Բենիկ Երիցյան

Բենիկ Երիցյան

Բենիկ Երիցյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2000
Հետազոտությունների ոլորտները
Քարե դարի մշակույթի ուսումնասիրություն
Արվեստի ու լեզվի ծաքումնաբանություն, ժամանակագրություն, պատմություն
Գիտական հրապարակումները
 1. Երիցյան Բ.Գ. Քարեդարյան կայաններ Նոյեմբերյանի շրջանում, ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1970, էջ 84-90
 2. Երիցյան Բ.Գ., Պետրոսյան Ա.Ա. Գասպարյան Բ.Զ., Վահագնի–1 քարեդարյան բացօթյա հնավայրի ոաումնասիրության նախնական արդյունքները // Երևան, 2 Գիտական հոդված­ների ժողովածու։ Երեան, 2009, էջ 33-39
 3. Երիցյան Բ. Հյուսիսային Հայաստանի քարեդարյան մշակույթի ուսումնասիրության արդի վիճակը // Պատմաբանասիրական հանդես, 2010, 3 (185), էջ 242-250
 4. Երիցյան Բ.Գ. 1973, Երևանի քարայրր // «Սովետական Հայաստան» ամսագիր, N 3, 32-37
 5. Երիցյան Բ.Գ. 30 հունիսի 1976թ., Քարանձավային մարդու հետքերով // Հայրենի ձայն 5, N 37 (571)
 6. Երիցյան Բ.Գ. Երևանի հին քարեդարյան քարայրր // ՀԱԻ երիտ. գիտն. գիտ. նստաշրջանի թեզեր։ Երևան, 1970, էջ 14-17
 1. Երիցյան Բ.Գ. Քարեդարյան կայաններ Նոյեմբերյանի շրջանում, ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1970, էջ 84-90
 2. Երիցյան Բ.Գ., Պետրոսյան Ա.Ա. Գասպարյան Բ.Զ., Վահագնի–1 քարեդարյան բացօթյա հնավայրի ոաումնասիրության նախնական արդյունքները // Երևան, 2 Գիտական հոդված­ների ժողովածու։ Երեան, 2009, էջ 33-39
 3. Երիցյան Բ. Հյուսիսային Հայաստանի քարեդարյան մշակույթի ուսումնասիրության արդի վիճակը // Պատմաբանասիրական հանդես, 2010, 3 (185), էջ 242-250
 4. Երիցյան Բ.Գ. 1973, Երևանի քարայրր // «Սովետական Հայաստան» ամսագիր, N 3, 32-37
 5. Երիցյան Բ.Գ. 30 հունիսի 1976թ., Քարանձավային մարդու հետքերով // Հայրենի ձայն 5, N 37 (571)
 6. Երիցյան Բ.Գ. Երևանի հին քարեդարյան քարայրր // ՀԱԻ երիտ. գիտն. գիտ. նստաշրջանի թեզեր։ Երևան, 1970, էջ 14-17
 7. Երիցյան Բ.Գ. Կացարանաշինության հարցը վաղ պալեոլիթում // Հայկական ՍՍՀ-ն 1975-1976 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումնե­րի թեզիսներ։ Երևան, 1977, էջ 4-6
 8. Երիցյան Բ.Գ. "Լուսակերտ-1" քարայրի աշելյան մշակույթը // Հայկական ՍՍՀ-ում 1977-1978 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումների թեզիսներ։ Երևան, 1979, էջ 14-15
 9. Երիցյան Բ.Գ. Հնագիտության օբյեկտի մասին // Հայկական ՍՍՀ-ում 1979-1980թթ. Դաշ­տային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկույցների թեզեր, Երևան, 1981, էջ 16-17
 10. Երիցյան Բ. Լուսակերտ I-ին քարայր-կացարանից հայտնաբերված պատկերազարդ առար­կայի բովանդակությանը // Հայաստանի Մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներն նվիրված V հանրապետական գիտական կոնֆերանս. Զեկ. թեզեր։ Երեան 1982թ., էջ 75-76
 11. Երիցյան Բ.Գ. Քարե դարի մշակույթի թվագրման հարցը // Հանրապետ. գիտ. նստաշրջան, նվիրված 1984-1985թթ. Ազգագրական և բնագիտական հետազոտու­թյունների հանրագումա­րին, զեկուցումների թեզիսներ։ Երևան, 1986, էջ 34-35
 12. Երիցյան Բ.Գ., Պետրոսյան Լ.Ա. Քեթիի վաղ բրոնզեդարյան բնակատեղի քարի գրծիքների հավաքածուն // ՀՍՍՀ-ում 1985-1986թթ. դաշտ. հնագ. հետազոտու­թյուններին արդյունքնե­րին նվիրված զիտ. նստաշրջան։ Երևան, 1987, էջ 10-11
 13. Երիցյան Բ.Գ. Քարե բեկորների վերլուծումը և մշակույթի դասակարգման խնդիրը // Երիտ. գիտնականների VIII կոնֆ. զեկ. թեզ.։ Երևան, 1988, էջ 22-23
 14.  Երիցյան Բ.Գ. Ջրաբերի քարե դարի կայանների ոաումնասիրության արդյունքներր // ՀՀ-nuf 1989-1990թթ. դաշտ, հնագիտ. աշխ. արդ., նվ. գիտ. նստ. զեկ. թեզիսներ։ Երևան, 1991, էջ 5-7
 15. Երիցյան Բ.Գ. Հայ գրի ստեղծման հարցը նյութական մշակույթի գիտական արտացոլման լույսի ներքո // Հր. Աճաոյանի գիտական գործունեությանը նվիրված միջազգային գիտա­ժո­ղո­­վի զեկուցումների հիմնադրույթներ։ Երևան, 1994, էջ 61
 16. Երիցյան Բ.Գ. Շիրակի ստորին պալեոլիթի հուշարձանները // Շիրակի պատմամշ. ժառանգ., նվիիրված հանր. առաջին գիտ. ժողովի զեկ. թեզիսներ։ Գյումրի, 1994, էջ 3-4
 17. Երիցյան Բ.Գ., Թադևոսյան Ս.Վ., Գասպարյան Բ.Զ., Քարե դարի իրերի առկայությունը Շիրակի պատմամշակութային հուշարձաններում // Շիրակի պատմամշ. ժառանգ, նվ. հանր. առա­ջին գիտ. ժողովի զեկ. թեզիսներ, Գյումրի, 1994, էջ 3-4
 18. Երիցյան Բ.Գ., Թադևոսյան Ս.Վ. Հայաստանի քարե դարի պարբերացման խնդիրը // ՀԱԻ, հնագիտական հետազոտություններին նվիրված X գիտաժողովի զեկ. հիմնադրույթներ։ Երևան, 1996, էջ 25-26
 19. Երիցյան Բ.Գ. Հայաստանի քարեդարյան հուշարձանների ուսումնասիրության արդյունք­ները // Հայաստանի հանրապետությունում 1993-1995 թթ. հնագիտ. հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջանի զեկուցման թեզեր։ Երևան, 1996, էջ 4-6
 20. Երիցյան Բ.Գ., Թադևոսյան U.Վ., Գասպարյան Բ.Զ. Արվեստի ստեղծագոր­ծությունները հայկական Լեռնաշխարհի նյութական մշակույթում // Հայ արվեստին նվիրված հանրապե­տա­կան 8-րդ գիտական կոնգրեսի զեկ. թեզեր, Երևան, 1997, էջ 12-15
 21. Երիցյան Բ.Գ. Քարե դարի վաղագույն մշակույթի հարցը Հայաստանում // Հայոց պատմ. մշակույթի հարցերին նվիրվա գիտ. նստ. թեզեր։ Երևան, 1998, էջ 3-4
 22. Երիցյան Բ.Գ. Հնագիտական մշակույթի տրամաբանական մոդելը // ՀԱԻ, Հին Հայաստանի մշակույթը, գիտ. նստ. հիմնադրույթներ։ Երևան, 1998, էջ 23-24
 23. Երիցյան Բ.Գ. Քարայրների դերը ու նշանակությունը հայոց հին պաշտամունքում // Սարդա­րապատի թանգարանի V գիտ. ժողովի հիմնադրույթներ, Երևան, 1998, էջ 3-4
 24. Երիցյան Բ.Գ. Սև բերդի քարե գործիքների համալիրը // Շիրակի պատմամշ. ժառանգ, նվիրված Հանր. Առաջին գիտ. ժողովի զեկ. թեզիսներ. Գյումրի, 2000, էջ 4
 25. Երիցյան Բ.Գ., Գասպարյան Բ.Զ. Ներքին Սասնաշենի քարե կոթողի նշանները // Հայոց պատմության և մշակույթի հարցերին նվիրված Գիտ. նստ. թեզեր։ Երևան, 2000, էջ 5-6
 26. Երիցյան Բ.Գ. Հայաստանը նախամարդու ու նրա մշակույթի ձևավորման բնօրան // Հայաստանի հնազույն մշակույթը, զեկուցման թեզեր, 2001, էջ 13-15
 27. Երիցյան Բ.Գ., Թադևոսյան Ս.Վ. Մուշավան-1 կայանը և նրա Օլդուվայան մշակույթը // Հին Հայաստանի մշակույթը, ՀՀՍ XIII. Երևան, 2005, էջ 12-15
 28. Երիցյան Բ.Գ. Ջրվեժ-2 պալեոլիթյան կայանը // Հին Հայաստանի մշակույթը, ՀՀՍ XIV։ Երևան, 2008, էջ 5-9
 29. Երիցյան Բ., Պետրոսյան Լ, Գասպարյան Բ. Մուշականի կայաններից հայտնաբերված քարե գործիքների համալիրների ուսումնասիրության արդյունքները // ՀԱԻ, Հին Հայաստանի Մշակույթը, XV հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկ. թեզեր, Երևան, 2010, էջ 3-4
 30. Երիցյան Բ.Գ., Նորագավթի բացօթյան կայանի օլդուվայան մշակույթը. «Շիրակի պաամա­մշակութային ժառանգությունը, հյագիտության արդի հիմնահարցեր» 9-րդ միջազգային գի­աաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի 24-25 սեպաեմբերի. 2016. Եր., «Գիտություն» 2016, էջ 24-26
 31. Ерицян Б.Г., Карапетян Н.И. Новое Ераблурское мустьерское местонахождение в Армении // ИФЖ, 1969, N 2, с. 171-176
 32. Ерицян Б.Г. Новая палеолитическая пещера Ереван II // Археологические открытия за 1969 г. Москва: Наука, 1970, стр. 385
 33. Ерицян Б.Г. Предварительное сообщение о раскопках Ереванской пещеры в 1968г. Журнал «Бюлетень комиссии по изучению четвертичного периода», N 37, 1970, стр. 131-134
 34. Ерицян Б.Г., Семенова С.А. Новая палеолитическая пещера Ереван I // Краткие сообщения инст. археологии. 126. М., 1971, стр. 32-37
 35. Ерицян Б.Г. Некоторые особенности намеренного рассечения орудий мустьерской эпохи (по материалам пещерной стоянки) // Краткие сообщения инст. археологии, 131. М., 1972, стр. 53-60
 36. Ерицян Б.Г., Джагарян А.Д., Карапетян К.И. Об исследовании пещеры Зовуни // Археологи­чес­кие открытия 1971г. М., 1972, с. 492
 37. Ерицян Б.Г., Абраамян Г.С. Природная среда и культура палеолита Армении // Первобытный человек и природная среда. Москва: Изд. АН СССР. 1974, стр. 180-183
 38. Ерицян Б.Г. Новая нижнепалеолитическая стоянка Лусакерт-1 // Краткие сообщения инст. археологии, N 141. Москва, 1975, стр. 42-50
 39. Ерицян Б.Г., Абрамова З.А., Ермолова Н.М. Новый мустьерский памятник Южной Сибири // Археологические открытия 1975г. М., 1976, с. 211
 40. Ерицян Б.Г. Исследование пещеры Лусакерт I // Археологические открытия 1975 года. Москва, 1976, С. 509
 41. Ерицян Б.Г., Казарян Р.П., Работы Лусакертской экспедиции // Археологические открытия 1976г. М., 1977, с. 499
 42. Ерицян Б.Г., Петросян Л.А., Работы Кетинской экспедиции // Археологические открытия 1976г. М., 1977, с. 502
 43. Ерицян Б.Г., Коробков И.И. Исследование палеолитических памятников в среднем течении р. Раздан // Археологические открытия 1978 года. Москва, 1979, стр. 519
 44. Ерицян Б.Г. Об одном техническом приеме уточнения мустьерских изделий (по материалам Ереванской пещерной стоянки) // Сборник Археологических работ Иркут­ского университета. Иркутск, 1983, стр. 24-32
 45. Ерицян Б.Г., Тадевосян СВ. Палеолитическая стоянка Лусакерт I // Археологические открытия 1984г. М.: Наука, 1986, стр. 432
 46. Ерицян Б.Г. Работы Лусакертской экспедиции // Археологические открытия 1987 года. Москва, 1988, стр. 347
 47. Ерицян Б.Г., Тадевосян СВ., Гаспарян Б.З., Культурные особенности материалов местонахож­дения каменного века Джрабер (Армения) // Բանբեր Երևանի համալսարանի, N 3, 1996, էջ 125-131
 48. Ерицян Б.Г., Тадевосян СВ., Гаспарян Б.З. Результаты исследования местонахождений камен­ного века Нурнус // Вестник общественных наук, N 1, 1998, стр. 164-169
 49. Ерицян Б.Г., Худавердян А.Ю. Среднепалеолитические пещерные стоянки Ереван I и Луса­керт I (Армения), Научные ведомости Белгородского Государственного Университета, 2015, выпуск № 7 (204), с. 5-12
 50. Ерицян Б.Г. Среднепалеолитические пещерные памятники Армении // Археология и палеография Крыма и Кавказа. М., 1978, стр. 101-116
 51. Ерицян Б.Г. О скальных сооружениях пещерного типа Армении // Проблемы методики охраны и реставрации пещерных памятников, тез. докл. междунар. симпозиума, ICOMOC. Ереван, 1981, стр. 10-12, 65-68 (текст нарусск. и франц. яз)
 52. Ерицян Б., Гаспарян Б., Комплекс галечных орудий местонахождения каменного века Муша­кан-1 (Армения) // Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа. Тбилиси, Мерубиани, 2010, стр. 151-153
 53. Ерицян Б.Г. Культурная иновация и адаптация палеолитического человекак природной среде верхнего плейстоцена Армении // «Археология, этнография и фольклористика Кавказа». Тбилиси, 2011, стр. 120-122
 54. Ерицян Б.Г. Природная среда и культуры каменного века Армении // Экология древних и традиционных обществ. Сборник докладов конференции, выпуск 4, Тюмень, 2011, стр. 125-127
 55. Ерицян Б., Худавердян А. Палеолит Армении: ретроспектива антропологических находок // Историко-культурное наследие и современность. Международная научная конференция: 4-6 октября, 2013. Гюмри-Ереван, 2013, стр. 19-23
 56. Ерицян Б.Г., Худавердян А.Ю. Нижняя челюсть из среднепалеолитической пещерной стоянки Лусакерт I (Армения) (предварительные результаты исследования) // «Человек и север: антропология, археология, экология» /Институт проблем освоения Севера СО РАН/. Раздел 1. Адаптация к северной биосфере древнего и современного населения. Тюмень, 2015. С. 21-27
 57. Ерицян Б.Г. Новооткрытые местонахождения Олдувайской культуры в Тавушском марзе (Северная Армения), Всероссийская конференция «Экология древних и традиционных обществ.» Материалы V Международной конференции, вып. 5, часть 2, Тюмень 2016, с. 56-59
 58. Ерицян Б.Г. Ереванская пещера и ее культура // Тезисы докладов, посвященные итогам полевых археологических исследований в СССР в 1970 году. Тбилиси, 1971, стр. 16-18
 59. Ерицян Б.Г. К вопросу о выделении нижнепалеолитических культур на Армянском нагорье // Каменный век Средней Азии и Казахстана, тез. докл. Ташкент, 1972, стр. 24-28
 60. Ерицян Б.Г., Карапетян К.И., Межлумян С.К. Нижнепалеолитическая стоянка Ереван I // Доклады IV Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода. Ереван, 1973, стр. 48-51
 61. Ерицян Б., Карапетян К., Мкртчян К, Саядян Ю. Пещерная стоянка, Ереван-1 // Путеводитель экскурсий IV Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода. Ереван, 1978, стр. 48-51
 62. Ерицян Б.Г. О содержании орнамента костяного изделия из пещеры Лусакерт I // Докл. V республиканской конференции по проблемам культуры и искусства Армении, Ереван, 1982, стр 315-316
 63. Ерицян Б.Г., Мелкумян A.M., Природная среда и палеолитическая культура // Тез. докл.Междунар. конгресса ИНКВА, т. III, Москва, 1982, стр. 135-136 [in Russian]
 64. Ерицян Б.Г. К вопросу о времени существования мамонта в Армении // Докл. всесоюзн. археологической конференции. Баку, 1985, стр. 387-389
 65. Ерицян Б.Г. Анализ скола (к проблеме классификации индустрии) // Всесоюзн палеолит, конф., тез. докл. Ташкент, 1988, стр. 39-40
 66. Ерицян Б.Г. Результаты исследования пещерных памятников Армении // ИАЕ, Эребуни-Ереван, тез. докл. научн. сессии. Ереван, 1998, стр. 4-6, 6-7
 67. Yeritsyan В. The Lower Palaeolithic Site of Lusakert I and Erevan I (General Results of the 1975 Works) // Early Man News, Tubingenm 1976, N 1, pp. 23-24
 68. Yeritsyan В. Comments on the Work of R. Devis and V. Ranow "On the Central Asian Paleolitic" // Current Anthropology, Vol. 20, N, 3, 1979, pp. 603-604
 69. Yeritsyan B. Comments on the work of D. Stiles "Paleolithic Culture and Culture Change" // Current Antropology vol. 20, N 3, 1979, pp. 614-615
 70. Yeritsyan В., Gasparyan В. La renge du F'Obsidianne au paleolithique et au neolithique (50000-5000 A.A.Y.C.) // Tresors de I" Armenie ancienne, Nant, 1996, pp. 27-35
 71. Yeritsyan В. Recherches pur le paleolithique // Report scietifique pur les operation effect, en 1999, Lyon-2000, pp. 7-23
 72. Yeritsyan B. Archaeological Principles for the Chronology and Periodization of Palaeolithic Cultures in Armenia // A la recherche de Г Homme Prehistorique, Volume commenmorative de Miklos Gabori et de Veronik Gabori-Csank, E.R.A.U.L 95, Liege 2000, 37-40
 73. Yeritsyan В., Frahm Е., Shmid В.А., Gasparyan В., Karapetyan S., Meliksetyan Kh., Adier O.S. Ten seconds in the field: rapid Armenian obsidian sourcing with portable XRF to inform excavations and surveys // Journal of Archaeological Science, 2014, N 41, pp. 333-348
 74. Eritsyan В., Gasparyan B. Le grotte Erevan-1 // Tresors de I" Armenie ancienne, NANT, 1996, pp. 36
 75. Ellery Fram, Joshua М. Feinberg, Beverly A. Schmidt-Magee, Keith N. Wilkinson, Gas­pa­­ryan Boris, YeritsyanBenik, Daniel S. Adler. Middll Paleaeolithic Loolstone procure­ment behaviors at Lusakert cave 1. Hrazdan valley Armenia. Journal of Human Evolution 91, (2016), p. 73-92
 76. Yeritsyan В., Abramian G. The natural environment and culture in the Paleolithic of Armenia // Prehistoric Man, his industry and the environment in the Pleistocene, INQUA. Moscow, 1973, pp. 45-46
 77. Yeritsyan В. La grotte Yerevan-1 // Gaurhan A.L. Dictionnaire de la prehistoire Quadrige - PUF, 1997, p. 378
 78. Yeritsyan В. Report on the INTAS Paleolithic in Armenia (Annex 3). Lyon, 2001, pp. 1-7
 79. Yeritsyan В., Daniel S., Adler В., Wilkinson К., Pinhasi R. et al. The Hrazdan gozde Palaeolithic project, 2008-2009 // Archaeology of Armenia in Regional context. "Gitutyun", Yerevan, 2012, pp. 21-37
 80. Yeritsyan В. Le station de paleolithique inferior dans la caverne Erevan-1 et sa culture // Actes du VIII congres Intern, des sciences Pre etprotohistoriques Т. II. Belgrad, 1971, pp. 147-150
 81. Eritsyan В. La station de paleolitique Erevan-1 (Armenia) // VIII Congres international de sciens prehistori ques (Belgrade 1971), Les rapports et les communicatione de la delegation des archeologues de TURSS. Moscow, 1971, pp. 1-10
 82. Yeritsyan В. The life style and hobitat of Middle paleolithic Man in Transcaucasia // Tec Докл. Археологов СССР на IX межд. Конгресе до и происторических наук в Ницце, М., 1976, стр. 14-17 (на английском яз.)
 83. Yeritsyan В. The Palaeolithic of Armenia // Тез. докл. XI Международ. Конгресса пре и протоисторических наук. Лондон, 1986, стр. 35-42
 84.  Yeritsyan В. Inovation and Adaptation Factores in Human Survival in the Palaeolithic of Armenia (40.000-10.000 B.P.) // World Archaeological Post Congress Book. London, 1989, pp. 222-229
Զեկուցումներ
 1. Ерицян Б.Г. О скальных сооружениях пещерного типа Армении // Проблемы методики охраны и реставрации пещерных памятников, тез. докл. междунар. симпозиума, ICOMOC. Ереван, 1981, стр. 10-12, 65-68 (текст на русск. и франц. яз)
 2. Ерицян Б.Г., Мелкумян A.M., Природная среда и палеолитическая культура // Тез. докл.Междунар. конгресса ИНКВА, т. III, Москва, 1982, стр. 135-136 [in Russian]
 3. Yeritsyan В. Le station de paleolithique inferior dans la caverne Erevan-1 et sa culture // Actes du VIII congres Intern, des sciences Pre etprotohistoriques Т. II. Belgrad, 1971, pp. 147-150
 1. Ерицян Б.Г. О скальных сооружениях пещерного типа Армении // Проблемы методики охраны и реставрации пещерных памятников, тез. докл. междунар. симпозиума, ICOMOC. Ереван, 1981, стр. 10-12, 65-68 (текст на русск. и франц. яз)
 2. Ерицян Б.Г., Мелкумян A.M., Природная среда и палеолитическая культура // Тез. докл.Междунар. конгресса ИНКВА, т. III, Москва, 1982, стр. 135-136 [in Russian]
 3. Yeritsyan В. Le station de paleolithique inferior dans la caverne Erevan-1 et sa culture // Actes du VIII congres Intern, des sciences Pre etprotohistoriques Т. II. Belgrad, 1971, pp. 147-150
 4. Yeritsyan В. The life style and hobitat of Middle paleolithic Man in Transcaucasia // Tec Докл. Археологов СССР на IX межд. Конгресе до и происторических наук в Ницце, М., 1976, стр. 14-17 (на английском аз.)
 5. Yeritsyan В. The Palaeolithic of Armenia // Тез. докл. XI Международ. Конгресса пре и протоисторических наук. Лондон, 1986, стр. 35-42
Այլ

Մասնակցել է ՀՀ ԳԱ-ի հնագիտական համալիր արշավախմբի աշխատանքներին Հայաստանի տարբեր շրջաններում  1966 թ.

Ղեկավարել է ՀԱԻ Հայաստանի քարե դարի հուշարձանների ուսումնասիրող աշխատանքները 1971-1997 թթ.

Հայ-ֆրանսիական քարե դարի հնագիտական հուշարձանների 1998-2001 թթ. որպես հայկական կողմի ղեկավար:

Մասնակցել է Հայ-ամերիկյան քարե դարի հնագիտական հուշարձանների ուսումնասիրության արշավախմբի աշխատանքներին 2008-2014 թթ. որպես հայկական կողմի ղեկավար:

Արտ երկրներում մասնակցել է Հար. Օսեթիայի (Կոդարո), Ռուսաստանի (Կոստենկի-1), Տաջիկիստանի (Օկիչիկ), Մոլդավիայի (Սկրիդոն), Սիբիրի (Դուխգլազկա) հնագիտական արշավախմբերի աշխատանքներին և Սովետա-ֆրանսիական համատեղ հնագիտական (Ղրիմ - Թբիլիսի) գիտարշավին:

Էլ․ փոստ
info@iae.am