Եվա Զաքարյան

Եվա Զաքարյան

Եվա Զաքարյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Բանասեր
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2017
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Գիտական հրապարակումները: 

1. Զաքարյան Ե., 2003, Кузнец в армянской сказке // Археология, этнология и фольклористика Кавказа, первопрестольный святой Эчмиадзин, с. 358-362.
2. Զաքարյան Ե., 2004, Հարդարանքը «Սասնա ծռերում» // Հայկական ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 167-177:
3. Զաքարյան Ե., 2006, Միջազգային գիտաժողով նվիրված «Սասնա ծռեր» հերոսավեպին // «Պատմաբանասիրական հանդես», № 2, ISSN 0135-0536, էջ 318-323:
4. Զաքարյան Ե., 2006, Արհեստավոր-արարիչ աղերսները հայկական հեքիաթներում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 62-69, տպաքանակ` 300: 

1. Զաքարյան Ե., 2003, Кузнец в армянской сказке // Археология, этнология и фольклористика Кавказа, первопрестольный святой Эчмиадзин, с. 358-362.
2. Զաքարյան Ե., 2004, Հարդարանքը «Սասնա ծռերում» // Հայկական ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 167-177:
3. Զաքարյան Ե., 2006, Միջազգային գիտաժողով նվիրված «Սասնա ծռեր» հերոսավեպին // «Պատմաբանասիրական հանդես», № 2, ISSN 0135-0536, էջ 318-323:
4. Զաքարյան Ե., 2006, Արհեստավոր-արարիչ աղերսները հայկական հեքիաթներում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 62-69, տպաքանակ` 300: 
5. Զաքարյան Ե., 2006, Խոր Մանուկ-Պարոն Աստղիկ կերպարների զույգը «Սասնա ծռեր» էպոսում //  Հայկական ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, միջազգային երկրորդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Վան Արյան» հրատ., ISBN 99941-67-34-0, էջ 162-186, տպաքանակ` 300:
6. Զաքարյան Ե., 2007, Սատանայի պայմանագիրը // Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-0710-9, էջ 59-69, տպաքանակ` 200:
7. Զաքարյան Ե., 2008, Շնորհ ի վերուստ. Բուժման շնորհը հայկական հեքիաթներում // Շնորհ ի վերուստ. Առասպել, ծես և պատմություն, Հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սարգիս Հարությունյանի 80-ամյակին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 63-86, ISBN 978-5-8080-0761-1, տպաքանակ` 300: 
8.  Զաքարյան Ե., 2009, Ծիսական բուժման մի եղանակ // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Պրակ 1, Երևան, էջ 42-66, ISSN 1829-1988,, «Զանգակ-97» ՍՊԸ, տպաքանակ` 200: 
9. Զաքարյան Ե., 2010, Դժնի հայացքի մահաբեր զորությունը // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Պրակ 2, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 52-58, ISSN 1829-1988, «Զանգակ-97» ՍՊԸ, տպաքանակ` 200:
10. Զաքարյան Ե., 2010, «Բուժողի կերպարը հայկական հեքիաթներում» //  «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 193-201:
11. Զաքարյան Ե., 2010, «Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտոք», Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-58080-0864-9, էջ 450-460, տպաքանակ` 300:
12. Զաքարյան Ե., 2010, «Արհեստավորի բուժելու գործառույթը հայկական մի քանի հեքիաթներում» // «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը VIII», Երևան, էջ 159-163: 
13. Զաքարյան Ե., 2011, Հայկական հեքիաթի դերվիշը // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Պրակ 3, Երևան, էջ 64-70, ISSN 1829-1988,, «Զանգակ-97» ՍՊԸ, տպաքանակ` 200:
14. Զաքարյան Ե., Խաչ Պատարազին և նրա առասպելաբանական զուգահեռները // Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, միջազգային չորրորդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012, ISBN 978-5-8080-0970-7,  էջ 52-64, տպաքանակ` 200:
15. Զաքարյան Ե., Գրախոսություն. «Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. XVII, Մոկս» / «Պատմաբանասիրական հանդես», 2013, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 287-289: 
16. Զաքարյան Ե., Կյանք` նվիրված հայրենի եզերքի բանավոր արժեքների պահպանմանը //«Շուշին` հայկական մշակույթի օջախ», Հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված Միջազգային գիտական կոնֆերանսի զեկուցումներ, Շուշի, 2014, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատ., ISBN 978-9939-1-0085-2,  էջ 117-124, տպաքանակ` 500:
17. Զաքարյան Ե., 2014, Հեքիաթի հերոսի հրաշալի օգնականը և հայոց հարսանիքի քավորը // Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 434-445, ISBN 978-5-8080-1075-8, տպաքանակ` 300:

Էլ․ փոստ: 
info@iae.am