Բենիկ Երիցյան

Բենիկ Երիցյան

Բենիկ Երիցյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2000
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Քարե դարի մշակույթի ուսումնասիրություն
Արվեստի ու լեզվի ծագումնաբանություն, ժամանակագրություն, պատմություն
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Երիցյան Բ.Գ. Քարեդարյան կայաններ Նոյեմբերյանի շրջանում, ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1970, էջ 84-90
 2. Երիցյան Բ.Գ., Պետրոսյան Ա.Ա. Գասպարյան Բ.Զ., Վահագնի–1 քարեդարյան բացօթյա հնավայրի ոաումնասիրության նախնական արդյունքները // Երևան, 2 Գիտական հոդված­ների ժողովածու։ Երեան, 2009, էջ 33-39
 3. Երիցյան Բ. Հյուսիսային Հայաստանի քարեդարյան մշակույթի ուսումնասիրության արդի վիճակը // Պատմաբանասիրական հանդես, 2010, 3 (185), էջ 242-250
 4. Երիցյան Բ.Գ. 1973, Երևանի քարայրր // «Սովետական Հայաստան» ամսագիր, N 3, 32-37
 5. Երիցյան Բ.Գ. 30 հունիսի 1976թ., Քարանձավային մարդու հետքերով // Հայրենի ձայն 5, N 37 (571)
 6. Երիցյան Բ.Գ. Երևանի հին քարեդարյան քարայրր // ՀԱԻ երիտ. գիտն. գիտ. նստաշրջանի թեզեր։ Երևան, 1970, էջ 14-17
 1. Երիցյան Բ.Գ. Քարեդարյան կայաններ Նոյեմբերյանի շրջանում, ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1970, էջ 84-90
 2. Երիցյան Բ.Գ., Պետրոսյան Ա.Ա. Գասպարյան Բ.Զ., Վահագնի–1 քարեդարյան բացօթյա հնավայրի ոաումնասիրության նախնական արդյունքները // Երևան, 2 Գիտական հոդված­ների ժողովածու։ Երեան, 2009, էջ 33-39
 3. Երիցյան Բ. Հյուսիսային Հայաստանի քարեդարյան մշակույթի ուսումնասիրության արդի վիճակը // Պատմաբանասիրական հանդես, 2010, 3 (185), էջ 242-250
 4. Երիցյան Բ.Գ. 1973, Երևանի քարայրր // «Սովետական Հայաստան» ամսագիր, N 3, 32-37
 5. Երիցյան Բ.Գ. 30 հունիսի 1976թ., Քարանձավային մարդու հետքերով // Հայրենի ձայն 5, N 37 (571)
 6. Երիցյան Բ.Գ. Երևանի հին քարեդարյան քարայրր // ՀԱԻ երիտ. գիտն. գիտ. նստաշրջանի թեզեր։ Երևան, 1970, էջ 14-17
 7. Երիցյան Բ.Գ. Կացարանաշինության հարցը վաղ պալեոլիթում // Հայկական ՍՍՀ-ն 1975-1976 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումնե­րի թեզիսներ։ Երևան, 1977, էջ 4-6
 8. Երիցյան Բ.Գ. "Լուսակերտ-1" քարայրի աշելյան մշակույթը // Հայկական ՍՍՀ-ում 1977-1978 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումների թեզիսներ։ Երևան, 1979, էջ 14-15
 9. Երիցյան Բ.Գ. Հնագիտության օբյեկտի մասին // Հայկական ՍՍՀ-ում 1979-1980թթ. Դաշ­տային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկույցների թեզեր, Երևան, 1981, էջ 16-17
 10. Երիցյան Բ. Լուսակերտ I-ին քարայր-կացարանից հայտնաբերված պատկերազարդ առար­կայի բովանդակությանը // Հայաստանի Մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներն նվիրված V հանրապետական գիտական կոնֆերանս. Զեկ. թեզեր։ Երեան 1982թ., էջ 75-76
 11. Երիցյան Բ.Գ. Քարե դարի մշակույթի թվագրման հարցը // Հանրապետ. գիտ. նստաշրջան, նվիրված 1984-1985թթ. Ազգագրական և բնագիտական հետազոտու­թյունների հանրագումա­րին, զեկուցումների թեզիսներ։ Երևան, 1986, էջ 34-35
 12. Երիցյան Բ.Գ., Պետրոսյան Լ.Ա. Քեթիի վաղ բրոնզեդարյան բնակատեղի քարի գրծիքների հավաքածուն // ՀՍՍՀ-ում 1985-1986թթ. դաշտ. հնագ. հետազոտու­թյուններին արդյունքնե­րին նվիրված զիտ. նստաշրջան։ Երևան, 1987, էջ 10-11
 13. Երիցյան Բ.Գ. Քարե բեկորների վերլուծումը և մշակույթի դասակարգման խնդիրը // Երիտ. գիտնականների VIII կոնֆ. զեկ. թեզ.։ Երևան, 1988, էջ 22-23
 14.  Երիցյան Բ.Գ. Ջրաբերի քարե դարի կայանների ոաումնասիրության արդյունքներր // ՀՀ-nuf 1989-1990թթ. դաշտ, հնագիտ. աշխ. արդ., նվ. գիտ. նստ. զեկ. թեզիսներ։ Երևան, 1991, էջ 5-7
 15. Երիցյան Բ.Գ. Հայ գրի ստեղծման հարցը նյութական մշակույթի գիտական արտացոլման լույսի ներքո // Հր. Աճաոյանի գիտական գործունեությանը նվիրված միջազգային գիտա­ժո­ղո­­վի զեկուցումների հիմնադրույթներ։ Երևան, 1994, էջ 61
 16. Երիցյան Բ.Գ. Շիրակի ստորին պալեոլիթի հուշարձանները // Շիրակի պատմամշ. ժառանգ., նվիիրված հանր. առաջին գիտ. ժողովի զեկ. թեզիսներ։ Գյումրի, 1994, էջ 3-4
 17. Երիցյան Բ.Գ., Թադևոսյան Ս.Վ., Գասպարյան Բ.Զ., Քարե դարի իրերի առկայությունը Շիրակի պատմամշակութային հուշարձաններում // Շիրակի պատմամշ. ժառանգ, նվ. հանր. առա­ջին գիտ. ժողովի զեկ. թեզիսներ, Գյումրի, 1994, էջ 3-4
 18. Երիցյան Բ.Գ., Թադևոսյան Ս.Վ. Հայաստանի քարե դարի պարբերացման խնդիրը // ՀԱԻ, հնագիտական հետազոտություններին նվիրված X գիտաժողովի զեկ. հիմնադրույթներ։ Երևան, 1996, էջ 25-26
 19. Երիցյան Բ.Գ. Հայաստանի քարեդարյան հուշարձանների ուսումնասիրության արդյունք­ները // Հայաստանի հանրապետությունում 1993-1995 թթ. հնագիտ. հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջանի զեկուցման թեզեր։ Երևան, 1996, էջ 4-6
 20. Երիցյան Բ.Գ., Թադևոսյան U.Վ., Գասպարյան Բ.Զ. Արվեստի ստեղծագոր­ծությունները հայկական Լեռնաշխարհի նյութական մշակույթում // Հայ արվեստին նվիրված հանրապե­տա­կան 8-րդ գիտական կոնգրեսի զեկ. թեզեր, Երևան, 1997, էջ 12-15
 21. Երիցյան Բ.Գ. Քարե դարի վաղագույն մշակույթի հարցը Հայաստանում // Հայոց պատմ. մշակույթի հարցերին նվիրվա գիտ. նստ. թեզեր։ Երևան, 1998, էջ 3-4
 22. Երիցյան Բ.Գ. Հնագիտական մշակույթի տրամաբանական մոդելը // ՀԱԻ, Հին Հայաստանի մշակույթը, գիտ. նստ. հիմնադրույթներ։ Երևան, 1998, էջ 23-24
 23. Երիցյան Բ.Գ. Քարայրների դերը ու նշանակությունը հայոց հին պաշտամունքում // Սարդա­րապատի թանգարանի V գիտ. ժողովի հիմնադրույթներ, Երևան, 1998, էջ 3-4
 24. Երիցյան Բ.Գ. Սև բերդի քարե գործիքների համալիրը // Շիրակի պատմամշ. ժառանգ, նվիրված Հանր. Առաջին գիտ. ժողովի զեկ. թեզիսներ. Գյումրի, 2000, էջ 4
 25. Երիցյան Բ.Գ., Գասպարյան Բ.Զ. Ներքին Սասնաշենի քարե կոթողի նշանները // Հայոց պատմության և մշակույթի հարցերին նվիրված Գիտ. նստ. թեզեր։ Երևան, 2000, էջ 5-6
 26. Երիցյան Բ.Գ. Հայաստանը նախամարդու ու նրա մշակույթի ձևավորման բնօրան // Հայաստանի հնազույն մշակույթը, զեկուցման թեզեր, 2001, էջ 13-15
 27. Երիցյան Բ.Գ., Թադևոսյան Ս.Վ. Մուշավան-1 կայանը և նրա Օլդուվայան մշակույթը // Հին Հայաստանի մշակույթը, ՀՀՍ XIII. Երևան, 2005, էջ 12-15
 28. Երիցյան Բ.Գ. Ջրվեժ-2 պալեոլիթյան կայանը // Հին Հայաստանի մշակույթը, ՀՀՍ XIV։ Երևան, 2008, էջ 5-9
 29. Երիցյան Բ., Պետրոսյան Լ, Գասպարյան Բ. Մուշականի կայաններից հայտնաբերված քարե գործիքների համալիրների ուսումնասիրության արդյունքները // ՀԱԻ, Հին Հայաստանի Մշակույթը, XV հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկ. թեզեր, Երևան, 2010, էջ 3-4
 30. Երիցյան Բ.Գ., Նորագավթի բացօթյան կայանի օլդուվայան մշակույթը. «Շիրակի պաամա­մշակութային ժառանգությունը, հյագիտության արդի հիմնահարցեր» 9-րդ միջազգային գի­տաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի 24-25 սեպտեմբերի. 2016. Եր., «Գիտություն» 2016, էջ 24-26
 31. Ерицян Б.Г., Карапетян Н.И. Новое Ераблурское мустьерское местонахождение в Армении // ИФЖ, 1969, N 2, с. 171-176
 32. Ерицян Б.Г. Новая палеолитическая пещера Ереван II // Археологические открытия за 1969 г. Москва: Наука, 1970, стр. 385
 33. Ерицян Б.Г. Предварительное сообщение о раскопках Ереванской пещеры в 1968г. Журнал «Бюлетень комиссии по изучению четвертичного периода», N 37, 1970, стр. 131-134
 34. Ерицян Б.Г., Семенова С.А. Новая палеолитическая пещера Ереван I // Краткие сообщения инст. археологии. 126. М., 1971, стр. 32-37
 35. Ерицян Б.Г. Некоторые особенности намеренного рассечения орудий мустьерской эпохи (по материалам пещерной стоянки) // Краткие сообщения инст. археологии, 131. М., 1972, стр. 53-60
 36. Ерицян Б.Г., Джагарян А.Д., Карапетян К.И. Об исследовании пещеры Зовуни // Археологи­чес­кие открытия 1971г. М., 1972, с. 492
 37. Ерицян Б.Г., Абраамян Г.С. Природная среда и культура палеолита Армении // Первобытный человек и природная среда. Москва: Изд. АН СССР. 1974, стр. 180-183
 38. Ерицян Б.Г. Новая нижнепалеолитическая стоянка Лусакерт-1 // Краткие сообщения инст. археологии, N 141. Москва, 1975, стр. 42-50
 39. Ерицян Б.Г., Абрамова З.А., Ермолова Н.М. Новый мустьерский памятник Южной Сибири // Археологические открытия 1975г. М., 1976, с. 211
 40. Ерицян Б.Г. Исследование пещеры Лусакерт I // Археологические открытия 1975 года. Москва, 1976, С. 509
 41. Ерицян Б.Г., Казарян Р.П., Работы Лусакертской экспедиции // Археологические открытия 1976г. М., 1977, с. 499
 42. Ерицян Б.Г., Петросян Л.А., Работы Кетинской экспедиции // Археологические открытия 1976г. М., 1977, с. 502
 43. Ерицян Б.Г., Коробков И.И. Исследование палеолитических памятников в среднем течении р. Раздан // Археологические открытия 1978 года. Москва, 1979, стр. 519
 44. Ерицян Б.Г. Об одном техническом приеме уточнения мустьерских изделий (по материалам Ереванской пещерной стоянки) // Сборник Археологических работ Иркут­ского университета. Иркутск, 1983, стр. 24-32
 45. Ерицян Б.Г., Тадевосян СВ. Палеолитическая стоянка Лусакерт I // Археологические открытия 1984г. М.: Наука, 1986, стр. 432
 46. Ерицян Б.Г. Работы Лусакертской экспедиции // Археологические открытия 1987 года. Москва, 1988, стр. 347
 47. Ерицян Б.Г., Тадевосян СВ., Гаспарян Б.З., Культурные особенности материалов местонахож­дения каменного века Джрабер (Армения) // Բանբեր Երևանի համալսարանի, N 3, 1996, էջ 125-131
 48. Ерицян Б.Г., Тадевосян СВ., Гаспарян Б.З. Результаты исследования местонахождений камен­ного века Нурнус // Вестник общественных наук, N 1, 1998, стр. 164-169
 49. Ерицян Б.Г., Худавердян А.Ю. Среднепалеолитические пещерные стоянки Ереван I и Луса­керт I (Армения), Научные ведомости Белгородского Государственного Университета, 2015, выпуск № 7 (204), с. 5-12
 50. Ерицян Б.Г. Среднепалеолитические пещерные памятники Армении // Археология и палеография Крыма и Кавказа. М., 1978, стр. 101-116
 51. Ерицян Б.Г. О скальных сооружениях пещерного типа Армении // Проблемы методики охраны и реставрации пещерных памятников, тез. докл. междунар. симпозиума, ICOMOC. Ереван, 1981, стр. 10-12, 65-68 (текст нарусск. и франц. яз)
 52. Ерицян Б., Гаспарян Б., Комплекс галечных орудий местонахождения каменного века Муша­кан-1 (Армения) // Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа. Тбилиси, Мерубиани, 2010, стр. 151-153
 53. Ерицян Б.Г. Культурная иновация и адаптация палеолитического человекак природной среде верхнего плейстоцена Армении // «Археология, этнография и фольклористика Кавказа». Тбилиси, 2011, стр. 120-122
 54. Ерицян Б.Г. Природная среда и культуры каменного века Армении // Экология древних и традиционных обществ. Сборник докладов конференции, выпуск 4, Тюмень, 2011, стр. 125-127
 55. Ерицян Б., Худавердян А. Палеолит Армении: ретроспектива антропологических находок // Историко-культурное наследие и современность. Международная научная конференция: 4-6 октября, 2013. Гюмри-Ереван, 2013, стр. 19-23
 56. Ерицян Б.Г., Худавердян А.Ю. Нижняя челюсть из среднепалеолитической пещерной стоянки Лусакерт I (Армения) (предварительные результаты исследования) // «Человек и север: антропология, археология, экология» /Институт проблем освоения Севера СО РАН/. Раздел 1. Адаптация к северной биосфере древнего и современного населения. Тюмень, 2015. С. 21-27
 57. Ерицян Б.Г. Новооткрытые местонахождения Олдувайской культуры в Тавушском марзе (Северная Армения), Всероссийская конференция «Экология древних и традиционных обществ.» Материалы V Международной конференции, вып. 5, часть 2, Тюмень 2016, с. 56-59
 58. Ерицян Б.Г. Ереванская пещера и ее культура // Тезисы докладов, посвященные итогам полевых археологических исследований в СССР в 1970 году. Тбилиси, 1971, стр. 16-18
 59. Ерицян Б.Г. К вопросу о выделении нижнепалеолитических культур на Армянском нагорье // Каменный век Средней Азии и Казахстана, тез. докл. Ташкент, 1972, стр. 24-28
 60. Ерицян Б.Г., Карапетян К.И., Межлумян С.К. Нижнепалеолитическая стоянка Ереван I // Доклады IV Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода. Ереван, 1973, стр. 48-51
 61. Ерицян Б., Карапетян К., Мкртчян К, Саядян Ю. Пещерная стоянка, Ереван-1 // Путеводитель экскурсий IV Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода. Ереван, 1978, стр. 48-51
 62. Ерицян Б.Г. О содержании орнамента костяного изделия из пещеры Лусакерт I // Докл. V республиканской конференции по проблемам культуры и искусства Армении, Ереван, 1982, стр 315-316
 63. Ерицян Б.Г., Мелкумян A.M., Природная среда и палеолитическая культура // Тез. докл.Междунар. конгресса ИНКВА, т. III, Москва, 1982, стр. 135-136 [in Russian]
 64. Ерицян Б.Г. К вопросу о времени существования мамонта в Армении // Докл. всесоюзн. археологической конференции. Баку, 1985, стр. 387-389
 65. Ерицян Б.Г. Анализ скола (к проблеме классификации индустрии) // Всесоюзн палеолит, конф., тез. докл. Ташкент, 1988, стр. 39-40
 66. Ерицян Б.Г. Результаты исследования пещерных памятников Армении // ИАЕ, Эребуни-Ереван, тез. докл. научн. сессии. Ереван, 1998, стр. 4-6, 6-7
 67. Ерицян Б.Г. Худавердян А.Ю. Палеолит Армении: ретро­спектива антропологичес­ких находок. Пo ту сторону Арагаца. Археологические исследо­вания посвященные памяти Телемака Хачатряна. Ере­ван: Гитутюн, 2018. стр. 17-24.
 68. Yeritsyan В. The Lower Palaeolithic Site of Lusakert I and Erevan I (General Results of the 1975 Works) // Early Man News, Tubingenm 1976, N 1, pp. 23-24
 69. Yeritsyan В. Comments on the Work of R. Devis and V. Ranow "On the Central Asian Paleolitic" // Current Anthropology, Vol. 20, N, 3, 1979, pp. 603-604
 70. Yeritsyan B. Comments on the work of D. Stiles "Paleolithic Culture and Culture Change" // Current Antropology vol. 20, N 3, 1979, pp. 614-615
 71. Yeritsyan В., Gasparyan В. La renge du F'Obsidianne au paleolithique et au neolithique (50000-5000 A.A.Y.C.) // Tresors de I" Armenie ancienne, Nant, 1996, pp. 27-35
 72. Yeritsyan В. Recherches pur le paleolithique // Report scietifique pur les operation effect, en 1999, Lyon-2000, pp. 7-23
 73. Yeritsyan B. Archaeological Principles for the Chronology and Periodization of Palaeolithic Cultures in Armenia // A la recherche de Г Homme Prehistorique, Volume commenmorative de Miklos Gabori et de Veronik Gabori-Csank, E.R.A.U.L 95, Liege 2000, 37-40
 74. Yeritsyan В., Frahm Е., Shmid В.А., Gasparyan В., Karapetyan S., Meliksetyan Kh., Adier O.S. Ten seconds in the field: rapid Armenian obsidian sourcing with portable XRF to inform excavations and surveys // Journal of Archaeological Science, 2014, N 41, pp. 333-348
 75. Eritsyan В., Gasparyan B. Le grotte Erevan-1 // Tresors de I" Armenie ancienne, NANT, 1996, pp. 36
 76. Ellery Fram, Joshua М. Feinberg, Beverly A. Schmidt-Magee, Keith N. Wilkinson, Gas­pa­­ryan Boris, YeritsyanBenik, Daniel S. Adler. Middll Paleaeolithic Loolstone procure­ment behaviors at Lusakert cave 1. Hrazdan valley Armenia. Journal of Human Evolution 91, (2016), p. 73-92
 77. Yeritsyan В., Abramian G. The natural environment and culture in the Paleolithic of Armenia // Prehistoric Man, his industry and the environment in the Pleistocene, INQUA. Moscow, 1973, pp. 45-46
 78. Yeritsyan В. La grotte Yerevan-1 // Gaurhan A.L. Dictionnaire de la prehistoire Quadrige - PUF, 1997, p. 378
 79. Yeritsyan В. Report on the INTAS Paleolithic in Armenia (Annex 3). Lyon, 2001, pp. 1-7
 80. Yeritsyan В., Daniel S., Adler В., Wilkinson К., Pinhasi R. et al. The Hrazdan gozde Palaeolithic project, 2008-2009 // Archaeology of Armenia in Regional context. "Gitutyun", Yerevan, 2012, pp. 21-37
 81. Yeritsyan В. Le station de paleolithique inferior dans la caverne Erevan-1 et sa culture // Actes du VIII congres Intern, des sciences Pre etprotohistoriques Т. II. Belgrad, 1971, pp. 147-150
 82. Eritsyan В. La station de paleolitique Erevan-1 (Armenia) // VIII Congres international de sciens prehistori ques (Belgrade 1971), Les rapports et les communicatione de la delegation des archeologues de TURSS. Moscow, 1971, pp. 1-10
 83. Yeritsyan В. The life style and hobitat of Middle paleolithic Man in Transcaucasia // Tec Докл. Археологов СССР на IX межд. Конгресе до и происторических наук в Ницце, М., 1976, стр. 14-17 (на английском яз.)
 84. Yeritsyan В. The Palaeolithic of Armenia // Тез. докл. XI Международ. Конгресса пре и протоисторических наук. Лондон, 1986, стр. 35-42
 85.  Yeritsyan В. Inovation and Adaptation Factores in Human Survival in the Palaeolithic of Armenia (40.000-10.000 B.P.) // World Archaeological Post Congress Book. London, 1989, pp. 222-229
Զեկուցումներ: 
 1. Ерицян Б.Г. О скальных сооружениях пещерного типа Армении // Проблемы методики охраны и реставрации пещерных памятников, тез. докл. междунар. симпозиума, ICOMOC. Ереван, 1981, стр. 10-12, 65-68 (текст на русск. и франц. яз)
 2. Ерицян Б.Г., Мелкумян A.M., Природная среда и палеолитическая культура // Тез. докл.Междунар. конгресса ИНКВА, т. III, Москва, 1982, стр. 135-136 [in Russian]
 3. Yeritsyan В. Le station de paleolithique inferior dans la caverne Erevan-1 et sa culture // Actes du VIII congres Intern, des sciences Pre etprotohistoriques Т. II. Belgrad, 1971, pp. 147-150
 1. Ерицян Б.Г. О скальных сооружениях пещерного типа Армении // Проблемы методики охраны и реставрации пещерных памятников, тез. докл. междунар. симпозиума, ICOMOC. Ереван, 1981, стр. 10-12, 65-68 (текст на русск. и франц. яз)
 2. Ерицян Б.Г., Мелкумян A.M., Природная среда и палеолитическая культура // Тез. докл.Междунар. конгресса ИНКВА, т. III, Москва, 1982, стр. 135-136 [in Russian]
 3. Yeritsyan В. Le station de paleolithique inferior dans la caverne Erevan-1 et sa culture // Actes du VIII congres Intern, des sciences Pre etprotohistoriques Т. II. Belgrad, 1971, pp. 147-150
 4. Yeritsyan В. The life style and hobitat of Middle paleolithic Man in Transcaucasia // Tec Докл. Археологов СССР на IX межд. Конгресе до и происторических наук в Ницце, М., 1976, стр. 14-17 (на английском аз.)
 5. Yeritsyan В. The Palaeolithic of Armenia // Тез. докл. XI Международ. Конгресса пре и протоисторических наук. Лондон, 1986, стр. 35-42
Այլ: 

Գիտարշավի մասնակցում

Մասնակցել եմ ՀՀ ԳԱ-ի հնագիտական համալիր արշավախմբի աշխատանքներին Հայաստանի տարբեր շրջաններում  1966 թ.:

Ղեկավարել եմ ՀԱԻ Հայաստանի քարե դարի հուշարձանների ուսումնասիրող աշխատանքները 1971-1997 թթ.:

Հայ-ֆրանսիական քարե դարի հնագիտական հուշարձանների 1998-2001 թթ. որպես հայկական կողմի ղեկավար:

Մասնակցել եմ Հայ-ամերիկյան քարե դարի հնագիտական հուշարձանների ուսումնասիրության արշավախմբի աշխատանքներին 2008-2014 թթ. որպես հայկական կողմի ղեկավար:

Արտ երկրներում մասնակցել եմ Հար. Օսեթիայի (Կոդարո), Ռուսաստանի (Կոստենկի-1), Տաջիկիստանի (Օկիչիկ), Մոլդավիայի (Սկրիդոն), Սիբիրի (Դուխգլազկա) հնագիտական արշավախմբերի աշխատանքներին և Սովետա-ֆրանսիական համատեղ հնագիտական (Ղրիմ - Թբիլիսի) գիտարշավին:

Հեռախոս: 
57-77-00, 094 05 34 60
Էլ․ փոստ: 
info@iae.am