Ժենյա Խաչատրյան

Ժենյա Խաչատրյան

Ժենյա Խաչատրյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Առաջատար գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
1959
Հետազոտությունների ոլորտները
Ազգային պարեր
Թատրոն
Ծես
Խաղեր
Երաժշտական գործիքներ
Գիտական հրապարակումները

Գրքեր

 1. Խաչատրյան Ժ.Կ. 1973.Մեթոդական օգնություն  պարի ինքնագործ հմբերի ղեկավարներին, Ժողովրդական ստեղծագործուտյան տուն: ՀՍՍՀ Կուլտորայի Մինիստռւտյուն, Երևան, 34 էջ:
 2. Խաչատրյան Ժ.Կ.  1975. Ջավախքի հայ ժողովրդական պարերը, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, h. 7, Երևան, էջ 5 – 104, 18 նկար:
 3. Խաչատրյան Ժ.Կ.  1975. Ղարագյոզ ստվերների թատրոն: Հայ ազգագրություն և բա­նա­հյուսություն, h. 7, Երևան, էջ 106 – 123, 24 նկար:
 4. Хачатрян Ж. K., Петросян Э. Х. 1980. Армянский народный танец, Москва, “Искусство”, 135 с.
 5. Խաչատրյան Ժ.Կ., Պետրոս­յան Է.Խ. 2009. Սրբուհի Լիսիցյան, Կենսամատենագրություն, Երևան, 78 էջ:
 6. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2013. Պարը հայոց մեջ. Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 275 էջ:
 7. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2014. Ծիսական պարը հայոց հավատալիքների համատեքստում: Երևան, 381 էջ:
 8. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2014. Կարնոհայերի պարային մշակույթը Ջավախքում, Երևան, 280 էջ:
 9. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2017. Հայ ժողովրդական տոները եվ ծիսական տիկին-տիկնիկները, Երևան, 186 էջ:

Հոդվածներ`

 1. Խաչատրյան Ժ. Կ. 1964. Համշենի մի քանի պարեր, Երևան, Տեղեկագիր հասարակական գիտու­թյունների,  № 3, էջ. 71 – 84:
 2. Хачатрян Ж. K., Петросян Э. Х. 1965. Собирание произведений танцевального и театрального фольклора Москва, Советская этнография, № 1, с. 155 – 158.
 3. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1965. Հայկական պարը գիտության լույսի տակ, , Սովետական արվեստ, №1,  Երևան, էջ 63 – 64:
 4. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1968. Հասակակիցների միությունները Ջավախքում, Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1, Երևան,  էջ 203 – 220:
 5. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1968. Ստվերների տիկնիկային թատրոն Ղարագյոզ, Սովետական արվեստ, № 11, Երևան, էջ 50 – 54:      
 6. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1968. Ջավախքի պարերը և նրանց յուրահատկությունները, Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների,  № 3, Երևան, էջ 70 – 78 :
 7. Хачатрян Ж.K. 1971. Армянские народные пляски Джавахка, Автореферат кандидатской диссертации, Ереван, АН АрмССР, 22 с.
 8. Хачатрян Ж. K. 1973. Пляски Муша (аннотация), Большой концертный зал Армфилармонии, Вечер армянской народной песни и пляски, Ереван, 13 с.
 9. Хачатрян Ж. K. 1975. Традиционные свадебные пляски армян, Советская этнография, № 2, Москва, с. 87 – 92.
 10. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1976. Սրբուհի Լիսիցյան, ՀՍՍՀ  Հանրագիտարան, հ. 4, Երևան, էջ 625:
 11. Խաչատրյան Ժ. Կ. 1976. Կաքավագրություն, ՀՍՍՀ  Հանրագիտարան, հ. 5, Երևան, էջ 52 – 54:
 12. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1980. Խըղլացավի (Դիվահարության) բուժումը պարով, Լրաբեր Հա­սա­րա­կական Գիտությունների, № 10, Երևան, էջ 89 – 96:
 13. Խաչատրյան Ժ. Կ. 1981. Ղազ-Ղազի, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, էջ 23:
 14. Хачатрян Ж. К. 1981. Србуи Лисициан, Балет, Энциклопедический словарь, Москва, с. 315.
 15. Խաչատրյան Ժ.Կ. 1982. Նունուֆար, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 8, Երևան, էջ 405:
 16. Խաչատրյան Ժ. Կ. 1982. Շալախո, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 8, Երևան, էջ 413:
 17. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1982. Նազինիկ, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 8, Երևան, էջ 144:
 18. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1982. Շորոր, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 8, Երևան, էջ 549:
 19. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1982. Յալլի-Զոփի, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Hանրագիտարան, հ. 8, Երևան, էջ 116:
 20. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1982. Յար խուշտա, ՀՍՍՀ  Հայկական Սովետական Հանրա­գի­տա­րան, հ. 8, Երևան, էջ 121:
 21. Խաչատրյան Ժ. Կ. 1982. Նազպար, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 8, Երևան, էջ 145:
 22. Խաչատրյան Ժ.Կ. 1983. Պար, ՀՍՍՀ  Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 9, Երևան, էջ 178 – 179:
 23. Խաչատրյան Ժ. Կ. 1983. Պարարվեստ, ՀՍՍՀ  Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 9, Երևան, էջ 189 – 190.
 24. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1983. Պարարվեստի ստուդիաներ,  ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական  Հան­րա­գիտարան, հ. 9, Երևան, էջ 190:
 25. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1983. Պարուսուց, ՀՍՍՀ  Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 9, Երևան, էջ 218:
 26. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1983. Չուկոտ-էսկիմոսյան պարային մշակույթը 15 պարերի նմուշ Սրբուհի Լիսիցյանի գրանցման գրաֆիկ համակարգով: Жорницкая М. Я. Хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока. Москва, с. 67 – 69, 81 – 85, 112 – 113, 144 – 146.
 27. Khachatryan Zh. K.  1984. “Սասունիկ” պարախումբ: պատմություն, ծրագիր, անոտացիյա, Հայկական ՍՍՀ Կուլտուրայի Մինիստրություն, Երևան, 1 – 15 էջ: 
 28. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1985. Ժողովրդական թատրոն,  ՀՍՍՀ  Հայկական Սովետական  Հանրագիտարան, հ.11, Երևան, էջ 115 – 116:
 29. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1985. Ժողովրդական պար,  ՀՍՍՀ  Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ.11, Երևան, էջ 116:
 30. Խաչատրյան Ժ. Կ. 1985. Վարձակ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ.11, Երևան, էջ 340:
 31. Խաչատրյան Ժ. Կ. 1985. Վեր-վերի, Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 11, Երևան, էջ 418:
 32. Խաչատրյան Ժ.Կ.   1986. Տիկնիկ-Տիկնիկային թատրոն, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ.12, Երևան, էջ 8:
 33. Խաչատրյան Ժ.Կ. 1986. Տրնգի, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ.12, Երևան, էջ 107:
 34. Խաչատրյան Ժ.Կ. 1986. Քոչարի, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ.12, Երևան, էջ 476:
 35. Խաչատրյան Ժ.Կ. 1986. Ժողովրդական պարարվեստ, ՀՍՍՀ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ.12, Երևան,  էջ 586:
 36. Хачатрян Ж. К., Петросян Э. Х. 1986. Рецензия на кн. М. Я. Жорницкой  “Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-востока Сибири, Советская этнография, № 1, Москва, с. 144 –146.
 37. Хачатрян Ж. К. (автор, консультант),  Ахвердян Ов. (режиссер) 1988. Фильм “Матенадаран”. Театр теней. Шесть басен Вардана Айгекци, Армянская телевизионная студия телефильмов “Ереван”,  35 мм, 5 мин. Ереван.
 38. Khachatryan Zh. К.  1991. War  Dance  among Armenians, Studia Musicologica Academy Scientiarum  Hungaricae, Budapest, pp. 401 – 405.
 39. Хачатрян Ж.К. 1991. Принципы классификации по форме армянских народных плясок, Народный танец, Проблемы нзучения, Сборник научных трудов,  Министерство культуры России, Санкт-Петербург, с. 52 – 58.
 40. Хачатрян Ж.К., Петросян Э.Х. 1991. Краткая библиография армянской  этнохореологии,  Народный танец, Проблемы изучения, Министерство культуры России,  Санкт- Петербург, с. 57 – 60.
 41. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1992. Տիեզերական զոհի անձնավորման ծիսական վերապրուկներից մեկը, Անի, № 3 – 4, Երևան,  էջ  54 – 56:
 42. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1996. Միջազգային գիտաժողով “Երա­ժշտությունը և պարը պատկերա­գրության մեջ”: Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2, Երևան,  էջ 194 – 197:
 43. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2000. «Կարոս խաչ»  վիպերգի մի տարբերակի շուրջ, «Կարոս խաչ»  ժողովա­ծու, Երևան,  էջ 38 – 42:
 44. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2002. Ծիսական պարը տիեզերաստեղծման արարողակարգում, Ծիսական պարը հայոց մեջ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 7 – 14:
 45. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2002. Գնդի և շրջանի սեմանտիկան ծիսական պարերում, Ծիսական պարը հայոց մեջ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 24 – 33:
 46. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2004. Պարի, ծեսի ու թատերական գործողությունների փոխկապը Վարդան Մամիկոնյանի ցուցմունքում, Պար, Երաժշտություն, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 75 – 86:
 47. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2004. Սրբուհի Լիսիցյանի ծննդյան 110-ամյակի առթիվ, Մովսես Խորենացի հան­դես, № 4, Երևան,  էջ 52:
 48. Khachatryan Zh. К., Petrosyan E. Kh. 2004. Armenian Traditional Dance. International Encyclopedia of Dance, vol.1, Oxford University Press, New York, pp. 119 – 122.
 49. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2006. Մարդը կամուրջների շինարա­րական զոհ, Երևանի քաղա­քային թանգարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1, Երևան, էջ 68:
 50. Խաչատրյան Ժ.Կ. 2006. Ասիական կամ Կովկասյան պա­րերը Վանո Խոջաբեկյանի գծա­նկարներում (հայերեն, անգլերեն), Հայ արվեստ, № 3, 4, Երևան,  էջ 32 – 33, և 12 – 14:
 51. Խաչատրյան Ժ.Կ.  2009. Հայ ժողովրդական պարարվեստ, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնութագրություն, Գիտելիք և խորհրդանիշ. Հավատալիք և սովո­րույթ, Միջազգային 4-րդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու. Մշակույթի նախա­րա­րություն, Երևան, էջ 199 – 212:
 52. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2009. Հայ ժողովրդական պարարվեստ, ոչ նյութական մշակութային ժա­ռան­գության դասակարգումն ու չափորոշիչները, Գիտելիք և խորհրդանիշ, Հավատալիք և սովո­րույթ, Միջազգային 4-րդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու. Մշակույթի նախարարություն, Երևան, էջ 32 – 48:
 53.   Խաչատրյան Ժ. Կ. 2009. Անդաստան անել, անձրև բերելու և օրհնանքի ծես եկեղեցոմ, Երևան 2, Երևանի քաղաքային  թանգարանի  գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 49 – 55:
 54. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2010. Տեարնընդառաջ. Գյումրվա Տերըն­դեզ ժամանակակից տոնակատա­րության մի տարբերակ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Վանաձոր, էջ 10 – 18:
 55. Khachatryan Zh. К. 2007. Hemsin danslari ve bunlarin ozellikleri: 19.yy. ikinci yarisi – 20 yy.  Hemsin ve hemsinili ermeniler, Yerevan, pp. 207 – 300 (in Turkey).
 56. Khachatryan Zh. К., Petrosyan E. Kh.  2007. Hemsin bayramlari ve oyunlari (19 yy. sonu – 20 yy.). Hemsin ve hemsinili ermeniler. Yerevan, pp. 231 – 252 (in Turkey).
 57. Khachatryan Zh. K. 2007. Imakalesine EK. Hemsin ve hemsinili ermeniler, Yerevan, pp. 287 (in Turkey).
 58. Khachatryan Zh. К. 2014. The Ritual of Vardan Mamikonyan, Medieval and Early Modern Performance in the Easter Mediterranean, Belgium, Turnhout, pp. 533 – 538.

Կարճ հաղորդագրություններ`

 1. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1973. Մշո պարեր, Կոմպոզիտորների միության պլենում Երևան, էջ 12:
 2. Խաչատրյան Ժ.Կ.  1973.  Ֆոլկլորի կոմպլեքսային գրանցման և հրատարակման անհրա­ժեշ­տությունը, Կոմպոզիտորների միության պլենում, Երևան, էջ 17, 32:
 3. Хачатрян Ж.К. 1976.Исцеление одержимости пляской, Сборник Всесоюзной сессии по итогам полевых, этнографических исследований 1974 – 1975, Душнабе, с. 74 – 75.
 4. Хачатрян Ж.K. 1978. Принципы классификации армянских народных плясок, Всесоюзнaя сессия, посвященная итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1976 – 1977, Ереван, с. 18.
 5. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1982. Ծիսական տիկնիկների դասակարգման փորձ, ԽՍՀՄ կազմավորման 60-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 7 – 8:
 6. Хачатрян Ж. К. 1986. Армянский народный костюм и его сценические варианты, Материалы к III Всесоюзной творческой лаборатории “Танцевальная культура народов СССР”, Министерство культуры АрмССР, Ленинакан, с. 24 –  31.
 7. Хачатрян Ж.К., Петросян Э.Х. 1986. Краткая библиография по армянской этнохореографии. Материалы к III Всесоюзной творческой лаборатории “Танцевальная культура народов СССР”.  Министерство культуры АрмССР, Ленинакан, с. 24 – 31.
 8. Хачатрян Ж. К., Петросян Э. Х. 1986. Своеобразие танцевальной культуры Армении, Материалы III Все­союзной творческой лаборатории “Танцевальная культура народов СССР, Ленинакан, с. 10 – 15.
 9. Хачатрян Ж. К. 1986. Семантика числовой символики 3, 4, 7 в обрядовых  армянских плясках, Сборник Всесоюзной сессии по итогам поле­вых, этнографических, антропологических исследований 1984 – 1985, Йошкар-Ола, с. 254 – 256.
 10. Խաչատրյան Ժ.Կ.  1987. Հայ ժողովրդական պարը բեմում, Հայաստանի կոմպոզի­տոր­ների միության գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 19, 60:
 11. Խաչատրյան Ժ.Կ. 1987. հեղինակ, Էրնեստ Սպիչս ռեժիսեր. Փերիայի պարային ֆոլկլոր. Համերգի տեսագրուտյուն. Լատվիա, Ռիգա, 30 րոպե, Հնագիտուտյան և ազգագրուտյան ինստիտուտի պարարվեստի արխիվ Երևան:
 12. Хачатрян Ж. К. 1990. Семантика шара как универсальной проекции круга, Сборник докладов Всесоюзной сессии по итогам полевых этнографических исследований 1988 – 1989, Алма-Ата, с. 124 – 125.
 13. Khachatrian Zh. К. 1992. Human Sacrifice as a Model of the Creation Myth in Armenian Tradition. Holy Land. International Congress for Folklore and Culture, Israel, Nazareth, pp. 24 – 25.
 14. Khachatryan  Zh. K. 1994. Connection between Folk Dance and Folk Costume in Armenia, 17th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology, 1992 proceedings,  Greese, Nafplion, pp. 133 – 135.
 15. Խաչատրյան Ժ.Կ. 1995. Պարը Վանո Խոջաբեկյանի նկարներում,  Երաժշտությունը եվ պարը պատկերագրության մեջ, Ավանդական Երաժշտության Հայկական Խորհուրդ, I Միացյալ Սիմպոզիում, հիմնադրույթներ, Երևան, էջ 6 – 7:
 16. Khachatryan Zh. К. 1995. Armenian Ritual Dances in Contemporary Society, Presented at the 18th symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Dance Ritual and Music. Poland, Skierniewice, pp. 111 – 113.
 17. Khachatryan Zh. К.  1995. The Mythical Connection of Life and Death in Grave Dance, Myth ad Reality in Dance Pictures, Meeting Tangung in Innsbruck of the International Council for Traditional Music, Study Groups for Iconography and Ethnochoreology, Institute fur Musikwissenschaft Leopold-Franzes-Universitat, Austria, Innsbruck, p. 19.
 18. Khachatrian Zh.K. 1995. Dance in the Pictures of Vano Khodzabekian, Music and Dance on Iconography, Armenian Council for Traditional Music, Ist Joint Symposium, Yerevan, p. 22 – 23:
 19. Խաչատրյան Ժ. Կ. 1996. “Ղարագյոզ” ստվերների թատրոնի շիրակյան տարբերակը, Շիրակի պատմամշակու­թային ժառանգությունը, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, էջ 70:
 20. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1997. Հսկայի կերպաը թատերական պերսոնաժների նախատիպ, Հայոց պատմության և մշակույթի հարցեր, Երևան, էջ 25:
 21. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1997. Պարը մահ, թաղում, սուգ ծիսակարգում, Հայ արվեստին նվիր­ված հանրապետական 8-րդ գիտաժողով, Երևան, էջ 18:
 22. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1998. Ռազմական պարեր, Ազգ, պետություն, բանակ, Երևան, էջ 150 – 154:    
 23. Խաչատրյան Ժ. Կ.  1998. Զատկական տիկնիկը Գյումրիում, Շիրակի պատմամշակու­թային ժառանգությունը, Հանրապետական III գի­տաժողով, Հայաստան: Գյումրի, էջ 43:
 24.   Khachaturian Zh. K. 1998. Traditional Costumes and Tourism in Armenia, 7th European Conference of Folk Art (IOV) “Folk Culture and Tourism”, Cyprus, Section of International Organization of Folk Art, Cyprus, Nicosia, p. 27.
 25. Khachatryan Zh. К. 1998. Ritual Dolls in Armenian Tradition, Dance, Style, Youth, Identities, Proceedings of the 19th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Institute of Folk Culture, Czech Republic, Straznice, pp. 27 – 30.
 26. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2000. Պարը և երաժշտական գործիքները  տապանաքարային  պատկերա­գրության մեջ, Կոմիտասի անվան պետական երա­ժշտանոց., Գիտական նստաշրջան նվիրված «Ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործության կաբինետ» և  «Հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի» հիմնադրման 30–ամյակին, հիմնադրույթներ, Երևան, էջ 12:
 27. Khachatryan  Zh. К. 2000. The Armeian Sources of Treatment by Dance, International Council for Traditional Music, Turkey, Istanbul, pp. 300 – 304.
 28. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2001. Ծաղկազարդը եկեղեցական և ժողովրդական ծիսակարգում: Հայ ժողովրդական մշակույթ, IX հան­րապետական գիտա­ժողո­վի նյութեր, Երևան, էջ 38 – 40:
 29. Khachatryan Zh. К. 2002. Dance and Musical Istruments on the Bowl of Pacorus, IMLGO MUSICE XVIII/XIX, Greece, Dion, 2001/02, pp. 99 – 105.
 30. Khachaturian Zh. К. 2002. Dances and Musical Instruments on the Bowl of Pacorus. IMLGO MUSICE XVIII/XIX, Greece, Saloniki, pp. 71 – 77.
 31. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2002. Հայ ժողովրդական պարը Ջավախքում,  “Կերոն –  2002” Երևան-Ախլքալաքի, էջ 194 – 198:
 32. Խաչատրյան Ժ.Կ.  2002. Ծաղկազարդի տոնը ժողովրդական և եկեղեցական ծիսակարգում,  Տաթև կրթական համա­լիր, Պատմություն, Երևան, էջ  86:
 33. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2003. Կյաննքի և մահվան դիցաբանական կապը հայ ողբերգական պա­րե­րում: Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները, Գիտա­ժողովի նյութեր, Երևան,  էջ 181:
 34. Хачатрян Ж. К. 2003. Семантика некоторых графических рисунков и изображений в армянских обрядах, Археология, этнология и фольклористика Кавказа. Тбилиси, с. 240 – 243.
 35. Хачатрян Ж. К. 2004. Семантическая соотнесенность армянской народной пляски и костюма. Кавказ. Археология, этно­логия, фольклористика, Тбилиси, с. 259 .
 36. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2004. Զինավարժանքի հոլ, գունդ կամ գուրզ նետելու խաղերը «Սասնա ծռեր» -ում, Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխար­հա­յին էպիկական ժառան­գու­թյունը, Ծաղկաձոր – Երևան, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ  155 – 160:
 37. Խաչատրյան Ժ. Կ. 2004. Շրջանը հայ և իրանական ժողո­վուրդների տղաբերքի ծեսերում, Լևոն Հախվերդյանին նվիր­ված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 29 – 30:
 38. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2007. Համշենահայերի պարերն ու նրանց  առանձնահատ­կու­թյուն­ները, Համշեն և համշենահայեր. Գիտաժողովի նյութեր, Երևան-Պեյրութ, էջ 203 – 246:
 39. Խաչատրյան Ժ. Կ.,  Պետրոսյան Է. Խ. 2007. Համշենցիների տարեկան տոներն ու խաղերը, Համշեն և համ­շե­նահայեր, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան-Պեյրութ, էջ 223 – 246:
 40. Խաչատրյան Ժ. Կ. 2007. Համշենական 15 պարեղանակի նոտագրություններ, Համշեն և համշենահայեր, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան-Պեյրութ, էջ 278 – 294:
 41. Хачатрян Ж.К. 2007. Азиатские или Кавказские игры и танцы в рисунках Вано Ходжабекяна. Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Сборник кратких сообщений, Тбилиси, Мецниереба, с. 414 – 416.
 42. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2010. Կովկասյան կամ Ասիական պարերն ու խաղերն ըստ պատ­կե­րագրության, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյա հո­բելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 15 – 38:
 43. Хачатрян Ж.К. 2010. Обрядовые куклы армян, Aрхеология, этнология, фольклористика Кавказа, Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси: Мецниероба,  с. 577 – 579.
 44. Хачатрян Ж. К. 2011. Круг в родильных обрядах армяно-иранских народов, Археоло­гия, этнография, фолькло­ристика Кавказа. Международная научная конференция, Тбилиси – Гори – Батуми:, с. 230:
 45. Хачатрян Ж. К. 2012. Танцевальный фольклор. Армяне, Москва, “Наука”,  с. 407 – 413.
 46. Խաչատրյան Ժ.Կ. 2013. Հայ ժողովրդական պարերի որակական փոփոխությունները XX-XXI դ. անցման սահմանագծում, Շիրակի պատմամշակու­թային ժառանգությունը և արդիականությունը, Գյումրի, էջ 187:
 47. Խաչատրյան Ժ. Կ.  2013. Պազիրիկ գորգի և թաղման պարերի իմաստաբանական փոխ­կապակցվածությունը: «Կապ և հանգույց» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 40:
Այլ

Դաշտային  աշխատանք

 

1961 – Լեռնային Ղարաբաղ

1961 – Իջևանի շրջան

 1962 –  Նոեմբերյանի շրջան , գ. Կոտի, Ղոշղոտան, Բողանիս, Այրում

1964– Ախալցիխեյի շրջան, Վրաստանի Հանրապետություն , ք. Ախալցիխե

1966 – Կրասնոդարի մարզ, Լոո, Վերին Լոո Ցեբելդա, Տուապսե, Մծարա,

1967 – Աբխազական ԱՀ, Սոչի

1967 – Գորիսի շրջան, Վերիշեն գյուղ, Խոտ գյուղ, Վերիշեն գյուղ

1970 – Մեղրիի շրջան

1972 – Ղափանի շրան, Արծվանիկ

1974 – Զանգեզուր

1976 – Սիսիանի շրջան

1978 – Հոկտեմբերյանի շրջան, գ. Հոկտեմբեր, Հայկավան, սովխոզ Լենուղի, շրջան, Հուշակերտ

1979 – Ազիզբեկովի շրջան

1979 – Ազիզբեկովի շրջան

1982 – Սևանի շրջան

1986 – Աշտարակ, Տեղեր գյուղ

1999-2000 – Գյումրի

2010 – Թալինի մարզ

2010 – Աշտարակի մարզԲյուրական

2011-2012 – Սևանի մարզ

2011 – Գեղարքունկքի մարզ

2012 – Աշտարակի մարզ

Էլ․ փոստ
zhenya.khachatryan@iae.am