Ժենյա Խաչատրյան

Ժենյա Խաչատրյան

Ժենյա Խաչատրյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Առաջատար գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
1959
Հետազոտությունների ոլորտները
Ազգային պարեր
Գիտական հրապարակումները

1.Խաչատրյան Ժ. Հասակակիցների միությունները Ջավախքում, ՊԲՀ, Երևան, 1968, № 1, 203-220, 

2.Մեթոդական օգնություն պարի ինքնագործ խմբերի ղեկավարներին, Հանրապետական ժողովրդական ստեղծագործության տուն, Երևան,1973,2 մամուլ: 3.Ջավախքի հայ  ժողովրդական պարերը, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն նյութեր և  ուսումնասիրություններ Երևան, 1975, հատոր 7, 14 մամուլ: 

4.Ղարագյոզ ստվերների թատրոն,Հայ ազգագրություն և բանահյուսություննյութեր և  ուսումնասիրություններ Երևան, 1975, հատոր 7, 4 մամուլ: 5.Կենսամատենագրություն, Երևան, 2009, 5,5 մամուլ,Է.Պետրոսյան, գրքույկ: 

6.Հայ ժողովրդական պարարվեստ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դասակարգումն ու չափորոշիչները, Մշակույթի նախարարություն,Երևան, 2009,,32-48էջ: 

1.Խաչատրյան Ժ. Հասակակիցների միությունները Ջավախքում, ՊԲՀ, Երևան, 1968, № 1, 203-220, 

2.Մեթոդական օգնություն պարի ինքնագործ խմբերի ղեկավարներին, Հանրապետական ժողովրդական ստեղծագործության տուն, Երևան,1973,2 մամուլ: 3.Ջավախքի հայ  ժողովրդական պարերը, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն նյութեր և  ուսումնասիրություններ Երևան, 1975, հատոր 7, 14 մամուլ: 

4.Ղարագյոզ ստվերների թատրոն,Հայ ազգագրություն և բանահյուսություննյութեր և  ուսումնասիրություններ Երևան, 1975, հատոր 7, 4 մամուլ: 5.Կենսամատենագրություն, Երևան, 2009, 5,5 մամուլ,Է.Պետրոսյան, գրքույկ: 

6.Հայ ժողովրդական պարարվեստ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դասակարգումն ու չափորոշիչները, Մշակույթի նախարարություն,Երևան, 2009,,32-48էջ: 

7.Կովկասյան կամ Ասիական պարերն ու խաղերն ըստ պատկերագրության,ՀՀ ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի

 50-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2010, 15-38էջ: 11.Համշենի մի քանի պարեր, Տեղեկագիր, Երևան, 1964, № 3,71-84էջ: 12.Собирание произведение армянского танцевального фольклора,Советская этнография, М., 1965, № 1, 155-158 Э.Петросян. 13.

8.Պարը հայոց մեջ, Հոդվածների ժողովածու Երևան, 2013,18,27 մամուլ: 

9.Ծիսական պարը հայոց հավատալիքների համատեքստում,Երևան, 2014, 30 մամուլ: 10.Կարնոհայերի պարային մշակույթը Ջավախքում,Երևան, 2014, 17,25 մամուլ:

: 19.Традиционные свадебные пляски армян, Советская этнография, Москва, 1975, № 2, 87-92стр. 20.Исцеление одержимости пляской, Сборник Всесоюзной сессии по итогам поле¬вых, этнографических исследовании, 1974-1975 Душанбе, 1976., 74-76, стр. 21.Армянский народный танец, Москва, Искусство 1980, 15 մամուլ, Э.Петросян. 26.«Սասունիկ»պարախումբ (պատմություն, ծրագրեր, 
պարերի անոտացիաներ), Հայկական ՍՍՀ, Կուլտուրայի մինիստրություն, Նկարազարդ գրքույկ, Երևան, 1984, 1-15էջ: Ժող.ստեղծագործության տուն

պարերի անոտացիաներ), Հայկական ՍՍՀ, Կուլ¬տու¬րայի մինիստրություն, Նկարազարդ գրքույկ, Երևան, 1984, 1-15էջ: Ժող.ստեղ¬ծագործու¬թյան տուն
 
Ø»Ãá¹³¬Ï³Ý ձեռնարկ
 22.Դիվահարության դարմանումը պարով, Լրաբեր, Երևան, 1980, №10, 89-96էջ: 23.Србуи Лисицян, Энциклопедический сло¬варь, Балет, Москва,1981, 315էջ: 24.Ծիսական տիկնիկների դասակարգման փորձ, ԽՍՀՄ կազմավորման 60-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան 1982, 7-8 էջ: 25.Չուկոտ-էսկիմոսյան պարային մշակույթի 15 նմուշ 
Սրբուհի Լիսիցյանի գրանցման գրաֆիկ համակարգով, Жорницкая М.Я., Хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока, Москва, 1983, 67-69,  81-85 
112-113, 144-146 «Սասունիկ»պարախումբ (պատմություն, ծրագրեր, 
պարերի անոտացիաներ), Հայկական ՍՍՀ, Կուլտուրայի մինիստրություն, Նկարազարդ գրքույկ, Երևան, 1984, 1-15էջ: Ժող.ստեղծագործության տուն: 27.Армянский народный костюм и его танцевально-сценические варианты, Материалы 3-ей Все-союз.творч.лаборатории танцевальной культуры народов СССР, Ленинакан, 1986, 24-31стр. 28.Семантика числовой символики 3, 4, 7  в обрядовых  армянских плясках, Сборник Всесоюзной сессии по итогам поле¬вых, этнографических антропологических исследовании, 1984-1985 Йошкар-ола 1986. 87-92стр. 29.Տիկնիկ-Տիկնիկային թատրոն, ՀՍՍՀ Հայկական Սովե¬տական Հանրագիտա¬րան, Երևան 1986, հ.12, 8էջ: 30.Своеобразие танцевальной культуры Армении, Материалы 3-ей Все¬союз. творч.лаборатории танце¬вальной культуры народов СССР, Ленинакан, 1986, 10-15стр. 31.Հայ ժողովրդական պարը բեմում, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1987, 19 և 60: 32.Az Ormeny naptancok Salatos sagai es kutatasuk tortenete, Etnografio,Budapest, 1987, 293-303, Է.Պետրոսյան: 33.Семантика шара как универсальной проекции круга в армянских народных плясках, Сборник докладов Всесоюзной сессии по итогам полевых, этнографических исследовании, 
Алма-Ата 1988-1989, Алма-Ата, 1990, 2 стр. 34.Принципы классификации по форме армянских народных плясок, Народный танец, Проблемы нзучения 
Сборник научных трудов Санкт-Петербург, 1991, 52-58 стр.
35.War Dancev among Armenians Studia Musicologica Academi Scientiarum Hungaricae, Budapest,1991, 401-405. 36.Краткая библиография армянской этнохореологии, Народный танец, Проблеми изучения, Сборник научных трудов, Санкт-Петербург, 1991, 58-60. 37.Տիեզերական զոհի անձնավորման ծիսական վերապրուկներից մեկը, Անի,  եռամսյա պարբերական, 
Երևան, 1992, № 3, 4, 54-56էջ.
38.Connection dans and Folk costumein in Armenia, Simpozium of the internatio¬nal Stady Group on ethnoch¬oreology Greese Nafplion Warsawa, 1994, 133-135. 39.Armenian ritual dances on contemporary society, The Simpozium of the internatio¬nal Council for traditional music Study Group on ethnoch¬oreology Warsawa, 1995, 111-113. 40.The ritual relics of one of the hyposta¬ses of the cosmogonical sacrifice, Folk belief today. Tartu, 1995, 189-192. 41.

Միջազգային գիտաժողով «Երա¬ժշտությունը և պարը» պատկերա¬գրության մեջ, Լրաբեր, Երևան, 1996, №2, 194-197: 42.Պարը Վանո Խոջաբեկյանի նկարներում, Երաժշտությունը և պարը պատկերագրության մեջ, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1995, 6-7 էջ: 43.The Mythical Connection of life and Death in «Grave Dance», Institut fur Musikwissens chaft, Innsbruce, 1995, 12. 44.Տպագրված աշխատանքների եռալեզու բիբլիոգրաֆիա 
1964-1990, 1991-1995, Dance Research or publicly presented by members of the Stady group on Etnochoreo¬logy, Los Angeles 1995, 51-59,  30-31:
45.Ղարագյոզ ստվերների թատրոնի շիրակյան տարբերակը, Շիրակի պատմամշակու¬թային ժառանգությունը, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 1996, 70էջ: 46.Ritual dolis and Children in the Armenian, Symposium of the ICTM. Study group on Ethno¬ch¬o¬reo-logy, Trest, 1996, 27-30. 47.Հսկայի կերպարը թատերական պերսոնաժների նախատիպ, Հայոց պատմության և մշակույթի հարցեր, Երևան, 1997, 25էջ: 48.Պարը մահ, թաղում, սուգ ծիսակարգում, Հայ արվեստին նվիրված հանրապետական 8-րդ գիտաժողով, 
Երևան, 1997, 18էջ: 
49.Ռազմական պարեր, Ազգ, պետություն, բանակ, Երևան, 1998, 150-154էջ: 50.Զատկական տիկնիկը Գյումրիում, Շիրակի պատմամշակու¬թային ժառանգությունը, Հանրապետական III գի¬տաժողով, Գյումրի, 1998, 43էջ: 51.Traditional costumers and tourism in Armenia, 25th  conference. Cyprus.Nicosia, 1998, 25. 52.Մեծ Պաս, ARARAT (Հունգարիա) Բուդապեշտ, 1999, 9-20էջ: 53.The Armenian sources of treatment 
by dans, International council for traditional music. Turkey Istanbul 2000, 300-304.
54.Պարը և երաժշտական գործիքները տապանաքարային  պատկերա¬գրության մեջ, Կոմիտասի անվ.պետ. երա¬ժշտանոց, հայ երաժշ¬տական ֆոլկլորագիտու¬թյան ամբիոն, Երևան, 2000, 12էջ: 55.Կարոս խաչ վիպերգի մի տարբերակի շուրջ, «Կարոս խաչ» ժողովա¬ծու, Երևան, 2000, 38-42 էջ: 55.Ծաղկազարդը եկեղեցական և ժողովրդական ծիսակարգում, Հայ ժող.մշակույթ IX հան-րապետական գիտա¬ժողո¬վի նյութեր, Երևան, 2001, 38-40էջ: 56.Հայկական ավանդություններ, Առանձին գրքույկ, Երևան, 2001, 3 մամուլ: 57.Հայկական ավանդություններ, Առանձին գրքույկ, Երևան, 2001, 3 մամուլ: 58.Dans and musical instruments on the bowl of <Pacorus>, Urnago Musical XVIII/XIX, Dion, 2001/2002, 99-105. 59.Հայ ժողովրդական պարը Ջավախքում, §Կերոն 2002¦ 
Երևան-Ախլքալաքի, 2002, 194-198:
60.Dans and musical instruments on the bowl of <Pacorus>, IMLGO MNSICE XVIII, Saloniki 2002, 71-77. 61.Կատուն հայ հավատալիքներում, Գիտական աշխատու¬թյուն¬ներ,IV, Գյումրի,2002, 132-138էջ: 62.Գնդի և շրջանի սեմանտիկան ծիսական պարերում, Ծիսական պարը հայոց մեջ, Գիտական հոդված¬ների ժողովածու,Երևան, 2002, 24-33էջ: 63.Ծիսական պարը տիեզերաստեղծ¬ման արարողակարգում, Ծիսական պարը հայոց մեջ, Գիտական հոդված¬ների ժողովածու,Երևան, 2002, 7-14էջ: 64.Ծաղկազարդի տոնը ժողովրդական և եկեղեցական ծիսակարգում, Տաթև կրթական համա¬լիր, Պատմություն, Երևան, 2002, 86էջ: 65.Կյանքի ու մահվան դիցաբանական կապը հայ ողբերգական պարերում, Հայագիտության արդի վի¬ճակը և նրա զարգաց¬ման հեռանկարները, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2003, 181էջ: 66.Պարի, ծեսի ու թատերական գոր¬ծո¬¬¬ղությունների փոխկապը Վարդան Մամիկոնյանի ցուցմունքում, Պար, երաժշտություն, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2004, 75-86էջ: 67.Семантика некоторых графических рисунков и изображений в армянских обрядах, Кавказ, Археология, этнология, ольклористика, Ереван, 2004, 240-243стр. 68.Զինավարժանքի հոլ, •ունդ կամ •ուրզ նետելու խաղերը §Սասնա ծռեր՚¦-ում, Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխար¬հա¬յին էպիկական ժառան¬•ու¬թյունը, Գիտաժողովի նյութեր Ծաղկաձոր, Երևան, 2004, 155-160էջ: 69.Семантическая соотносенность армянской народной пляски и костюма, Кавказ, Археология, этно¬логия,фольклористика, 
Тбилиси, 2004, 259 стр.
70.Շրջանը հայ և իրանական ժողո¬վուրդների տղաբերքի ծեսերում, Լ.Հախվերդյանին նվիր¬ված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2004, 29-30էջ: 71.

Սրբ.Լիսիցյանի ծննդյան 
110-ամյակի առթիվ,Մովսես Խորենացի հան¬դես, № 4, Երևան, 2004, 52էջ: 72.Armenia tradicional dance, International Encyclopedia of Dance Selma Seanne Cohen Editor, volume Armenia. TraditionalDance Theatrical Dance. New York, 2004, 119-122, Է.Պետրոսյան: 73.Մարդը կամուրջների շինարա¬րական զոհ, Երևանի քաղա¬քային թանգարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 1, Երևան, 2006, 68էջ: 74.Ասիական կամ Կովկասյան պա¬րերը Վանո Խոջաբեկյանի գծա¬նկարներում (հայերեն, անգլերեն), Հայ արվեստ, Երևան, 
№ 3, 4, 2006, 32-33,12-14:
75.Համշենահայերի պարերն ու նրանց առանձնահատկությունները, Համշեն և համշենցիներ գիտաժողովի նյութեր Երևան – Պեյրութ 2007, 203-222էջ, թուրքերեն: 76.Համշենական 15 պարեղանակի նոտագրություններ, Համշեն և համշենցիներ գիտաժողովի նյութեր Երևան – Պեյրութ, 2007, 278-294էջ, հայերեն: 77Համշենահայերի տոներն ու խաղերը, Համշեն և համշենցիներ գիտաժողովի նյութեր Երևան – Պեյրութ, 2007, 224-252էջ, Է.Պետրոս¬յան: 78.Азиатские или Кавказские игры и танцы в рисунках Вано Ходжабекян, Кавказ. Археология, этно-логия, фольклористика, Тбилиси, 2007, 414-416 стр. 79.Հայ ժողովրդական պարարվեստ, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնութագրություն, Գիտելիք և խորհրդանիշ Հավատալիք և սովորույթ, միջազգային 4-րդ գիտա¬ժողովի հոդվածների ժողովածու, Մշակույթի նախարարություն Երևան, 2009, 199-212էջ: 80.²Ý¹³ëï³Ý ³Ý»É, ³ÝÓñ¨ µ»ñ»Éáõ ¨ ûñÑݳÝùÇ Í»ë »Ï»Õ»óáõÙ, Երևանի քաղաքային թանգարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2
Երևան, 2009, 49-55էջ:
81.Պարը համշենահայերի ծիսական արարողությունների ներքնիմաստ, Ձայն համշենական Գիտամասսայական եռա¬մսյա թերթ, Երևան, 2009, №7 1-2, №8, 2: 82.Տեարնընդառաջ. Գյումրվա տերըն¬դեզ Ժամանակակից տոնակատարության մի տարբերակ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Վանաձոր 2010, 10-18էջ:  83.Обрядовые куклы армян, Кавказ, Археология, этно¬логия, фольклористи¬ка, Тбилиси, 2010, 577-579 стр. 84.Անդաստան անելու եկեղեցական ծես Գյումրիում, Գիտական աշխատություններ,XII,Գյումրի,2010, 49-55 էջ: 85.Круг в родильных обрядах армяно-иранских народов, Международная научная конференция, Археоло¬гия, этнография, фолькло¬ристика Кавказа. Тбилиси – Гори – Батуми. 
Тбилиси, 2011, 564-567 стр.
86.Танцевальный фольклор, Армяне, Москва, 2012, 407-413 стр.  87.Հայ ժողովրդական պարերի որակական փոփոխությունները XX-XXI դ.անցման սահմանագծում, Շիրակի պատմամշակու¬թային ժառանգությունը և արդիականությունը, Գյումրի, 2013,187էջ: 88.Պազիրիկ գորգի և թաղման պարերի իմաստաբանական փոխկապակցվածությունը, «Կապ և հանգույց» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2013, 40էջ:  89.The ritual of Vardan Mami Konyn Edited by Avz, Istanbul – Tyrkey 2014, 533-538: 

 

Էլ․ փոստ
zhenya.khachatryan@iae.am