դության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառում­ների պատաս­խա­նատուին:

Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

     

Տնօրեն` Պ. Ավետիսյան

Չոր, 05/20/2020 - 15:30

Send to