Երևան քաղաքի մարդաբանական ուսումնասիրություն (1950-ականներից մինչև մեր օրերը)