Լիլիա Վարդանյան

Լիլիա Վարդանյան

Լիլիա Վարդանյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Պատմական գիտությունների դոկտոր
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1964
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հարսանեկան, թաղման ավանդույթներ ու արարողակարգեր
Գիտական հրապարակումները: 

1. Վարդանյան Լ.Մ.,  Ստեփան Լիսիցյանը  թարգմանիչ,  Լրաբեր  հասարակական գիտությունների , № 3, 1997, էջ 82-88: 
2. Վարդանյան Լ. Մ., Սարգսյան Հ. Գ., Շիրակի 1926-27թթ. Գաղթականության որոշ հարցեր (ընստ Ստ. Լիսիցյանի արխիվային նյութերի), Գիտաան աշխատություններ, II, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 1998, էջ 208-217
3. Վարդանյան Լ. Մ. Ստ.Լիսիցյանի գիտական ուսումնասիրությունները Շիրակում, Գիտական աշխատություններ, III, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 2000, էջ 204-207:
4. Վարդանյան Լ.Մ. , Սարգսյան Գ.Գ., Հայոց սրբավայրերի դասակարգման փորձ 

1. Վարդանյան Լ.Մ.,  Ստեփան Լիսիցյանը  թարգմանիչ,  Լրաբեր  հասարակական գիտությունների , № 3, 1997, էջ 82-88: 
2. Վարդանյան Լ. Մ., Սարգսյան Հ. Գ., Շիրակի 1926-27թթ. Գաղթականության որոշ հարցեր (ընստ Ստ. Լիսիցյանի արխիվային նյութերի), Գիտաան աշխատություններ, II, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 1998, էջ 208-217
3. Վարդանյան Լ. Մ. Ստ.Լիսիցյանի գիտական ուսումնասիրությունները Շիրակում, Գիտական աշխատություններ, III, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 2000, էջ 204-207:
4. Վարդանյան Լ.Մ. , Սարգսյան Գ.Գ., Հայոց սրբավայրերի դասակարգման փորձ 
(ըստ  Ստ. Լիսիցյանի Զանգեզուրի և Լեռնային Ղարաբաղի դաշտային ազգագրական Նյութերի) ,   Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Եր., 2001, էջ 368-376:    
5. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Լ.Մ., Ստեփանոս  Լիսիցյան (1865-1947),  Ճեմարանի երախտավոր¬ները (հոդվածների շարքª նվիրված Գևորգան  հոգևոր  ճեմարանի հիմնադրման130-ամյակին), Էջմիածին, 2004, էջ 275-284:
6. Վարդանյան Լ.Մ., Գալստյան Մ. Վ.,  Ընտանիքի և ամուսնության հիմնախնդիրները Տավուշի մարզի աշխատանքային միգրանտ¬ների շրջանում, Տավուշ. նյութական և հոգևոր ժառանգություն, հանրապետական գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Իջևան.  Եր., 2009, էջ 239-244: 
7. Վարդանյան Լ.Մ., Հասարակական կենցաղ, Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն, դասակարգումն ու չափորոշիչներ, Եր., 2009, էջ 49-54:
8. Վարդանյան Լ.Մ., Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դասակարգման բնորոշիչներ և չափորոշիչներ, Գիտելիք և խոհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ, Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության խնդիրներ, Եր., 2009, էջ 167-176:
9. Վարդանյան Լ.Մ., Հայոց  ամուսնա - հարսանեկան ավանդույթների  արդի
դրսևորումները  սոցիալ -մշակութային փոխակերպումների համատեքսնում   /ըստ  2008 - 2009 թթ.` Տավուշի և Սյունիքի  դաշտային նյութերի/, Ավանդականը և արդիականը  հայոց  մշակույթում ( Հայ ժողովրդական մշակոույթ), XV, Եր.,  2010, էջ 320- 332:
10. Վարդանյան Լ.Մ.,  Մի քանի հիմնահարցերի դիտարկումը ամերիկահայերի ինքնության պահպանման գործընթացում, „ՀՀ Սփլուռքի նախարարություն. Հայ  ինքնության որակների պահպանումը խառն ամուսնություններում“, Գիտագործնական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Եր.,2010, էջ 106-109:
11. Վարդանյան Լ., Ավանդական ընտանեկան ծեսերը Հայ Առաքելական եկեղեցու Արարողակարգում - ‘‘XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և  Հայաստանը’’,  գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 136-143  
12. Վարդանյան Լ.Մ., Լոռու ազգագրական ուսումնասիրությունը 1930-ական թթ., Հայ Ժողովրդական մշակույթ XVI,  Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Դ. Վարդումյանի 90-ամյակին նվ. գիտաժողովի նյութեր, Եր., ՀՀ ԳԱԱ ‘’Գիտություն’’ հրատ., 2014, էջ 13. Վարդանյան Լ.Մ., Տավուշցիների ընտանեկան ծիսակարգը - Տավուշ. Սոցիալ-մշակութային գործընթացներ  /Ավանդույթ և արդիականություն/,   Եր.,  ՀՀ ԳԱԱ ‘’Գիտություն’’ հրատ., 2014, էջ 165-221:
14. Վարդանյան Լ.Մ.,Սարգսյան Հ.Գ., Լեռնային Ղարաբաղի էթնոմշակութային 
 ուսումնասիրությունները 1920-ական թթ., Էջմիածին, 2008, ԺԱ, նոյեմբեր, էջ 88- 109:

1. Варданян Л.М.  Традиции мужских возрастных групп у армян (конец XIX – начало  XX вв.),  Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն.Նյութեր և  ուսումնասիրություններ, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հ.12, 1981, էջ 87-142:
2. Варданян Л.М. Современное состояние свадебной обрядности - Население Еревана (этносоциологические исследования), Ер.,1986, с.153-202.
3. Варданян Л.М. Степан Данилович Лисициан (1865-1947) – Советская этнография,М., 1986 №6, с. 59-69.
4.   Варданян Л.М., У истоков этнографического музееведения в Армении –Этнографическое обозрение,М., 1997, № 2, с.133-138 
5.  Варданян Л.М., Основные аспекты этносоциологических исследований в Армении на современном этапе - Первая международная конференция "Вопросы этнологии  Кавказа",  Краткое содержание докладов. Ер., 1999, с.12-15.
6.  Варданян Л.М., Степан Лисициан и Кавказский Историко-археологический институт в Тифлисе  - Этнографическое обозрение, М., 2000, №1, с.113-128.
7. Варданян Л.М.,  Культ святынь в системе традиционных верований армян (к 1700- летию принятия христианства в Армении) - Лавровские (среднеазиатско–
 кавказские)  чтения 2000 - 2001гг. Краткое содержание докладов. СПб.,  2002, с.101-103
8. Варданян Л.М., Из истории исследования армянского традиционного жилища (по  полевым материалам Ст. Лисициана) - Գիտական աշխատություններ, V, Գյումրի,  2002, էջ77-81 
9. Варданян Л.М., Евгения Тиграновна Гюзалян: забытое имя в армянской этнографии,  Репрессированные этнографы, вып.II, М., 2003, с.322-346
10. Варданян Л.М.,Из истории этнографического изучения Кавказа в постреволюционные годы - Археология, этнология и фольклористика Кавказа. Материалы международной конференции, Ереван, 2003, с.179-183.
11. Варданян Л.М., Из истории формирования этнографических фондов  Музея истории Армении - Գիտական աշխատություններ, VII, Գյումրի , 2004, էջ 82- 87: 
12.   Варданян Л.М., Собирательско - полевая деятельность С.Д. Лисициана в 1920-е Հայ ժողովրդական մշակույթ, XII, Եր., 2004, էջ 153-157:
13.  Варданян Л.М., Степан Данилович Лисициан: основатель этнографической школы в Армении - Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX в., М., 2004, с. 544- 576.
14. Варданян Л.М.,  СТЕПАН ЛИСИЦИАН И ИСТОКИ АРМЯНСКОЙ ЭТНОГРАФИИ, Ер., Изд-во “Гитутюн” НАН РА, 2005, 424с.
15.  Варданян Л.М., Закарян Т.З., Традиционные семейные стереотипы армян в  условиях современного трансформирующегося общества (этносоциологическое исследование) –Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Батуми, 2006г. Сборник кратких содержаний окладов, Тбилиси, 2007, с.269-270.
16. Варданян Л.М., Из истории этнографического изучения Нагорного Карабаха (конец XIX- начало XX вв.) - Международная научная конференция  «Нагорно-Карабахская Республика. Прошлое, настоящее и будущее». Степанакерт, 21-24 июня 2006, Сборник кратких содержаний докладов. Ер., 2007, с.488-495.
17. Варданян Л.М., «Этнографический вопросник» С.Д. Лисициана (к 60-летию со дня издания) -  Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Батуми, 2006г.  Сборник  кратких содержаний докладов.Тбилиси,  2007, с.267-268.
18. Варданян Л.М., Организация собирательско-полевой работы в Армении в 1930-ые годы «Археология, этнология и фольклористика Кавказа. Новейшие археологические и  этнографические исследования на Кавказе». Материалы международной научной конференции, Махачкала, 2007,  с.244-247. 
19. Варданян Л.М., Традиционные объекты сакрального пространства у армян (к проблеме  изучения кавказско-среднеазиатских параллелей) - Материалы I Международного конгресса кавказоведов, Тбилиси, 2007, с.323-32
20.  Варданян Л.М., Галстян М.В., Проблемы социально-психологической адаптации  армянских  мигрантов в Российской Федерации – Актуальные проблемы социально-психологической    адаптации мигрантов в современном мире: Материалы Международной научно-практической  конференции,  Пенза, 2008, с. 20- 25.
21. Варданян Л.М. Арменоведческие исследования Кавказского историко-археологического института в Тифлисе - «Археология, этнология, фольклористика Кавказа».  Сборник кратких содержаний докладов Международной научной конференции. Тбилиси,  2009, с.382-384.
22. Варданян Л.М., Марутян А.Т., Артур Мкртчян-ученый и гражданин  - Артур Мкртчян, Общественный быт Нагорного Карабаха (вторая половина XIX-  начало XX вв.), Ер., 2010, с.7-17.
23. Варданян Л. М. Оформление брака у армян в условиях современного общества – Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Сборник  кратких содержаний докладов международной научной конференции. Тбилиси, 2011, с.325-327.
24. Варданян Л.М. Ведение, с.7-15 (совместно с с Г.Г. Саркисяном, А.Е. Тер-Саркисянц),  Одежда и орнамент, с. 247-274 (совместно с С.А.Погосян, А.А.Степанян),  Род, семья и система родства, с. 307-327 (совместно с С.Т.Закарян, Б.Е.Закарян),  Брак и свадьба, с.327-342, Похоронно-поминальные обычаи и обряды, с.352-363 (совместно с А.Е.Тер-Саркисянц). Глоссарий, с. 579-589 (сост. совместно с Г.Г.Саркисяном), Библиография), с.590-639  (сост. совместно с Г.Г.Саркисяном) - Армяне (серия «Народы и культуры»). М., изд-во «Наука», 2012
25. Варданян Л.М. К 150-летию С.Д.Лисициана: из истории антропологической науки в Армении - Вестник антропологии, М., 2015, N1, с.101-122.

 

Էլ․ փոստ: 
liliavardanyan@gmail.com